Als uw kind moeite heeft met het verwerken van informatie via de zintuigen is het lastig voor hen en/of omgeving om passend te reageren. Dit kan problemen geven. Deze bundeling van problemen heet SPD, Sensory Processing Disorder, oftewel problemen in de sensorische informatieverwerking.

Onder zintuigen wordt verstaan het gezichtsvermogen, gehoor, reukzin, smaakzin, tastzin, evenwichtszin en positiezin. Wanneer uw kind problemen heeft met het waarnemen van de informatie, deze te filteren en op de juiste manier te reageren, kan dit duiden op een probleem in de sensorische informatieverwerking (SI).

Behandelaanpak

Behandeling is geschikt voor kinderen waarbij tijdens de screening door het SPD-team gebleken is dat het de SI-problematiek is die uw kind in het dagelijks leven en de ontwikkeling belemmert.

Rijndam kent drie behandel/adviestrajecten bij SPD, namelijk:

 • Kort adviserend traject SPD;
 • Kort behandel traject SPD;
 • Intensief behandeltraject SPD.

Belangrijk om te weten is dat tijdens de verschillende behandel/adviestrajecten, het coachen van ouders, kind en school centraal staat. Het is ons doel om u de expert te maken in de SPD problematiek.

Wanneer uit de screening gebleken is dat de SI-problematiek niet op de voorgrond staat, is behandeling door het SPD-team niet de juiste keuze op dit moment. In dat geval wordt uw kind, in overleg met u, doorverwezen naar een andere instelling of therapeut.

Kort adviestraject SPD

Het kort adviserend traject is gericht op het adviseren van u als ouder en waar zinvol school door middel van coaching. Uw kind wordt in dit traject (na de screening) niet behandeld. In maximaal vier gesprekken krijgt u informatie en adviezen over het omgaan met SPD in de dagelijkse praktijk.

Door informatie-uitwisseling tussen u en de therapeuten wordt bepaald welke manier van handelen aansluit bij uw gezin. U krijgt geen standaard handleiding, maar meer inzicht in de problematiek en de wisselwerking tussen het gedrag van uw kind en de reactie van de omgeving. Het doel is dat u, en waar nodig school, handvatten krijgen om adequaat om te kunnen gaan met de sensorische uitdagingen van uw kind in de dagelijkse praktijk.

Bij het kort adviserend traject heeft u een vaste casemanager. Afhankelijk van de vooropstaande klachten kan dit een ergotherapeut, fysiotherapeut of logopedist zijn, soms in combinatie met een orthopedagoog/psycholoog.

Kort behandeltraject SPD

Het kort behandeltraject is een uitbreiding op het kort adviserend traject SPD. Dit betekent dat naast dat er gekeken wordt naar het uitbreiden van het inzicht en bepalen op welke manier er door u en de omgeving het best gehandeld kan worden, ook uw kind betrokken wordt.

In maximaal negen afspraken wordt onderzoekend behandeld. Dit betekent dat samen met u strategieën in de praktijk geoefend worden en het effect hiervan bekeken wordt. Op deze manier ontvangt u extra handvatten om in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Bij het kort behandelend traject is een gecombineerd behandelteam betrokken. Dit betekent dat bij het oefenen, therapeuten op dat specifieke gebied betrokken worden. Afhankelijk van de leidende problemen als gevolg van SPD bij uw kind, kunnen dit een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste of een psycholoog of orthopedagoog zijn. Het team wordt aangestuurd door te revalidatiearts.

Intensief behandeltraject

Bij het intensieve behandeltraject wordt uw kind gedurende drie à vier maanden één á twee keer per week gezien door meerdere therapeuten van het SPD team. Het behandelen van uw kind wordt afgewisseld met meerdere coachingsgesprekken met u. Ook kan er waar nodig een school of huisbezoek plaatsvinden.

Einde van traject

Als afsluiting van het traject ontvangt u een eindverslag. Dit is een samenvatting van de bijeenkomsten, uw advies op maat. Na drie tot zes maanden is er een telefonische evaluatie. Tijdens dit gesprek bekijkt de casemanager samen met u hoe het gaat. Wanneer blijkt dat een vervolgafspraak zinvol is wordt deze gepland.

Om het voor u qua planning zo efficiënt mogelijk te organiseren, combineren we de afspraken zoveel mogelijk.

Behandelduur

Omdat er verschillende behandeltrajecten mogelijk zijn, is ook het aantal behandelsessies moeilijk op voorhand aan te geven. We bepalen de behandelduur waar mogelijk in overleg met u en uw kind.

Aanmelden

U kunt bij uw huisarts of behandelend specialist een verwijsbrief vragen voor een consult bij de revalidatiearts. Laat in de verwijzing de problemen benoemen en de verdenking van problemen in de SI. Als uw kind al onder behandeling is van een therapeut, zou u met hem of haar kunnen bespreken wat uw wensen zijn en deze informatie ook meegeven met de verwijsbrief.

Deze verwijsbrief kunt u, met indien mogelijk aanvullende medische informatie, opsturen naar:
Rijndam Revalidatie
Medisch secretariaat
Ringdijk 84
3054 KV Rotterdam

Ervaringsverhalen

"We wilden en willen Joëlle op de beste plek."
Na een voldragen zwangerschap gedroeg Joëlle zich bij de geboorte als een te vroeg geborene. Ze kon niet drinken, huilde heel zacht en sliep heel veel. Daarbij had ze een hele lage spierspanning. Dat er iets mis was, was duidelijk, maar wat? Lees verder

Overige informatie

Interessante websites

 

Begrippen

 • Wat zijn adaptieve vaardigheden?
  Adaptieve vaardigheden vormen het vermogen om actief en doelgericht te reageren op veranderende omstandigheden, wat de omgeving van je ‘vraagt’ en nieuwe zintuiglijke ervaringen.

   
 • Wat is arousal?
  Arousel is de natuurlijke en psychologische staat van wakker zijn en reactief op prikkels (informatie uit de omgeving) vanuit het zenuwstelsel. Globaal is dit te onderscheiden in lage arousal (zoals bij slaperigheid), gemiddelde arousal (de ontspannen wakker toestand) en te hoge arousal (bij teveel stress, inspanning, opwinding of angst).
   
 • Wat is dyspraxie?
  Bij dyspraxi is het vermogen om nieuwe activiteiten te begrijpen, plannen, in stappen op te delen en uit te voeren aangedaan. Deze mensen ogen onhandig en gebrekkig gecoördineerd in grove, fijne en oraal (mond) motorische gebieden.
   
 • Wat zijn houdingsproblemen (Postural Disorder)?
  Bij houdingsproblemen hebben mensen moeite met het stabiliseren van het lichaam gedurende beweging of in rust om tegemoet te komen aan wat de omgeving van hen vraagt of bij een gegeven motorische taak. Het is gekarakteriseerd door niet passende spierspanning, lage of hoge spierspanning, inadequate controle van beweging, inadequate spieraanspanning om beweging tegen weerstand uit te voeren. Gebrekkige balans tussen buigen en strekken lichaamsdelen, gebrekkige stabiliteit, gebrekkige opricht- en evenwichtsreacties, gebrekkig gewicht kunnen verplaatsen en romp draaien, slechte visuele-motorische controle horen hier ook bij.
   
 • Wat is positiezin?
  Positiezin is het vermogen om de positie van het eigen lichaam en lichaamsdelen waar te nemen.
   
 • Wat is prikkels zoekend/ hunkerend (Sensory Seeking/ craving)?
  Mensen die prikkels zoeken op deze manier hebben een ongebruikelijke behoefte aan hoeveelheid of soort zintuiglijke input en lijken een onverzadigbare behoefte te hebben voor deze sensaties. Ze zijn energiek bezig met acties die meer intensieve zintuiglijke sensaties toevoegen aan hun lichaam zoals pittig eten, hard geluid, visueel stimulerende voorwerpen, continu draaien.
   
 • Wat is sensorische discriminatie mogelijkheden (Sensory Discrimination Disorder)?
  Sensorische discriminatie is het vermogen om informatie op te nemen, te interpreteren wat er aan de hand is in de omgeving en een adaptieve reactie te geven die past bij dat moment en die situatie. Mensen met problemen op dit gebied hebben moeite met het interpreteren van kwaliteit van zintuiglijke prikkels en kunnen overeenkomsten en verschillen tussen zintuiglijke prikkels niet waarnemen. Ze kunnen waarnemen dat specifieke prikkels aanwezig zijn en hun gedrag daarop aanpassen, maar kunnen niet exact vertellen wat en waar de prikkel is.
   
 • Wat zijn sensorisch gebaseerde motorische problemen (Sensory Based Motor Disorder)?
  Bij sensorische gebaseerde motorische problemen hebben mensen gebrekkige houding- of bewuste bewegingen als gevolg van sensorische problemen.
   
 • Wat is sensorische informatieverwerking?
  Sensorische informatieverwerking is een nadere benaming voor zintuigelijke informatieverwerking en houdt in het verwerken van informatie die een persoon opdoet via voelen, ruiken, proeven, zien, horen, evenwicht en sensaties van lichaamsdelen in relatie tot elkaar.
   
 • Wat zijn sensorische modulatie mogelijkheden (Sensory Modulation Disorder)?
  Sensorische modulatie is de mogelijkheid van het centrale zenuwstelsel om binnenkomende informatie te filteren en screenen, zodat we een passende reactie kunnen geven op de situatie.

   
 • Wat is sensorische overresponsiviteit (Sensory Overresponsivity)?
  Mensen met sensorische overresponsiviteit reageren sneller, meer intens of voor een langere duur op zintuiglijke informatie.
   
 • Wat is sensorische onderresponsiviteit (Sensory Underresponsivity)?
  Mensen met sensorische onderresponsiviteit negeren of reageren niet op zintuiglijke informatie in hun omgeving. Ze lijken de binnenkomende zintuiglijke informatie niet op te merken. Dit kinderen komen vaak apathisch, ongemotiveerd of passief over als het gaat om bv. socialiseren en exploreren.
   
 • Wat is een Zintuiglijke Activiteiten Plan (ZAP)
  Het ZAP is een methode waarbij activiteiten gebruikt worden om een kind kalm, alert en in een optimale staat van alertheid te laten voelen. ZAP’s zijn geplande activiteiten geïntegreerd in activiteiten in het dagelijks leven door de dag heen om het kind te helpen een optimale arousal level te bereiken en behouden.