Heeft uw kind, naast motorische problemen, moeite met het verwerken van informatie via de zintuigen, zoals zicht, gehoor, reuk, smaak, tast, evenwicht of lichaamsprikkels? Het kan zijn dat dit een uitwerking is van SPD. SPD staat voor Sensory Processing Disorder en is een verzamelnaam voor problemen bij het verwerken van informatie vanuit de zintuigen, ook wel problemen in de sensorische informatieverwerking (SI) genoemd. Voor diagnostiek en advies beschikt Rijndam over een gespecialiseerd SPD-team.

Voor wie?

Het SPD-team ziet kinderen met (motorische) ontwikkelingsproblemen waarbij het vermoeden is dat zij problemen in het dagelijks leven ervaren als gevolg van problemen in de zintuigelijke prikkelverwerking. Problemen die passen bij SPD problematiek zijn bijvoorbeeld:

 • het vervelend vinden van zelfverzorgingstaken (tandenpoetsen, afdrogen, haren wassen);
 • moeite hebben met prikkels in de omgeving (zoals geluid);
 • snel afgeleid zijn waardoor werkjes op school moeilijk zijn;
 • moeite met stilzitten;
 • vaak dingen in de mond stoppen of op voorwerpen bijten;
 • wegdromen;
 • moeite met plekken waar veel licht- of geluidsprikkels zijn.

Het kan zijn dat een kind alleen prikkelverwerkingsproblemen heeft, maar vaak zien we kinderen in combinatie met andere diagnoses, zoals cerebrale parese of andere ontwikkelingsproblematiek.

Motorische problematiek
Bij het SPD-team van Rijndam kunnen kinderen terecht waarbij er, naast het vermoeden van SPD problematiek, ook sprake is van problemen of achterstand in de motoriek. Wanneer er geen motorische problematiek aanwezig is, kunt u naar een gespecialiseerde therapeut. Er zijn in de regio diverse kinderfysio- en ergotherapeuten geschoold in SPD problematiek.

Aanpak

Doel van de screening is het in kaart brengen van belemmeringen in de dagelijkse praktijk en bepalen of deze voortkomen uit problemen met de prikkelverwerking.

Tijdens het consult met de revalidatiearts wordt bekeken of uw kind baat heeft bij een screening. Dit op basis van uw hulpvragen. Voorbeelden van hulpvragen van andere ouders zijn:

 • Het tandenpoetsen, harenwassen en aankleden is altijd een strijd. Hij stribbelt altijd tegen en kan hierbij zelfs gillen. Hoe komt dit en wat kunnen we doen?
 • Mijn kind wordt steeds meer genegeerd door volwassenen en leeftijdsgenootjes. Dit omdat hij continue praat. Hij verwoordt alles wat hij doet. Hoe kan ik hiermee omgaan/dit veranderen?
 • Mijn kind is vaak onhandelbaar en heeft last van woede-uitbarstingen. Hoe drukker de omgeving, hoe moeilijker het wordt. Wat moet ik doen?
 • Mijn kind is bang voor harde geluiden en vermijdt hierdoor veel activiteiten. Hoe kunnen we hiermee omgaan zonder zijn angst ons leven te laten bepalen?
 • Mijn kind wiebelt altijd. Hij kan niet goed stilzitten. Hiernaast is hij ook snel afgeleid, waardoor hij moeite heeft om op school zijn werkjes af te maken.

Wanneer een screening zinvol is, ontvangt u vooraf aan de screening een aantal vragenlijsten. Op basis van deze vragenlijsten wordt de insteek van de observatie bepaald en welke therapeuten betrokken worden. Bij de observatie is zowel aandacht voor de zorgvragen als voor de sterke kanten van uw kind. Het team screent op aanwijzingen van problemen met de Sensorische Informatieverwerking (SI). De screening duurt minimaal een uur waarbij uw kind geobserveerd wordt door verschillende disciplines. De verschillende therapeuten spreken u als ouders ook om zo veel mogelijk te horen over het dagelijkse leven en uitdagingen bij uw kind. Disciplines die aan bod komen zijn de kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en waar nodig een logopedist.  

De uitkomsten van de screening worden twee à drie weken na de screening tijdens een gesprek toegelicht. Er zijn een aantal mogelijkheden:

Uw kind wordt na de screening doorverwezen
Wanneer blijkt dat andere problemen dan de Sensorische Informatieverwerking op de voorgrond staan, kan het zijn dat Rijndam u (eerst) doorverwijst.

Het SPD-team adviseert u een kort adviserend vervolgtraject bij Rijndam
Bij een vervolgebehandeling kunt u denken aan helpen van uw kind bij het omgaan met situaties, maar ook het coachen van ouders, leerkrachten en betrokkenen. (lees meer).

In beide situaties ontvangt u naast de mondelinge toelichting in het gesprek ook een verslag van de screening.

Het team

Rijndam beschikt Rijndam over een gespecialiseerd SPD-team. Doordat het team uit verschillende professionals bestaat, worden de problemen van uw kind in één keer bekeken en krijgt u een integraal advies. De revalidatiearts is de eindverantwoordelijk voor het SPD- team. Binnen het team brengt de revalidatiearts de (medische) gegevens van uw kind in kaart die van invloed zijn op het functioneren van uw kind. Het team bestaat een psycholoog/orthopedagoog, ergotherapeut, kinderfysiotherapeut en logopedist. Afhankelijk van de problematiek wordt bepaald welke therapeuten betrokken worden bij de screening van uw kind.

Alle therapeuten binnen het team hebben de opleiding 'sensorische informatieverwerking' gevolgd. Daarnaast verzorgen twee van onze therapeuten trainingen aan professionals via Anders Kijken naar Kinderen en heeft een van de therapeuten een opleiding gevolgd via het gerenommeerde StarCenter.

Kosten

De kosten voor het SPD-team vallen binnen uw basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.

Wat mee te nemen?

Naar de revalidatiearts

 • Bij het eerste bezoek aan Rijndamverzoeken wij u een geldig identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee te nemen van uw kind.
 • De ingevulde vragenlijsten
 • Eventuele andere verslagen van andere behandelaren als kinderfysiotherapeut, logopedist en/of ergotherapeut

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden voor het SPD-team. U kunt ook uw verwijsbrief sturen naar de locatie waar u zich aanmeldt. In beide gevallen verzoeken we de verwijzer om zoveel mogelijk relevante (para)medische informatie mee te sturen. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak bij de revalidatiearts in te plannen.

Bij de revalidatiearts vindt er een gesprek plaats over de ontwikkeling van uw kind en problemen die hij of zij momenteel ervaart, zowel thuis als op school als in zijn of haar sociale omgeving. De revalidatiearts beoordeelt of observatie door de behandelaren van het SPD-team zinvol is of dat een ander traject binnen Rijndam beter aansluit bij uw kind.

Wanneer u bekend bent bij Rijndam kan uw revalidatiearts u verwijzen.