Direct naar de content Direct naar de footer

Algemene voorwaarden Mijn Rijndam

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het gebruik van het patiëntenportaal ‘Mijn Rijndam’. Hierin beschrijven wij jouw rechten en plichten als gebruiker van deze voorziening. Het is belangrijk dat je de algemene voorwaarden leest, zodat je weet wat je van ons kan verwachten en wat wij van jouw verwachten. Door gebruik te maken van Mijn Rijndam, accepteer je deze algemene voorwaarden. Wanneer Mijn Rijndam wordt aangepast, kunnen ook de algemene voorwaarden worden aangepast. Rijndam plaatst een bericht over de aanpassing op de website en de meest actuele versie vind je altijd op www.rijndam.nl/patiëntenportaal.

Rijndam biedt patiënten met Mijn Rijndam de mogelijkheid om hun basisgegevens te wijzigen, vragenlijsten in te vullen, afspraken te bekijken, onderdelen van hun elektronische patiëntendossier in te zien en om deze gegevens te  downloaden naar een apparaat. Diensten zoals Mijn Rijndam zijn voortdurend in ontwikkeling. De vorm en inhoud hiervan kunnen van tijd tot tijd veranderen zonder dat alle gebruikers hierover expliciet worden geïnformeerd. Daarnaast kan Rijndam besluiten om dergelijke diensten tijdelijk of blijvend te staken, zonder dat wij iedereen hiervan op de hoogte (kunnen) stellen.

Privacy

Rijndam vindt het belangrijk om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Je persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Rijndam houdt zich hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening  gegevensbescherming (AVG) en de overige wet- en regelgeving stelt en verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met het privacyreglement van Rijndam. Zie ook informatie op onze website: https://www.rijndam.nl/privacy.

Toelating, identificatie en beëindigen toegang

Toegang kan pas dan worden verleend, als:

  • de patiënt is ingeschreven bij Rijndam;
  • identificatie heeft plaatsgevonden op basis van een geldig identiteitsbewijs en verificatie heeft plaatsgevonden op basis van het BSN;
  • een patiënt beschikt over een DigiD+. (DigiD met extra controle via een sms-code); Patiënten dienen daarom te beschikken over een mobiele telefoon waarop zij een sms kunnen ontvangen. Op het gebruik van de DigiD(+) zijn de gebruiksregels van de DigiD van toepassing.

Patiënten kunnen bij Rijndam het verzoek indienen om de toegang tot het patiëntenportaal te beëindigen. Na het beëindigen van de toegang zijn de gegevens niet langer toegankelijk voor de patiënt; wel blijven ze in het elektronische patiëntendossier bewaard. Zodra binnen Rijndam bekend is dat een patiënt is overleden, zal Rijndam de toegang tot Mijn Rijndam beëindigen.

Rijndam behoudt zich het recht voor om aangifte te doen, als wordt ontdekt dat patiënten, ouders van minderjarige patiënten, mentoren, curatoren, of anderen, hebben getracht zich op oneigenlijke wijze toegang te verschaffen tot Mijn Rijndam, dan wel wanneer gebruik is gemaakt van valse documenten zoals identiteitsbewijs, DigiD of BSN.

Rijndam heeft te allen tijde het recht om een patiënt uit te sluiten van toegang tot zijn patiëntenportaal, zonder opgaaf van reden. Het is de patiënt niet toegestaan anderen toegang te verlenen met behulp van zijn inloggegevens. De patiënt is zelf aansprakelijk voor eventueel misbruik van zijn gegevens, als hij anderen toegang verschaft door gebruik van zijn inloggegevens, ook al gebeurt dit zonder zijn toestemming of wetenschap. Wel kan een patiënt iemand machtigen om toegang te krijgen tot zijn/haar gegevens binnen Mijn Rijndam. Dit kan via DigiD machtigen. 

Verplichtingen patiënt bij gebruik patiëntenportaal

De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het beheer en verspreiding van de informatie verkregen via Mijn Rijndam, bijvoorbeeld op de eigen computer, tablet of smartphone dan wel het internet. Rijndam is daar geenszins verantwoordelijk voor. Ook is de patiënt zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van eigen apparatuur onder andere door gebruik van actuele beveiligingsupdates en legale software, gebruik van toegangscodes en het uitloggen na ieder gebruik. De patiënt dient incidenten waarbij hij vermoedt dat iemand anders toegang heeft tot Mijn Rijndam (anders dan gemachtigden) of alle andere ongebruikelijke gebeurtenissen te melden bij Rijndam.

De patiënt is zelf volledig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van Mijn Rijndam. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de keuze van informatie en het gebruik daarvan. De patiënt vrijwaart Rijndam voor aanspraken in verband met door hem geleden schade naar aanleiding van de toegang tot Mijn Rijndam. De patiënt is zich bewust van het feit dat de gegevens over het gebruik van Mijn Rijndam worden gebruikt voor statistische doeleinden: dit betreft geanonimiseerde gebruikersgegevens om vast te stellen hoe vaak Mijn Rijndam wordt gebruikt. Rijndam gebruikt nooit persoonsgegevens of medische gegevens van Mijn Rijndam.

De patiënt gebruikt de functionaliteiten in Mijn Rijndam overeenkomstig het aangegeven doel en de aangegeven instructies. De patiënt voert geen acties uit die het systeem onnodig bezwaren, het systeem of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of andere acties die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van Mijn Rijndam of Mijn Rijndam te omzeilen. De patiënt wist geen gegevens. De patiënt voert geen andere acties uit die op enigerlei andere wijze onrechtmatig zijn tegenover Rijndam of een derde.

De patiënt is zich bewust van het feit dat Rijndam toeziet op de juiste toepassing van het systeem en eventueel maatregelen zal nemen tegen overtredingen van de verplichtingen, zoals genoemd in deze voorwaarden. Tot genoemde maatregelen kan behoren het waarschuwen van de patiënt en het deactiveren van de toegang voor patiënt tot Mijn Rijndam.

Verplichtingen Rijndam

Rijndam zal zich naar vermogen inspannen om Mijn Rijndam te allen tijde beschikbaar te houden voor patiënten. Desondanks kan Rijndam niet garanderen dat het portaal altijd beschikbaar is en is niet aansprakelijk voor onderbrekingen of storingen die de toegang belemmeren. Ook kunnen er zwaarwegende redenen zijn om de beschikbaarheid van Mijn Rijndam tijdelijk of blijvend te staken. Indien het portaal niet beschikbaar is zal dit duidelijk kenbaar worden gemaakt. Rijndam zal zich inspannen om Mijn Rijndam veilig te houden voor de patiënt en verplicht zich aan de ter zake geldende wet- en regelgeving te houden. Rijndam zal passende maatregelen nemen tegen verlies van gegevens of onrechtmatig gebruik van gegevens door derden. Rijndam spant zich in om de beschikbare informatie op Mijn Rijndam zo juist en accuraat mogelijk te doen zijn.

Uitsluitingen

Rijndam is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, die kan voorvloeien uit het gebruik van Mijn Rijndam, inclusief - maar niet beperkt tot - schade die het gevolg is van onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid of achterstand in de actualiteit van de informatie op het portaal.

Minderjarigen

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten van patiënten. De WGBO onderscheidt drie leeftijdsgroepen. Deze leeftijdsgroepen zijn belangrijk als het gaat om toegang tot het patiëntenportaal van uw kind. Voor kinderen kan gebruik gemaakt worden van het DigiD van het kind zelf.

Bij kinderen tot 12 jaar

Rijndam raadt aan, als het kind het portaal wil bekijken, om dit samen met de ouders/wettelijk vertegenwoordiger te doen. De ouder/wettelijk vertegenwoordiger kan namens het kind inloggen met zijn
of haar DigiD code.

Bij kinderen van 12 tot 16 jaar

Kinderen in deze leeftijdsgroep kunnen zelf inloggen met hun DigiD-gegevens. Wij raden u aan om uw kind hierin te begeleiden. De behandelend arts van uw kind bespreekt met uw kind de wens om het portaal te gebruiken. Ouders van wilsonbekwame kinderen die op het moment dat het kind voor het eerst wordt ingeschreven als patiënt bij Rijndam in de leeftijd van 12 tot 16 is, krijgen op gelijke wijze toegang tot het patiëntenportaal. Er dient een verklaring van een arts beschikbaar te zijn inzake de wilsonbekwaamheid van het kind.

Bij kinderen van 16 jaar en ouder

Vanaf 16 jaar kan alleen het kind gebruik maken van het portaal, de ouder/wettelijk vertegenwoordiger heeft geen toegang meer. Een DigiD gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk.

Ouders/wettelijk vertegenwoordigers
kunnen namens hun kind DigiD aanvragen via www.digid.nl. Toegang voor ouders tot Mijn Rijndam is beperkt tot ouders met ouderlijk gezag. Rijndam is gerechtigd op elk moment dat zij dat nodig acht aan ouders te vragen het ouderlijk gezag aan te tonen en bij gebreke van dit bewijs of in afwachting ervan de toegang tot het patiëntenportaal (tijdelijk) te beëindigen. Ouders zijn verplicht iedere wijziging van gezag die van belang is voor de toegang tot het patiëntenportaal aan Rijndam te melden.

Kinderen van 16 jaar en ouder kunnen hun ouders machtigen om toegang te krijgen tot Mijn Rijndam. Dit kan via DigiD machtigen. 

Slotbepaling

In gevallen waarin in deze voorwaarden en uitsluitingen niet voorziet, beslist Rijndam. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Rijndam Revalidatie op 28 september 2020.

Vragen

Als u vragen heeft over deze disclaimer of het gebruik van Mijn Rijndam, dan kunt u contact opnemen via mijnportaal@rijndam.nl.