Rijndam Kinderrevalidatie biedt revalidatiebehandeling tijdens schooluren op Tyltylschool Rotterdam. Door de combinatie van therapie en onderwijs kunnen vaardigheden en beperkingen direct gesignaleerd en in de praktijk opgepakt en geoefend worden. Bovendien worden u en uw kind minder belast doordat school en therapie in dezelfde uren plaatsvindt.

Voor wie?

Voor kinderen die onderwijs volgen bij  Tyltylschool Rotterdam. Rijndam biedt therapie voor uw kind wanneer er sprake is van complex motorische problematiek al dan niet in combinatie met algehele ontwikkelingsproblemen. De aanleiding van deze problematiek kan een verschillende oorzaak hebben. Veel voorkomende aandoeningen zijn:

 • Cerebrale Parese (CP);
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH);
 • Neuromusculaire aandoeningen (NMA);
 • Spina Bifida (MMC);
 • Reumatische aandoeningen;
 • Syndromale aandoeningen;
 • Overig.
   

Aanpak

Wanneer uw kind aangemeld is bij de school en er een verwijzing voor revalidatie is, vindt er een intake plaats bij de revalidatiearts. Vervolgens starten de therapeuten op school met observatie.

Voor kinderen die vanuit een van de therapeutische  peutergroepen van Rijndam doorstromen, vindt er een uitgebreide schriftelijke overdracht plaats, om een soepele overgang te garanderen.

Observatie

Tijdens de observatie wordt gekeken welke beperkingen uw kind in de dagelijkse praktijk ervaart en hoe de mogelijkheden van uw kind, zo optimaal mogelijk benut kunnen worden door middel van training, tips en/of hulpmiddelen. De periode van observatie (gemiddeld drie tot vier maanden) wordt afgesloten met een afstemmingsoverleg. Hierbij zijn u, de intern begeleider, de groepsleiders, de orthopedagoog en de bij de observatie betrokken behandelaren aanwezig.

Tijdens dit gesprek wordt onder andere bepaald welke hulpvragen u en uw kind hebben en welke zaken er tijdens de observatie naar voren zijn gekomen. Op basis hiervan worden in het handelingsplan van uw kind de behandeldoelen opgenomen voor de komende periode. Elk schooljaar bestaat uit twee behandelperiodes die gelijk zijn aan de blokken van school. Na elk blok vindt er een evaluatie plaats van het handelingsplan en daarmee ook van de behandeldoelen. Wanneer aan de orde worden behandeldoelen bijgesteld. Van de evaluatie ontvangt u een rapportage.

Uitgangspunt is dat Rijndam behandelt wanneer er concrete hulpvragen zijn.  Wanneer uw kind een periode geen concrete hulpvragen heeft en daarmee geen behandeldoelen, blijft uw kind wel onder controle bij de revalidatiearts. Wanneer er nieuwe doelen ontstaan, worden deze opgenomen in het  handelingsplan van uw kind.

Behandeling

Doel van de therapieën is optimale participatie en zelfredzaamheid op school en in de thuissituatie. Aan de hand van thema’s wordt gekeken hoe uw kind zich ontwikkelt en waar therapie kan ondersteunen. Deze thema’s zijn:

 • Communicatie;
 • Persoonlijke verzorging;
 • Mobiliteit/Verplaatsen;
 • Sociaal/Emotionele ontwikkeling;
 • Belasting/Belastbaarheid;
 • Cognitieve functies;

Samenwerking

De therapeuten van Rijndam werken nauw samen met de docenten en therapeuten van Tyltylschool Rotterdam. Tussen het behandelteam van uw kind en de klas vindt frequent overleggen plaats om therapie en onderwijs af te stemmen. Van de afstemming tussen school en revalidatie ontvangt u een gezamenlijk verslag. Op deze manier kunnen behandeldoelen ook meegenomen worden in het leerprogramma van uw kind.

Wanneer van belang, zijn er ook specifieke overleggen  waarbij verder ingezoomd wordt op de situatie van uw kind.

Rol van ouders

Het is uiteraard van groot belang dat u betrokken bent bij het revalidatietraject, ook al is de therapie onder schooltijd. Twee keer per jaar zijn er afhankelijk van de intensiteit van behandelen één of meerdere  overleggen waar u voor uitgenodigd wordt en waarbij uw aanwezigheid van grote meerwaarde is. U bent ook welkom om mee te kijken en mee te doen met de  therapie.

Gedurende een periode van therapie is er schriftelijk, per email of telefonisch contact. Wanneer dit van meerwaarde is, wordt er ter ondersteuning van de communicatie ook gebruik gemaakt van foto- en/of videomateriaal.

Behandelteam en rol binnen de behandeling

Het behandelteam van uw kind is een nauwe samenwerking tussen Tyltylschool Rotterdam en Rijndam Kinderrevalidatie en wordt samengesteld op basis van de ontwikkelbehoefte van uw kind en bestaat in ieder geval uit een revalidatiearts (vanuit Rijndam) en intern begeleider (vanuit school) en een bewegingsagoog. Daarnaast kunnen een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, orthopedagoog , maatschappelijk werker toegevoegd worden aan het team.  

Het behandelteam van uw kind wordt samengesteld op basis van hulpvragen en beschikbaarheid. Een korte toelichting op de specialismes.

Interne begeleider

De interne begeleider organiseert de afstemming tussen ouder en therapeuten. De intern begeleider begeleidt de overleggen tussen ouders en school en is het aanspreekpunt voor ouders.

Revalidatiearts

De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor de revalidatiebehandeling en vormt de schakel tussen specialisten van buiten Rijndam en het behandelteam van school en Rijndam . U en uw kind komen eens per maand, per 3 maanden, 6 maanden of per jaar op spreekuur. Dan bespreekt u met de revalidatiearts hoe het gaat en wat er voor knelpunten zijn. In overleg met u bepaalt de revalidatiearts wat er moet gebeuren. Binnen het behandelteam van Rijndam of daarbuiten.

Ergotherapeut

De ergotherapeut werkt met uw kind aan het optimaliseren van de zelfredzaamheid.Er is veel aandacht voor activiteiten op school en dagelijkse handelingen als aan- en uitkleden of bestek hanteren. De ergotherapeut kan ook adviseren over aanpassingen en het aanvragen van hulpmiddelen voor thuis, onderweg en op school.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut leert uw kind zich beter te bewegen. Zo werkt uw kind bijvoorbeeld aan het verbeteren van het evenwicht of leert het zichzelf makkelijker te verplaatsen. Verder helpt de fysiotherapeut uw kind zijn of haar spierkracht en conditie te verbeteren. Ook bekijkt de fysiotherapeut welke voorzieningen (zoals  loophulpmiddelen, fietsen, schoenen en spalken) van meerwaarde kunnen zijn om het bewegen/verplaatsen van uw kind te bevorderen/optimaliseren.

Logopedist

De logopedist richt zich samen met uw kind op de communicatie, mondmotoriek en het eten en drinken. Als gewoon praten niet mogelijk is, bekijkt de logopedist welke vormen van ondersteunde communicatie – bijvoorbeeld gebaren of pictogrammen – het beste aansluiten bij uw kind.

Kosten

De kosten voor een opname vallen binnen uw basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er géén eigen risico.

Aanmelden

Om te revalideren in combinatie met Tyltylschool Rotterdam, dient uw kind ingeschreven te zijn op op deze school. Daarnaast heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist, tenzij uw kind al bekend is bij Rijndam.

Maandelijks bekijkt een (revalidatie)arts van Rijndam samen met school in de begeleidingscommissie welke nieuwe plaatsingen er zijn op school. Wanneer uw kind is aangemeld bij de school en er is een verwijzing voor revalidatie, vindt er een intake plaats met de revalidatiearts.

Wat mee te nemen

Wanneer uw kind nog niet bekend is bij Rijndam, verzoeken wij u het volgende mee te nemen:

 • Een geldig identiteitsbewijs en verzekeringspasje van uw kind;
 • Verslagen van andere behandelaren als kinderarts, kinderfysiotherapeut, logopedist en/of ergotherapeut;
 • Onderzoeksverslagen naar aanleiding van gedrag of intelligentie.