Een kenmerk van multidisciplinaire behandeling is dat alle behandelaren hetzelfde hoofddoel nastreven. Revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, maatschappelijk werkers en bewegingsagogen worden op basis van uw behoefte opgenomen in dit team. Eventueel wordt ook een orthopedisch instrumentmaker (voor prothesen en spalken), orthopedisch schoenmaker of een revalidatietechnicus bij de behandeling betrokken. In onderling overleg wordt bekeken wat u (nog) zelf kan doen, wat er geoefend moet worden en welke hulpmiddelen er eventueel nodig zijn.

Revalidatiearts

De revalidatiearts is als medisch specialist eindverantwoordelijk voor uw behandeling en geeft leiding aan het behandelteam. U bespreekt regelmatig uw voortgang met de revalidatiearts.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut oefent met u vaardigheden als gaan zitten en liggen, lopen, uw handen bewegen of omgaan met een rolstoel. Hij of zij helpt u ook bij het vergroten van uw spierkracht en conditie.

Ergotherapeut

De ergotherapeut leert u alledaagse handelingen zelfstandig uit te voeren. Het kan gaan om uw lichamelijke verzorging, het huishouden of uw vrijetijdsbesteding. U leert dingen opnieuw of  anders te doen. Soms zijn daar hulpmiddelen bij nodig.

Logopedist

De logopedist onderzoekt, behandelt en adviseert patiënten met neurologische spraak- en taalstoornissen, slikstoornissen, halfzijdige aangezichtsverlamming en stemstoornissen. De logopedische behandeling wordt zowel individueel als in groepen gegeven.

De klinisch linguïst/taal-spraakpatholoog

De klinisch linguïst/taal- spraakpatholoog is een taalkundige, gespecialiseerd in taal- en/of spraakstoornissen zoals die optreden bij kinderen en volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Bij het klinisch linguïstisch onderzoek wordt de taalstoornis heel precies in kaart gebracht. De resultaten van het onderzoek zijn van belang voor de prognose en praktische behandeladviezen. De klinisch linguïst/taal- spraakpatholoog werkt nauw samen met de logopedist.

Psycholoog

De psycholoog ondersteunt u en uw naasten  problemen op te lossen die uw revalidatie in de weg staan. Bijvoorbeeld emotionele of gedragsproblemen.

Maatschappelijk werker

Wanneer u iets ingrijpends overkomt dan treft dat niet alleen u maar ook uw partner en de andere familieleden. De maatschappelijk werker begeleidt u en uw naasten bij de verwerking van uw beperking. De maatschappelijk werker bespreekt met u welke mensen u daarbij wilt betrekken.

Bewegingsagoog

Omdat beweging belangrijk voor u is, laat de bewegingsagoog u kennismaken met verschillende sporten. Om weer vertrouwen te krijgen in uw bewegingsmogelijkheden, is sporten of zwemmen meestal onderdeel van uw behandelplan.

Activiteitenbegeleider

De activiteitenbegeleider begeleidt u bij verschillende soorten van vrije tijdsbesteding. Hierbij worden de vaardigheden, die bij de andere therapieën geleerd zijn, toegepast. Ook kunt u uw eigen hobby weer oppakken (al dan niet ondersteund door hulpmiddelen).

Therapieassistent

De therapieassistent ondersteunt de andere behandelaren.

Als het nodig is betrekken we ook een orthopedisch instrumentmaker voor prothesen en spalken, orthopedisch schoenmaker of een revalidatietechnicus bij de behandeling.

Als u bij ons wordt opgenomen, krijgt u ook te maken met :

Verpleegkundige/ ziekenverzorgende

De verpleegkundige en ziekenverzorgende leren u hoe u uzelf weer kunt verzorgen. Verder ondersteunen zij u bij het in praktijk brengen van wat u tijdens de behandeling hebt geleerd.

Regieverpleegkundige

De regieverpleegkundige is gedurende uw opname uw vaste aanspreekpunt. Hij of zij coördineert en stuurt de totale verpleegkundige zorg voor 5 à 10 patiënten.

Diëtist

De diëtist kan door de revalidatiearts gevraagd worden om met u over uw voeding/voedingsgewoonten te spreken. U krijgt een advies dat toegepast is op uw situatie. De diëtist wordt met name geraadpleegd bij verminderde eetlust,  overgewicht, wonden, diabetes mellitus, maag-darmproblemen, voedselintoleranties , voedselallergieën, onbedoeld gewichtsverlies en slikproblemen. Maar ook voor andere voeding gerelateerde vragen is de diëtist beschikbaar. Als u een gesprek met de diëtist wenst, kunt u hierom vragen bij uw behandelend arts.

Geestelijk verzorger

De geestelijk verzorger praat met u over wat u bezighoudt, ongeacht uw levensovertuiging of geloofsrichting. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek. U bent uiteraard vrij om deze uitnodiging aan te nemen of af te wijzen.