Direct naar de content Direct naar de footer

Dagrevalidatiegroep Villa Kakelbont

Op Villa Kakelbont leren kinderen zo goed mogelijk bewegen, eten en hun dagelijkse activiteiten te vergroten.

Scroll naar

  Moet je kind revalideren, maar heeft je kind aanvullend medisch complexe zorg nodig, bijvoorbeeld omdat hij of zij een canule heeft? Heeft je kind eet- en drinkproblemen als gevolg van een medische situatie? Of heeft je kind als gevolg van niet aangeboren hersenletsel baat bij revalidatie, maar wel in een gestructureerde omgeving met de mogelijkheid tot extra rustmomenten? Dan ben je bij Dagrevalidatiegroep Villa Kakelbont op de juiste plaats.

  Voor wie is het?

  Villa Kakelbont is de dagrevalidatiegroep van Rijndam die speciaal ingericht is voor kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar die naast een revalidatiebehoefte ook specifieke medische zorg nodig hebben. Zorg die een reguliere peuter- of dreumesgroepen niet kan bieden.

  Doordat de groep gevestigd is op de klinische afdeling van Rijndam, is hier een team van gespecialiseerde verpleegkundigen beschikbaar. Bovendien zijn ook de benodigde faciliteiten aanwezig, zoals aansluitpunten voor zuurstof.

  Behandeling bij Rijndam

  Wanneer we de verwijzing hebben ontvangen, nemen we contact met je op om een afspraak in te plannen bij de revalidatiearts. De arts beoordeelt waar je kind het best geplaatst kan worden. Is dit Villa Kakelbont, dan wordt je uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleiding en (revalidatie)arts voor kennismaking en praktische informatie. Zij geven je een korte rondleiding en er is ruimte voor vragen.

  Kort voor de start of in de eerste week dat je kind start op de groep, wordt je uitgenodigd voor een gesprek met maatschappelijk werk en de orthopedagoog/psycholoog. Zij inventariseren of er  vragen zijn over opvoeding, voorzieningen of (financiële) of persoonlijke ondersteuning.

  In het begin is nog niet te zeggen hoe lang de behandeling precies duurt. Dit beoordeelt de revalidatiearts samen met het behandelteam. Dit gebeurt tijdens het teamoverleg na drie maanden.

  Afhankelijk van wat je kind nodig heeft (dit schat de arts in) komt je kind twee tot acht dagdelen per week naar Villa Kakelbont. Hoe lang en hoe intensief behandeling nodig is, beoordeelt de revalidatiearts samen met jou en het behandelteam. Dit wordt elke teambespreking opnieuw geëvalueerd.

  Persoonlijke begeleiding

  Op de groep zijn drie vaste groepsleiders aanwezig, twee per dag. Per kind is er een ‘persoonlijk begeleider’ die het aanspreekpunt is voor jou en je kind. De begeleider houdt het overzicht, schrijft de teamrapportages en is aanwezig bij de besprekingen van je kind.

  Pedagogisch beleidsplan

  Op Villa Kakelbont wordt er gebruik gemaakt van verschillende methodes. Uitgangspunt is dat een kind zichzelf pas optimaal kan ontwikkelen als het zich veilig voelt. Deze veiligheid proberen we onder andere te creëren door goed overleg met de ouders wat een kind nodig heeft en door met vaste behandelaren te werken.

  Ouders

  Als ouder bent je heel belangrijk in het revalidatieproces van je kind. Ouders maken deel uit van het revalidatieteam. Je neemt actief deel aan het programma middels meeloopdagen, gesprekken met maatschappelijk werk en behandelaren en bijwonen van de teambespreking. Je geeft de hulpvraag van je kind aan, de therapeuten stemmen de behandeling hier op af.

  De eerste twee dagen komt één van de ouders mee naar de groep. Zo kun je zien hoe er op de groep gewerkt wordt. Je kunt al je vragen en wensen met de groepsleiding bespreken. Andersom stelt de groepsleiding jou vragen die zij nog hebben over de verzorging en aanpak van je kind. Je kind doet de eerste dagen gezellig mee met alle activiteiten op de groep en je maakt kennis met de therapeuten. Je kind kan zo rustig aan de groep wennen, terwijl jij veilig in de buurt bent. Na deze twee dagen bouwen we jou aanwezigheid af.

  Broertjes en zusjes mogen ook eens een dag(deel) met je kind meelopen. Zo weten ze wat hun broertje of zusje allemaal bij Rijndam doet. Je kunt hiervoor een afspraak maken bij de revalidatiegroepsleiding.

  De dagindeling op de Villa ziet er als volgt uit:

  Halen en brengen

  Je brengt je kind 's morgens tussen 8.45 en 9.00 uur naar Villa Kakelbont. Wanneer je kind alleen 's morgens komt haal je hem of haar om 12.30 uur op. Komt je kind ’s middags naar Villa Kakelbont, dan breng je hem of haar tussen 12.45 en 13.00 uur. Ophalen is om 16.00 uur. Door het strakke programma is het noodzakelijk dat je jou kind op tijd brengt en haalt.

  Eten

  Op de groep eet je kind om 10.00, 11.30 en 14.00 uur.

  Slapen

  Als je kind behoefte heeft aan rust, dan is hier tussen de middag tijd voor.

  Therapieën

  Je kind krijgt per dagdeel maximaal twee individuele therapieën. Ook is er per dagdeel een groepsactiviteit. Daarnaast is er ook tijd voor ontspanning. Het dagprogramma is afwisselend opgebouwd, zodat je kind voldoende uitdaging en rust krijgt.  

  Themagroep

  Op de groep is altijd een thema waar de activiteiten om draaien. Soms zijn we drie tot zes weken met een thema bezig. Tijdens de verschillende groepsactiviteiten wordt er aan hetzelfde thema gewerkt. Zo zal je kind bij de taalgroep bijvoorbeeld een boekje over de herfst lezen en bij de buiten groep op zoek gaan naar blaadjes en kastanjes. Voorbeelden van thema’s zijn: huis, lente, vakantie, kinderboerderij, kleuren etc. De groepsleiding informeert je over het thema. Dan kun je ook samen met je kind meer met dit thema doen.

  Na drie tot zes maanden is er een telefonische evaluatie. Tijdens dit gesprek bekijkt de casemanager samen met jou hoe het gaat. Wanneer blijkt dat een vervolgafspraak zinvol is, wordt deze gepland.

  Het team

  Het behandelteam van de therapeutische peutergroep wordt samengesteld op basis van de ontwikkelbehoefte van uw kind en kan bestaan uit een revalidatiearts, revalidatiegroepsleiding, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en orthopedagoog. Samen met u stellen de behandelaren één behandelplan op, zodat de verschillende therapieën elkaar versterken en aanvullen.Het team werkt nauw samen en bespreekt regelmatig het behandelplan. Dit heet multidisciplinair behandelen. 

  De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor de behandeling en vormt de schakel tussen specialisten van buiten Rijndam en het behandelteam. U en uw kind komen eens per maand, per 3 maanden, 6 maanden of per jaar op spreekuur. Dan bespreekt u met de revalidatiearts hoe het gaat en wat er voor knelpunten zijn. In overleg met u bepaalt de revalidatiearts dan wat er moet gebeuren. Binnen het behandelteam van Rijndam of daarbuiten.

  De revalidatiegroepsleiding verzorgt en behandelt uw kind op Villa Kakelbont. Zij biedt een veilig pedagogisch klimaat waarin uw kind spelenderwijs gestimuleerd wordt om zich te ontwikkelen. De groepsleiding observeert en behandelt wat uw kind kan op het gebied van eten en drinken, (samen) spelen, zichzelf verzorgen, leren en de emotionele ontwikkeling. Als er bijzonderheden zijn, overlegt zij dit met de ouders en behandelaren. De groepsleiding biedt zo nodig ook verpleegkundige zorg.

  De fysiotherapeut leert uw kind zich beter te bewegen. Zo werkt uw kind bijvoorbeeld aan het verbeteren van het evenwicht of leert het zichzelf makkelijker te verplaatsen. Verder helpt de fysiotherapeut uw kind zijn of haar spierkracht en conditie te verbeteren.

  De ergotherapeut werkt met uw kind aan het gebruik van armen en handen. Er is veel aandacht voor activiteiten op school en dagelijkse handelingen als aan- en uitkleden of bestek hanteren. De ergotherapeut kan ook adviseren over simpele aanpassingen en het aanvragen van hulpmiddelen.

  De logopedist richt zich samen met uw kind op de communicatie, mondmotoriek en het eten en drinken. Als gewoon praten niet mogelijk is, bekijkt de logopedist welke vormen van ondersteunde communicatie – bijvoorbeeld gebaren of pictogrammen – het beste aansluiten bij uw kind.

  De (GZ)psycholoog of orthopedagoog onderzoekt, in samenwerking met de psychologisch testassistent, de ontwikkeling van uw kind op verstandelijk en/of sociaal-emotioneel gebied. Op grond daarvan krijgt u gerichte adviezen over opvang- en onderwijsmogelijkheden. Bovendien begeleidt de (GZ)psycholoog of orthopedagoog u, uw kind en het team bij vragen over leren, sociaal-emotioneel functioneren, gedrag en eetproblemen.

  De maatschappelijk werker geeft u en andere betrokkenen voorlichting en informatie over aard en gevolgen van de aandoening van uw kind. Er is ruimte voor het proces van accepteren en verwerken van de gevolgen van aandoening en gebeurtenissen. De begeleiding is mede gericht op het  competent voelen in de ouderlijke rol, hierbij staat aanboren van uw eigen kracht als opvoeder centraal . U wordt voorgelicht over inhoud en procedures voor het aanvragen van regelingen en voorzieningen. De maatschappelijk werker heeft aandacht voor de balans in uw draagkracht en de zorgen die u ervaart. Maatschappelijk werk is zijdelings betrokken bij de behandeling van uw kind.

  De bewegingsagoog helpt uw kind haar of zijn motoriek te verbeteren. Daarnaast geeft hij of zij advies over sport of vrijetijdsbesteding die past bij de beperking van uw kind. Ook geeft de bewegingsagoog op de locatie Ringdijk en Beatrixziekenhuis hydrotherapie. Hydrotherapie is een bewegingsvorm in warm water, geschikt voor kinderen die moeite hebben met het bewegen op het droge door lichamelijke beperkingen of klachten.

  De verpleegkundige ondersteunt bij specifieke aanvullende medische zorg.