Direct naar de content Direct naar de footer

PeuterDreumesFocuspoli

Op de PeuterDreumesFocuspoli wordt aan de hand van een screening, advies geboden over hoe je kind te ondersteunen bij zijn of haar ontwikkeling.

Scroll naar

  Maakt u zich zorgen om de ontwikkeling van je kind? Is je kind een late loper? Komt het praten van je kind niet goed op gang? Hoor je van je omgeving opmerkingen over de ontwikkeling van je kind? Geeft je kinderfysiotherapeut, logopediste, de arts van het consultatiebureau of de medisch specialist uit het ziekenhuis aan dat er zorgen zijn over de ontwikkeling van je kind?

  Om te bepalen wat er bij je kind speelt biedt Rijndam de PeuterDreumesFocuspoli. Een team van specialisten observeert dan samen met jou je kind. Het team geeft gericht advies over het verdere traject dat aansluit bij je hulpvraag en uw mogelijkheden.

  Voor wie is het?

  Het PeuterDreumesFocuspoliteam ziet kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot 4 jaar met motorische, spraak-,taal-,  gedrags- of andersoortige problemen.

  Het kan zijn dat je kind al een medische diagnose heeft en al onder behandeling is bij een medisch specialist of kinderarts, maar er nog steeds vragen of zorgen over de ontwikkeling zijn. Je kunt dan bij de PeuterDreumesFocuspoli terecht.

  Behandeling bij Rijndam

  Na het kennismakingsgesprek met de revalidatiearts vindt een gesprek plaats met de psycholoog en pedagogisch medewerker. Het doel van dit gesprek is om zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de ontwikkeling van je kind. Deze afspraak duurt 60 minuten.

  In de week daarop vindt de zogeheten multidisciplinaire observatie van je kind plaats, je maakt hier als ouder onderdeel van uit. Bij deze observatie zijn de psycholoog, de fysiotherapeut, de ergotherapeut en de logopediste aanwezig. Observatie van een eet- en/of drinkmoment kan een onderdeel zijn van de observatie.

  Gedurende 90 minuten wordt er met je kind gespeeld en bespreken we je vragen.

  Er worden bewust geen testen of onderzoeken afgenomen. Dit komt voort vanuit de gedachte dat bij een jong kind de informatie van jou als ouder, in combinatie met een observatie van meerdere specialisten meer oplevert dan een test of onderzoek.

  Direct na de observatie gaan alle betrokken medisch specialisten samen met je revalidatiearts in overleg om aan de hand van de bevindingen een advies te formuleren voor verdere behandeling.

  Zo snel mogelijk na deze bespreking geeft de revalidatiearts een terugkoppeling.

  Het team

  Bij de PeuterDreumesFocuspoli werkt een team van deskundigen op het gebied van motoriek, leervaardigheden, spraak, taal en gedrag. Het team bestaat uit een revalidatiearts, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, pedagogisch medewerker en orthopedagoog/psycholoog. Door de bundeling van deze professionals op één plek, kan de PeuterDreumesFocuspoli in korte tijd advies op maat voor je kind opstellen.

  • De revalidatiearts is de eindverantwoordelijk voor de Focuspoli en eventuele behandeling van je kind. Binnen de Focuspoli brengt de revalidatiearts de (medische) gegevens van je kind in kaart die van invloed zijn op het functioneren van uje kind.
    
  • De kinderfysiotherapeut observeert en test de grove motoriek en inventariseert de mogelijkheden en eventuele problemen op het gebied van de gymles, buitenspelen, fietsen en bijvoorbeeld zwemles.
    
  • De ergotherapeut observeert en test de fijne motoriek en het handelen bij uitvoeren van (schoolse) vaardigheden als schrijven/tekenen, een knutselwerkje en/of het bouwen met constructiemateriaal. Mogelijkheden en eventuele problemen op het gebied van dagelijkse vaardigheden zoals schrijven, aan- en uitkleden en het omgaan met bestek worden met je besproken.
    
  • De logopedist observeert de mondmotoriek, de spontane spraak en taal en het begrip van gesproken opdrachten. Mogelijkheden en eventuele problemen op gebied van taal en spraak, maar ook het eten en drinken komen ter sprake bij het gesprek met jou en de logopedist.
  • De pedagogisch medewerker observeert het spel van uw kind. Onze pedagogisch medewerker werkt dagelijks in onze therapeutische peutergroep en heeft vanuit deze expertise een goed zicht op hoe een kind tot leren en ontwikkeling komt.

  • De psycholoog/orthopedagoog observeert het gedrag van je kind. Kan je kind zich concentreren, hoe reageert je kind op instructie, aanwijzingen en complimentjes? Welke leerstrategieën hanteert je kind bij het uitvoeren van taken? De psycholoog/orthopedagoog bespreekt met jou de sterke en zwakke kanten van je kind op het gebied van gedrag en cognitie die van invloed kunnen zijn op het dagelijks handelen van je kind zowel thuis als op school.