Het Afasieteam Rijndam vervult landelijk een voortrekkersrol in de ontwikkeling van afasierevalidatie door scholing, ontwikkelen van therapie- en testmateriaal en een nauwe betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek. Het is een multidisciplinair team en is gespecialiseerd in diagnostiek en therapieadvies bij communicatieproblemen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel.

Het Afasieteam kan geraadpleegd worden voor:

 • de diagnostiek van taal, spraak, communicatie, en cognitieve problemen bij afasie
 • therapieadvies
 • de uitvoering van specifieke onderzoeken
 • de uitvoering van een evaluatieonderzoek
 • een intercollegiaal consult
 • een second opnion

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie wordt gekeken welke onderzoeken worden afgenomen. Veelvoorkomende onderzoeken zijn:

 • Neurolinguïstisch onderzoek (NLO)
  Doel: onderzoeken van de taalproblemen, spreken, begrijpen, lezen, schrijven

 • Communicatieonderzoek
  Doel: in kaart brengen van communicatieve mogelijkheden.

 • Spraakonderzoek
  Doel: onderzoeken van specifieke spraakproblemen (bijvoorbeeld dysartrie)

 • Neuropsychologisch onderzoek (NPO)
  Doel: onderzoeken van het denkvermogen (cognitie) bij mensen met afasie

Elk onderzoek duurt tussen de 60 minuten en 90 minuten.

De resultaten van de onderzoeken en de bijbehorende therapieadviezen worden met uw logopedist en met u en uw naasten besproken. De behandelend logopedist gaat op basis van de adviezen aan de slag. Het is mogelijk om na enkele maanden een herhalingsonderzoek te verrichten.

Het Afasieteam bestaat uit:

 • De logopedist/afasietherapeut, deze onderzoekt de communicatie en inventariseert met u en een naaste de belangrijkste problemen in de communicatie en bekijkt welke mogelijkheden er zijn om uw communicatie te optimaliseren.

 • De klinisch linguïst onderzoekt de aard en ernst van uw taalstoornis en bekijkt welke mogelijkheden er nog zijn om uw taalvaardigheden te oefenen.

 • De neuropsycholoog onderzoekt uw denkfuncties (cognitie), zoals concentratie, geheugen en visuele waarneming aan de hand van een aangepast onderzoek, rekening houdend met uw communicatieproblemen.

 • De revalidatiearts beoordeelt de medische voorwaarden voor een goede communicatie, bijvoorbeeld de invloed van medicatie en coördineert de totale revalidatiebehandeling.

Aanmelden
Voor een consult of onderzoek bij het Afasieteam is een verwijzing van uw huisarts of specialist noodzakelijk.  Meer informatie vindt u onder Aanmelden.