Wanneer uw kind problemen ervaart in zijn of haar ontwikkeling zijn er een heleboel vragen en voor uw gevoel vaak weinig antwoorden. Vragen als hoe komt het dat mijn kind zich niet zo snel ontwikkelt als leeftijdgenootjes? Wat kan ik als ouder doen om te zorgen dat mijn kind leert lopen, spelen, praten, eten, …?

De therapeutische peutergroep (TPG) is een plek waar u samen met een team van professionals antwoord op bovenstaande vragen probeert te krijgen.  De TPG is een plek waar kinderen van twee tot vier jaar met (motorische) ontwikkelingsproblemen behandeld worden in een groep van maximaal acht kinderen gedurende twee of drie dagdelen per week. Met de behandeling willen we:

 • uw kind langdurig observeren om een goede prognose te geven, eventueel door te verwijzen en een schooladvies te geven
 • optimale mogelijkheden bieden voor ontwikkeling bijv. door spel en therapie
 • kinderen in contact laten komen met leeftijdgenootjes
 • ouders begeleiden en in de opvoeding ondersteunen.

Aanpak

Wanneer we uw verwijzing hebben ontvangen, nemen we contact met u op om een afspraak in te plannen bij de revalidatiearts. Tijdens de afspraak bij de revalidatiearts (intake of reguliere controle) wordt besproken of plaatsing op de therapeutische peutergroep voor uw kind zinvol is. Indien dit het geval is zal er een intake volgen. Tijdens deze intake wordt uw kind geobserveerd, kunt u een kijkje nemen op de groep en krijgt u meer informatie over de TPG. Ook kunt u alle vragen die u nog heeft stellen. Aan de hand van deze observatie wordt bekeken welke groep het meest passend is voor uw kind. Na de intake zal een van de behandelaren u bellen om de definitieve startdatum te bespreken.

Bij de start op de groep gaat het er in eerste instantie om dat uw kind en u kunnen wennen aan de TPG. Onze ervaring is dat deze periode voor zowel uw kind als u erg spannend kan zijn. Daarom mag één van de ouders de eerste keren meekijken op de groep en kunt u kennismaken met de rest van het team. Tijdens deze kennismaking kunt u de groepsleiding laten zien wat uw kind gewend is en zullen uw hulpvragen verder geïnventariseerd worden. Na deze eerste wenperiode zullen er aanvullende observaties en onderzoeken gedaan worden zodat een we een volledig beeld krijgen van de ontwikkeling van uw kind en er samen met u een behandelplan opgesteld kan worden. In dit behandelplan zullen doelen geformuleerd worden waar de komende periode aan gewerkt gaat worden middels spel en behandeling.

Het programma op de groep heeft een vaste structuur, zodat uw kind weet wat er gaat gebeuren. Het programma ziet er als volgt uit:

 • aankomst op de groep
 • starten met een gezamenlijke activiteit
 • therapie op de groep
 • fruit eten, drinken, verschonen of toiletbezoek
 • vrij spel of therapie
 • vertrek

Een belangrijk onderdeel van het behandelprogramma is het therapeutische klimaat op de groep. Er is gelegenheid tot (samen)spelen, communiceren, eten en drinken, etcetera. Het stimuleert kinderen nieuwe vaardigheden aan te leren en aan de gestelde doelen te werken in verschillende situaties. Dit bevordert de ontwikkeling van de motoriek, het sociale gedrag en de zelfredzaamheid.

Een goede communicatie tussen de groepsleiding, therapeuten en u is belangrijk. Via het digitale ouderportaal ziet en leest u wat uw kind die dag heeft gedaan in de groep of tijdens therapie. Via deze weg is het ook mogelijk om vragen te stellen over de behandeling van uw kind en om behandelaren op de hoogte te brengen van gebeurtenissen in de thuissituatie. Deze uitwisseling  van informatie is van belang om gezamenlijk de revalidatie vorm te geven.

Tenslotte is er twee keer per jaar een teambespreking waar u voor uitgenodigd worden. Tijdens deze besprekingen wordt de ontwikkeling uw kind besproken en het opgestelde behandelplan bijgesteld.

Behandelteam

Het behandelteam

Het behandelteam van de therapeutische peutergroep wordt samengesteld op basis van de ontwikkelbehoefte van uw kind en kan bestaan uit een revalidatiearts, revalidatiegroepsleiding, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en orthopedagoog.

Revalidatiearts
De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor de behandeling en vormt de schakel tussen specialisten van buiten Rijndam en het behandelteam. U en uw kind komen eens per 3 tot  6 maanden op het spreekuur. Dan bespreekt u met de revalidatiearts hoe het gaat en wat er voor knelpunten zijn. In overleg met u bepaalt de revalidatiearts dan wat er moet gebeuren. Binnen het behandelteam van Rijndam of daarbuiten.

Revalidatiegroepsleiding
De revalidatiegroepsleiding zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat waarin uw kind zich spelenderwijs kan ontwikkelen. De groepsleiding signaleert op welke gebieden of in welke situaties uw kind moeite heeft met bepaalde activiteiten en oefent (in overleg met de therapeuten) diverse activiteiten op functioneel gebied. Denk aan klimmen, (samen) spelen, kleuren, plakken, eten en drinken en zindelijkheid. Ook bekijkt de groepsleiding, samen met de orthopedagoog, welke manier van leren het beste bij uw kind aansluit en naar het sociaal/emotionele welbevinden van uw kind. Als ouder of verzorger kunt u altijd bij de groepsleiding terecht met uw vragen.

Fysiotherapeut
Stimuleert en begeleid de grofmotorische ontwikkeling van uw kind. Denk hierbij aan omrollen, zitten, verplaatsen, lopen, klimmen en klauteren. Daarnaast adviseert de fysiotherapeut over eventuele hulpmiddelen bij het lopen en bewegen.

Ergotherapeut
Werkt met uw kind aan de fijne motoriek. Hierbij kijkt de ergotherapeut naar de zithouding en het gebruik van armen en handen.

Daarnaast adviseert de ergotherapeut over aanpassingen en hulpmiddelen.

Logopedist
Richt zich op de ontwikkeling van de communicatie, mondmotoriek, het eten en drinken.

Maatschappelijk werker
Ondersteunt u en uw kind bij de verwerking van de beperkingen en om te gaan met reacties van anderen. Tevens kan de maatschappelijk werker u begeleiden bij het zoeken naar een vervolgplek. Daarnaast informeert de maatschappelijk werker u over praktische zaken zoals vervoer en PGB.

Orthopedagoog
Onderzoekt en observeert de verstandelijke en sociaal/emotionele ontwikkeling van uw kind. Dit onderzoek vormt de basis voor het advies over een vervolgplek. Dit kan het regulier basisonderwijs, speciaal basis onderwijs of een gespecialiseerd dagcentrum zijn. Verder begeleidt en adviseert de orthopedagoog u en uw kind bij vragen over leren, sociaal-emotioneel functioneren en gedrag.

Kosten

 • De therapeutische peutergroep is onderdeel van de revalidatiezorg en valt als zodanig binnen uw basisverzekering. Voor kinderen geldt er geen eigen risico.

 • De zorgverzekeraar vergoedt soms een deel van de vervoerskosten. Een taxi kan uw kind ophalen en thuisbrengen of u zorgt zelf voor vervoer. Informatie over vergoedingen kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie van Rijndam waar u uw kind wil aanmelden. In beide gevallen verzoeken we de verwijzer om zoveel mogelijk relevante (para)medische informatie mee te sturen. Wij nemen contact met u op voor een consult met de revalidatiearts. Hij beoordeelt of uw kind in aanmerking komt.

Wanneer uw kind bekend is bij Rijndam kan uw revalidatiearts uw kind direct verwijzen.

Wat mee te nemen?

Naar de revalidatiearts

 • Bij het eerste bezoek aan Rijndam een geldig identiteitsbewijs en verzekeringspasje van uw kind
 • Verslagen van andere behandelaren als kinderarts, kinderfysiotherapeut, logopedist en/of ergotherapeut
 • Onderzoeksverslagen naar aanleiding van gedrag of intelligentie
 • Eventueel aangepaste schoenen of spalken

Naar de peutergroep in overleg met de groepsleiding:

 • Iets te eten (fruit) en drinken voor uw kind
 • Reserve luiers