Direct naar de content Direct naar de footer

Privacy statement

De bescherming van privacy en verantwoorde omgang met persoonsgegevens staan bij Rijndam Revalidatie hoog in het vaandel. We verwerken onder andere veel medische gegevens van patiënten en daarom gaan wij binnen Rijndam uiterst zorgvuldig met gegevens om te en hanteren we een strikt privacybeleid. Wij gebruiken met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten.

 • Wij gaan zorgvuldig om met je persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we je persoonsgegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.
 • Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en zien erop toe dat onze verwerkers dat ook doen.
 • Wij houden ons strikt aan de Algemene verordening gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Het onderstaande privacy statement geeft verder aan hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

Wij verwerken alleen jouw gegevens voor zover dit wettelijk is toegestaan. De grondslagen die wij daarvoor hanteren zijn:

 • uitvoeren van een overeenkomst; alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de behandelovereenkomst;
 • wettelijke plicht; gegevens die wij verplicht moeten doorgeven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, politie en andere overheidsinstanties;
 • gerechtvaardigd belang; gegevens die wij nodig hebben voor intern beheer, behartiging van onze belangen en beveiliging, waarbij de afweging is gemaakt tussen de zwaarte van het belang van Rijndam en de inbreuk op uw privacy;
 • vitaal belang; in geval van levensbedreigende- of noodsituaties;
 • ondubbelzinnige toestemming; overige persoonsgegevens worden alleen op basis van jouw toestemming verwerkt en deze toestemming mag altijd ingetrokken worden.

Rijndam verwerkt persoonsgegevens voor in ieder geval de volgende doeleinden:

 • goede zorg- en hulpverlening aan betrokkene; het financieel afhandelen van de geboden zorg- en hulpverlening aan betrokkene;
 • kwaliteitsbewaking van de zorg;
 • ondersteuning bij (wetenschappelijk) onderzoek in het kader van de behandeling;
 • wetenschappelijk onderzoek, statistiek en medisch onderwijs;
 • ondersteuning van de bedrijfsvoering binnen Rijndam ten behoeve van een doelmatig beleid en beheer;
 • behandeling van klachten; in het kader van de beveiliging verwerken wij je persoonsgegevens door middel van videocameratoezicht. Hiermee beveiligen wij personen, gebouwen, terreinen en zaken. Dit doen wij met behulp van duidelijk zichtbare videocamera’s.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van je: 

Behandelovereenkomst
Naam, adres en woonplaats
Telefoonnummer en e-mailadres
Geslacht en geboortedatum
Burgerservicenummer
Verwijsbrief van de verwijzer
Gezondheidsgegevens, medische gegevens en verzekeringsgegevens
Foto (met jouw toestemming)
Beveiliging
Videobeelden

Verwerkers, derden en convenanten

Het uitwisselen van persoonsgegevens met andere partijen brengt risico’s voor de privacy met zich mee. Dit doen wij dus nooit zomaar. Rijndam is immers verantwoordelijk voor wat er met de persoonsgegevens gebeurt.

Verwerkers

Rijndam maakt gebruik van verschillende verwerkers; dat zijn partijen aan wie wij onze gegevensverwerking hebben uitbesteedt. Met al onze verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten af om de privacybescherming te waarborgen.

Derden

Rijndam verstrekt enkel je gegevens aan externe partijen die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van de bovenstaande werkzaamheden. Denk hierbij aan de ziekenhuizen waarin een afdeling van Rijndam is gevestigd. Rijndam heeft maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt.

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van je persoonsgegevens heeft bij ons grote prioriteit. Jouw gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd. Wij controleren regelmatig de technische veiligheidsmaatregelen en passen deze indien nodig aan aan de nieuwste stand van de techniek. Deze regels gelden door middel van verwerkersovereenkomsten ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

Toegang tot gegevens is beperkt; alleen medewerkers die de toegang echt nodig hebben voor de werkzaamheden, krijgen die toegang ook. Daarnaast zijn onze medewerkers verplicht tot geheimhouding van je gegevens.

Bewaartermijnen

Rijndam bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de soort persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wanneer de termijnen verstreken zijn, worden je persoonsgegevens op een beveiligde manier verwijderd en vernietigd door ons. Wij vinden het belangrijk dat ook het vernietigen van gegevens met zorg gebeurt.

Het is mogelijk dat er in het verleden gegevens in ons archief terecht gekomen zijn die daar niet (meer) horen. We doen ons best deze gegevens zoveel mogelijk te verwijderen, waar nodig door middel van natuurlijk verloop.

Je hebt, als betrokkene, de volgende rechten:

Recht op informatie

Je hebt het recht om in heldere taal informatie te ontvangen over de wijze waarop en waarom de gegevensverwerking plaatsvindt. Dit geldt zowel voor het geval dat de persoonsgegevens bij jou zelf worden verzameld, als wanneer dit via anderen gebeurt.

Recht op inzage en afschrift

Je hebt het recht je eigen persoonsgegevens die bij ons bekend zijn op te vragen, te vragen voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt en met wie deze persoonsgegevens worden gedeeld. Je hebt ook het recht hiervan een afschrift te ontvangen. Indien persoonsgegevens van een derde zijn opgenomen in het dossier waarin je inzage wenst, dan worden deze persoonsgegevens afgeschermd.

Recht op correctie

Je hebt het recht gegevens te laten verbeteren of aanvullen, als de gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Recht op gegevenswissing

Je hebt het recht om Rijndam te verzoeken gegevens te verwijderen (gegevenswissing). Dit verzoek moet worden ingewilligd in onder meer de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • u trekt uw toestemming in (indien de verwerking hierop is gebaseerd).
Recht van beperking

Je hebt het recht te vragen de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken (het gebruik van de gegevens te stoppen), indien een van de volgende punten van toepassing is:

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking wordt beperkt gedurende de periode die wij nodig hebben de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en je verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking en bent in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Rijndam zwaarder wegen dan die van jou.
Dataportabiliteit

Je hebt recht op dataportabiliteit, ook wel overdraagbaarheid van gegevens genoemd. Dat wil zeggen dat je het recht hebt je persoonsgegevens, die je aan Rijndam hebt verstrekt, in een gestructureerd en gangbaar digitaal bestand te verkrijgen. Tevens heb je het recht die gegevens aan een andere organisatie over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons. Dit recht is alleen van toepassing op gegevens die:

 • digitaal verwerkt worden, en
 • die in het kader van de behandelovereenkomst of op basis van toestemming worden verwerkt.
Recht op bezwaar

Het recht op bezwaar staat ook bekend als het recht op verzet. Als de verwerking van persoonsgegevens plaats vindt op basis van de rechtsgrond ‘belang van de organisatie’*, dan heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Je kunt je verzoek ten aanzien van de bovenstaande rechten schriftelijk indienen bij je (revalidatie)arts. Binnen één maand krijg je een reactie op uw verzoek.

Wijzigingen van het privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Wanneer het statement is gewijzigd, communiceren we dit via deze website.

Contact

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy statement, dan kun je contact opnemen met onze privacy office via privacyoffice@rijndam.nl.

De rechtsgrond ‘belang van de organisatie’, is een afweging tussen het gerechtvaardigd belang van Rijndam Revalidatie en de privacyrechten van de betrokkene. Of er sprake is van toepassing van deze rechtsgrond is terug te vinden in het verwerkingenregister