Direct naar de content Direct naar de footer

SPD Team

Heeft je kind, naast motorische problemen, moeite met het verwerken van informatie via de zintuigen, zoals zicht, gehoor, reuk, smaak, tast, evenwicht of lichaamsprikkels? Het kan zijn dat dit een uitwerking is van SPD.

Scroll naar

  SPD staat voor Sensory Processing Disorder en is een verzamelnaam voor problemen bij het verwerken van informatie vanuit de zintuigen, ook wel problemen in de sensorische informatieverwerking (SI) genoemd. Ons gespecialiseerde SPD-team stelt diagnoses en geeft advies.

   

  Voorbeelden van hulpvragen waarmee je bij ons SPD-team terecht kunt zijn:

  • Het tandenpoetsen, harenwassen en aankleden is altijd een strijd. Hij stribbelt altijd tegen en kan hierbij zelfs gillen. Hoe komt dit en wat kunnen we doen?
  • Mijn kind wordt steeds meer genegeerd door volwassenen en leeftijdsgenootjes. Dit omdat hij continue praat. Hij verwoordt alles wat hij doet. Hoe kan ik hiermee omgaan/dit veranderen?
  • Mijn kind is vaak onhandelbaar en heeft last van woede-uitbarstingen. Hoe drukker de omgeving, hoe moeilijker het wordt. Wat moet ik doen?
  • Mijn kind is bang voor harde geluiden en vermijdt hierdoor veel activiteiten. Hoe kunnen we hiermee omgaan zonder zijn angst ons leven te laten bepalen?
  • Mijn kind wiebelt altijd. Hij kan niet goed stilzitten. Hiernaast is hij ook snel afgeleid, waardoor hij moeite heeft om op school zijn werkjes af te maken.

  Voor wie is het?

  Het SPD-team ziet kinderen met (motorische) ontwikkelingsproblemen waarbij het vermoeden is dat zij problemen in het dagelijks leven ervaren als gevolg van problemen in de zintuigelijke prikkelverwerking. Dit doen zij op de speciale SPD polikliniek.

  Problemen die passen bij SPD zijn bijvoorbeeld:

  • het vervelend vinden van zelfverzorgingstaken (tandenpoetsen, afdrogen, haren wassen);
  • moeite hebben met prikkels in de omgeving (zoals geluid);
  • snel afgeleid zijn waardoor werkjes op school moeilijk zijn;
  • moeite met stilzitten;
  • vaak dingen in de mond stoppen of op voorwerpen bijten;
  • wegdromen;
  • moeite met plekken waar veel licht- of geluidsprikkels zijn.

  Er is een gespecialiseerd SPD-team voor kinderen van 0-4 jaar en een team voor kinderen van 4-18 jaar.

  Het kan zijn dat een kind alleen prikkelverwerkingsproblemen heeft, maar vaak zien we kinderen in combinatie met andere diagnoses, zoals cerebrale parese of andere ontwikkelingsproblematiek.

  Motorische problematiek

  Bij het SPD-team kunnen kinderen terecht waarbij er, naast het vermoeden van SPD problematiek, ook sprake is van problemen of achterstand in de motoriek. Wanneer er geen motorische problematiek aanwezig is, kun je naar een gespecialiseerde therapeut. Er zijn in de regio diverse kinderfysio- en ergotherapeuten geschoold in SPD problematiek.

  Behandeling bij Rijndam

  Doel van de screening is het in kaart brengen van belemmeringen in de dagelijkse praktijk en bepalen of deze voortkomen uit problemen met de sensorische informatieverwerking. We hebben aandacht voor de zorgvragen en kijken ook naar de sterke kanten van je kind.

  Voorafgaand aan de screening ontvang je een aantal vragenlijsten gericht op het dagelijks functioneren van je kind thuis, op school of in een andere omgeving.
  Bij de screening zijn meerdere therapeuten/behandelaren betrokken. Op verschillende momenten zijn er een aantal contactmomenten. De ergotherapeut en fysiotherapeut van het SPD team hebben een oudergesprek en nemen aanvullende vragenlijsten af. Zo nodig is er een telefonische intake met de psycholoog. Deze gesprekken zijn belangrijk om zo veel mogelijk te horen over het dagelijkse leven en de uitdagingen van je kind. Hierna volgt een gezamenlijke observatie van je kind. Bij de observatie zijn de ergotherapeut en fysiotherapeut aanwezig en zo nodig de psycholoog aanwezig en/of logopedist.
   

  De uitkomsten van de screening worden in een screeningsverslag weergegeven en twee à drie weken na de screening in een adviesgesprek toegelicht door de arts of één van de behandelaren uit het SPD team. Er zijn twee mogelijkheden na de screening:

  Je kind wordt na de screening doorverwezen

  Wanneer uit de screening gebleken is dat de SI-problematiek niet op de voorgrond staat, is behandeling door het SPD-team niet de juiste keuze op dit moment. In dat geval wordt je kind, in overleg met jou, doorverwezen naar een andere instelling of therapeut.

  Het SPD-team adviseert een kort adviserend vervolgtraject bij Rijndam

  Bij een vervolgebehandeling kun je denken aan helpen van je kind bij het omgaan met situaties, maar ook het coachen van ouders, leerkrachten en betrokkenen.

  Advies is geschikt voor kinderen waarbij tijdens de screening door het SPD-team gebleken is dat het de SI-problematiek is die je kind in het dagelijks leven en de ontwikkeling belemmert.

  Belangrijk om te weten is dat tijdens de verschillende trajecten, het coachen van ouders, kind en school centraal staat. Het is ons doel om jullie de expert te maken in de SPD problematiek.

  Kort adviserend traject SPD

  Het kort adviserend traject is gericht op het adviseren van jou als ouder en waar zinvol school door middel van coaching. UJe kind wordt in dit traject (na de screening) niet behandeld. In maximaal vier gesprekken krijg je informatie en adviezen over het omgaan met SPD in de dagelijkse praktijk.

  Door informatie-uitwisseling tussen jou en de therapeuten wordt bepaald welke manier van handelen aansluit bij jullie gezin. Je krijgt geen standaard handleiding, maar meer inzicht in de problematiek en de wisselwerking tussen het gedrag van je kind en de reactie van de omgeving. Het doel is dat jullie en waar nodig school, handvatten krijgen om adequaat om te kunnen gaan met de sensorische uitdagingen van je kind in de dagelijkse praktijk.

  Bij het kort adviserend traject heb je een vaste casemanager. Afhankelijk van de vooropstaande klachten kan dit een ergotherapeut, fysiotherapeut of logopedist zijn, soms in combinatie met een orthopedagoog/psycholoog.

  Behandeling is geschikt voor kinderen waarbij tijdens de screening door het SPD-team gebleken is dat het de SI-problematiek is die je kind in het dagelijks leven en de ontwikkeling belemmert.

  Rijndam kent verschillende behandeltrajecten bij SPD, namelijk:

  • Kort adviserend SPD traject
  • Kort SPD behandeltraject
  • Intensief SPD behandeltraject

  Belangrijk om te weten is dat tijdens de verschillende trajecten, het coachen van ouders, kind en school centraal staat. Het is ons doel om jullie de expert te maken in de SPD problematiek.

  Kort adviserend SPD traject

  Het kort adviserend traject is gericht op het adviseren van jou als ouder en waar zinvol school door middel van coaching. Je kind wordt in dit traject (na de screening) niet behandeld. In 1 tot 3 gesprekken krijg je informatie en adviezen over het omgaan met SPD in de dagelijkse praktijk, hierbij is ook een adviesgesprek met school of andere behandelaren mogelijk.

  Door informatie-uitwisseling tussen jou en de therapeuten wordt bepaald welke manier van handelen aansluit bij jullie gezin. Je krijgt geen standaard handleiding, maar meer inzicht in de problematiek en de wisselwerking tussen het gedrag van je kind en de reactie van de omgeving. Het doel is dat jullie en waar nodig school, handvatten krijgen om adequaat om te kunnen gaan met de sensorische uitdagingen van je kind in de dagelijkse praktijk.

  Bij het kort adviserend traject heb je een vaste casemanager of behandelaar. Afhankelijk van de vooropstaande klachten kan dit een ergotherapeut, fysiotherapeut of logopedist zijn, soms in combinatie met een psycholoog. Tijdens het traject ontvang je een verslag. Dit is een advies op maat, dit wordt besproken in het traject. 

  Kort SPD behandeltraject 

  Het kort behandeltraject is een uitbreiding op het kort adviserend traject SPD. Dit betekent dat, naast dat er gekeken wordt naar het uitbreiden van het inzicht en bepalen op welke manier er door jou en de omgeving het best gehandeld kan worden, ook jouw kind betrokken wordt. In maximaal 3 behandelmomenten wordt onderzoekend behandeld en aansluitend een oudergesprek gevoerd. 

  Dit betekent dat samen met jou strategieën in de praktijk geoefend worden en het effect hiervan bekeken wordt. Op deze manier ontvang je extra handvatten om in de praktijk mee aan de slag te gaan.

  Bij het kort behandelend traject is een gecombineerd behandelteam betrokken. Dit betekent dat bij het oefenen, therapeuten op dat specifieke gebied betrokken worden. Afhankelijk van de leidende problemen als gevolg van SPD bij uw kind, kunnen dit een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste of een psycholoog zijn. Het team wordt aangestuurd door de revalidatiearts. Als afsluiting van het traject vindt een gesprek plaats met één van de behandelaren van het SPD team. 

  Intensief SPD behandeltraject 

  Bij het intensieve behandeltraject wordt je kind gedurende drie à vier maanden één á twee keer per week gezien door meerdere therapeuten van het SPD team. Het behandelen van je kind wordt afgewisseld met meerdere coaching gesprekken samen met jou. Ook kan er waar nodig een school of huisbezoek plaatsvinden.
  Als afsluiting van het traject ontvang je een eindverslag. Dit is een samenvatting van de bijeenkomsten en jullie advies op maat, dit wordt besproken in een afsluitend gesprek met één van de behandelaren uit het SPD-team.

  Om het qua planning zo efficiënt mogelijk te organiseren, combineren we de afspraken zoveel mogelijk.
   

  Kort adviserend SPD traject

  Na drie tot zes maanden is er een telefonische evaluatie door het SPD team of wordt het beloop opgevolgd door de behandelend arts op de polikliniek. Wanneer blijkt dat een vervolgafspraak bij het SPD team dan wordt deze gepland.

  Kort SPD behandeltraject 

  Na drie tot zes maanden is er een telefonische evaluatie door het SPD team of wordt het beloop gevolgd door de behandelend arts op de polikliniek. Wanneer blijkt dat een vervolgafspraak bij het SPD team nodig is, dan wordt deze gepland.

  Intensief SPD behandeltraject 

  Na drie tot zes maanden is er een telefonische evaluatie door het SPD team of wordt het beloop gevolgd door de behandelend arts op de polikliniek. Wanneer blijkt dat een vervolgafspraak bij het SPD team nodig is, dan wordt deze gepland.

  Het team

  Doordat het team uit verschillende professionals bestaat, worden de problemen van je kind in één keer bekeken en krijgen jullie een integraal advies.

  De revalidatiearts is de eindverantwoordelijke voor het SPD- team. Binnen het team brengt de revalidatiearts de (medische) gegevens van je kind in kaart die van invloed zijn op het functioneren van je kind.

  Het team bestaat een psycholoog, ergotherapeut, kinderfysiotherapeut en logopedist. Afhankelijk van de problematiek wordt bepaald welke therapeuten betrokken worden bij de screening van je kind.

  Alle therapeuten binnen het team hebben de opleiding 'sensorische informatieverwerking' gevolgd of een verdieping daarvan via de het opleidingsinstituut ''Anders Kijken naar Kinderen''.