Direct naar de content Direct naar de footer

STET

Het Spraak-, Taalexpertiseteam houdt zich bezig met diagnostiek en behandeling van complexe spraak- en taalproblemen.

Scroll naar

  Als je kind beduidend meer moeite heeft met verstaanbaar spreken, woorden kunnen oproepen, in grammaticale zinnen kunnen spreken en/of met het begrijpen van taal dan leeftijdsgenootjes, terwijl het nonverbale informatie (zonder woorden) goed lijkt te begrijpen, dan is er mogelijk sprake van een spraak- of taal(ontwikkelings)stoornis. Een taal- en/of spraak(ontwikkelings)stoornis kan samenhangen met ontwikkelingsproblematiek die voor het eerste levensjaar is ontstaan.

  Een spraak- of taal(ontwikkelings)stoornis heeft grote invloed op het dagelijks leven van een kind. Op school wordt veel lesstof met gesproken of geschreven taal ingeleid en worden vaak verbale reacties van een kind gevraagd. Ook voor familie, vriend(innet)jes en andere contacten leiden beperkingen in het zich verbaal duidelijk kunnen maken vaak tot vragen en lastige situaties.

  Wanneer wordt vermoed dat een kind taal-, spraak- en daardoor communicatieproblemen ervaart, eventueel in samenhang met andere ontwikkelingsproblematiek, is onderzoek en advies van het Spraak-, Taalexpertiseteam zinvol. Vragen van ouders, interne of externe verwijzers en behandelaren staan binnen het onderzoek centraal.

  Vragen die vaak worden gehoord zijn: “Waarom is mijn kind zo slecht verstaanbaar en waarom is de problematiek zo ‘hardnekkig’, “Wat zijn de gevolgen van deze spraak- en/of taalproblemen voor de toekomst van mijn kind?”, “Waarom kan mijn kind het ene moment een woord uitspreken, en lukt dat het andere moment niet meer?” “Hoe kan het dat mijn kind opdrachten niet uitvoert ondanks dat het wel met aandacht naar mij luistert?”, “Waarom zien we onvoldoende effect van de logopedische begeleiding terwijl we al geruime tijd oefenen?”

  Naast diagnostiek, advisering en behandeling wordt door het Spraak-, Taalexpertiseteam een bijdrage geleverd aan wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op verbetering en ontwikkeling van innovatieve behandelmethodieken voor kinderen met spraakmotorische problematiek.

  Voor wie is het?

  Het team onderzoekt en behandelt kinderen van 2 jaar t/m 18 jaar met op de voorgrond staande spraak- en/of taalproblemen (zich uitend in beperkte communicatieve zelfredzaamheid) die zijn ontstaan voor het eerste levensjaar. Deze problematiek kan bestaan in samenhang met bijvoorbeeld motorische problematiek en neurologische of genetische aandoeningen. De kinderen hebben vaak al geruime tijd logopedie, maar ze profiteren onvoldoende van de aangeboden behandeling.

  Het team ziet zowel kinderen die binnen Rijndam Revalidatie in behandeling zijn als kinderen in de regio Rotterdam en daarbuiten die elders in behandeling zijn.

  Behandeling bij Rijndam

  Heb je een casus die je graag met een van ons zou willen voorbespreken (voorafgaand aan aanmelding)? Dat kan per mail worden aangegeven via STET@rijndam.nl. Dan wordt je daarna zo spoedig mogelijk teruggebeld.

  Je kunt voorafgaand aan contact het diagnostiekschema raadplegen verwijzing van een kind met spraak/taalproblemen in de regio Rotterdam (+ link naar schema). 

  Een verwijsbrief van een big-geregistreerd arts of klinisch fysicus audioloog kan samen met relevante informatie met betrekking tot de onderzoeksvraag (testrapporten, beschrijving van het therapieverloop etc.) worden verstuurd, aan secretariaatringdijk@rijndam.nl  onder vermelding van ‘consult STET’.

  • Differentiaaldiagnostiek; Is er sprake van een spraak(motorisch) probleem, een taalprobleem of gemengde problematiek?
  • Verdiepend klinisch linguïstisch onderzoek (KLO): “Hoe verloopt de grammaticale ontwikkeling (ook bij meertalige kinderen); is er sprake van woordvindingsproblematiek; is er sprake van spraakontwikkelingsdyspraxie?”
  • Advisering van ouders en leerkrachten: “Welke ondersteuning is nodig op het gebied van spraak en taal (het zich duidelijk kunnen maken, taalbegrip) binnen het onderwijs?” Advisering van logopedisten met betrekking tot passende behandeling. “Hoe kan de opbouw van de logopedische behandeling worden vormgegeven?”                                                                                                 
  • Het aanbieden van logopedische behandeling vanuit het Spraak-, Taalexpertiseteam binnen Rijndam, na diagnostiek. Hierbij behoort een traject SMTA tot de mogelijkheden. SMTA is een behandelvorm die we momenteel toetsen voor wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met Revalidatie Friesland, de Rug en de Radboud UU. Het is een combinatiebehandeling met logopedie en muziektherapie die exclusief in deze regio binnen Rijndam wordt aangeboden bij kinderen.

  Ouders worden gebeld wanneer de eerste afspraak kan worden ingepland (de hierboven genoemde verwijzing moet zijn aangeleverd). Het zorgtraject ziet er als volgt uit:

  Week 1:

  • Intake met revalidatiearts en klinisch linguïst
  • onderzoek deel I

  Week 2:

  • Onderzoek deel II

  Week 3:

  • Uitwerken van de resultaten

  Week 4:

  • Adviesgesprek met ouders en eventueel betrokken professionals (altijd in overleg met ouders). Logopedische behandeling is mogelijk als vervolg op het diagnostiektraject.

  Het team

  • klinisch linguïst
  • logopedist
  • psycholoog
  • planner

  *Er wordt samengewerkt met alle artsen binnen de kinderrevalidatie. Verder wordt geregeld aanvullend (neuro)psychologisch onderzoek aangevraagd, wanneer factoren als van het talig functioneren.

  De artsen