Direct naar de content Direct naar de footer

Sensory Processing Disorder (SPD)

SPD is een overkoepelende term voor het niet goed waarnemen, verwerken en passend reageren op informatie, die we met onze zintuigen waarnemen.

Scroll naar

  Heeft je kind moeite met het verwerken van informatie via de zintuigen, zoals zicht, gehoor, reuk, smaak, tast, evenwicht of lichaamsprikkels en reageert hij daardoor anders op zijn omgeving? Het kan zijn dat dit veroorzaakt wordt door SPD.

  SPD staat voor Sensory Processing Disorder, ook wel problemen in de sensorische informatieverwerking (SI) genoemd.

  Medische informatie

  Kinderen met SPD reageren bovenmatig of juist minder op informatie die ze via de zintuigen, zoals zicht, gehoor, reuk, smaak, tast en evenwicht binnenkrijgen. Ook informatie vanuit interne prikkels, zoals als een vol gevoel of een volle blaas, vallen hieronder.

  Je kind kan anders dan leeftijdsgenootjes op de omgeving reageren en zich minder goed ontwikkelen, doordat hij / zij sensorische prikkels gaat vermijden of juist de sensorische prikkels opzoekt.

  Wanneer je kind problemen heeft met het waarnemen van de informatie, deze te filteren en op de juiste manier te reageren, kan dit dus duiden op een probleem in de sensorische informatieverwerking (SI).

  Is revalidatie zinvol?

  Bij Rijndam ziet het SPD team kinderen van 0 jaar t/m 18 jaar met motorische ontwikkelingsproblemen, zoals bijvoorbeeld cerebrale parese of andere diagnosen, die ook problemen in het dagelijks leven ervaren als gevolg van problemen in de sensorische informatieverwerking.

  Zijn er bij jouw kind geen motorische problemen, dan kan er nog steeds sprake zijn van SPD, maar dan zijn wij niet de juiste plek voor diagnostiek en behandeling. We raden je dan aan contact op te nemen met je huisarts.

  Binnen de revalidatie staat de hulpvraag rond functioneren in dagelijkse activiteiten en de ontwikkeling van het kind centraal. Deze hulpvraag kan vanuit ouders, leerkrachten of andere betrokkenen komen. 

  Behandeling bij Rijndam

  Bij Rijndam zoeken we naar verrassende oplossingen. We zetten situaties altijd in nieuwe perspectieven. Dat helpt ons met het vinden van nieuwe mogelijkheden en het op maat maken van onze zorg. Ons motto is: VerBaas Jezelf! Verbazing laat zien dat je kind meer kan dan hij of zij eigenlijk dacht. Dat je kind (weer) Baas kan zijn over zijn of haar eigen leven.

  We werken met een multidisciplinair team. Dit betekent dat onze fysotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen en maatschappelijk werkers allemaal samen werken - onder leiding van een revalidatiearts - om het maximaal haalbare uit je kind te halen. We stemmen de revalidatie altijd zo goed mogelijk af op het onderwijs van je kind. Lees hieronder meer over onze aanpak.

  In het eerste gesprek met de revalidatiearts gaat de revalidatiearts samen met jou kijken welke problemen zich voordoen in de ontwikkeling van je kind. Hierbij wordt de hele ontwikkeling en medische voorgeschiedenis van je kind doorgenomen en worden je hulpvragen besproken. Ook kan informatie van school / kinderopvang en andere behandelaren van je kind met jouw toestemming opgevraagd worden. Op basis van dit eerste gesprek en de bijkomende informatie wordt een vervolgplan gemaakt.

  Wanneer er het vermoeden is dat er inderdaad sprake is van sensorische informatieverwerkingsproblemen, naast bekende motorische problemen, dan kan een screening door ons SPD team volgen.

  Wanneer uit het eerste gesprek of in de screening gebleken is dat er geen motorisch voorliggend probleem is bij de sensorische informatieverwerkingsproblemen, is behandeling door het SPD-team van Rijndam niet de juiste keuze op dit moment. In dat geval wordt je kind, in overleg met jou, mogelijk doorverwezen naar een andere instelling of therapeut.

  Indien er op meerdere vlakken ontwikkelingsproblemen gezien worden, waarbij het niet duidelijk is wat de invloed daarvan is, dan is het belangrijk om je kind eerst op alle ontwikkelingsvlakken te beoordelen. De revalidatiearts kan dan besluiten eerst een algemene focusscreening te doen.

  Na de SPD screening volgt een advies en kan, zo nodig kan een behandeltraject geadviseerd worden.
   

  Omdat er verschillende behandeltrajecten mogelijk zijn, is ook het aantal behandelsessies moeilijk op voorhand aan te geven. We bepalen de behandelduur waar mogelijk in overleg met jou en je kind.

  Je kind start met een multidisciplinaire SPD screening. Daarbij kunnen we vaststellen of er sprake is van SPD.  Wanneer uit de screening blijkt dat behandeling bij Rijndam wenselijk is dan zal dit poliklinisch zijn in een van onze behandeltrajecten. Dit betekent dat jij een aantal afspraken met of zonder je kind bij Rijndam hebt. Je kan ook deels via beeldbellen contact hebben met de therapeuten. Ook kunnen er adviesgesprekken met bijvoorbeeld school plaatsvinden als onderdeel van de behandeling.

  Rijndam kent drie behandel / adviestrajecten bij SPD, namelijk:

  1. Kort adviserend traject SPD: een kort adviserend traject bestaat uit 1 tot 3 contactmomenten met ouders en/of school. 
    
  2. Kort behandel traject SPD: in een kort behandeltraject zijn er 3 behandelmomenten met je kind en een afsluitend oudergesprek
    
  3. Intensief behandeltraject SPD: in een intensief behandeltraject zijn er 3-12 behandelmomenten met je kind en meerdere oudergesprekken tussentijds.

  Belangrijk om te weten is, dat tijdens de verschillende behandel/adviestrajecten het coachen van ouders, kind en school of andere pedagogische begeleiding centraal staat. Je krijgt geen standaard handleiding, maar meer inzicht in de problematiek en de wisselwerking tussen het gedrag van je kind en de reactie van de omgeving. De therapeuten kijken samen met jou goed welke manier van handelen aansluit bij jullie gezin.

  Het is ons doel om jou de expert te maken in de sensorische informatieverwerkingsproblemen van je kind. En om jou, de oudere kinderen zelf en waar nodig school, de handvatten te geven om adequaat om te kunnen gaan met de sensorische uitdagingen van je kind in de dagelijkse praktijk.
   

  "We wilden en willen dat Joëlle op de beste plek komt en niet dat ze zo lang mogelijk ´gewoon´ blijft voor ons."

  Joëlle

  Na een normale, voldragen zwangerschap gedroeg Joëlle zich bij de geboorte als een te vroeg geborene. Ze kon niet drinken, huilde heel zacht en sliep heel veel. Daarbij had ze een hele lage spierspanning. Dat er iets mis was, was duidelijk, maar wat? Dit wordt in de jaren daarop pas stap voor stap duidelijk. 

  Lees het verhaal van Joëlle

  Na de revalidatie

  Na afronden van een behandeltraject blijft je revalidatiearts het aanspreekpunt om jou en je kind te begeleiden in zijn of haar verdere ontwikkeling. Zo kan er in de toekomst van je kind ook ingespeeld worden op vragen van jou, je kind of bijvoorbeeld school.

  Leven met...

  Samenwerking en advies

  Om de juiste zorg te bieden werken wij samen met diverse (zorg)organisaties, zoals GGZ instanties en organisaties voor ambulante begeleiding. We geven advies aan eerstelijnspraktijken. (bijvoorbeeld kinderfysiotherapiepraktijken) en bieden schoolondersteuning binnen het speciaal onderwijs.