Rijndam Kinderrevalidatie biedt revalidatiebehandeling tijdens de schooluren binnen een tweetal scholen voor speciaal onderwijs, namelijk Mytylschool De Brug (Rotterdam) en Kiem (Dordecht). Door de combinatie van therapie en onderwijs kunnen vaardigheden en beperkingen direct gesignaleerd, opgepakt en geoefend worden. Bovendien worden u en uw kind minder belast doordat school en therapie in dezelfde uren plaatsvindt.

Voor wie?

Voor kinderen die naar school gaan op Mytylschool De Brug (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en Kiem onderwijs met zorg (basisonderwijs) en Tyltylschool Rotterdam. Rijndam biedt therapie voor uw kind wanneer er sprake is van complex motorische problematiek al dan niet in combinatie met algehele ontwikkelingsproblemen. De aanleiding van deze problematiek kan een verschillende oorzaak hebben. Veel voorkomende aandoeningen zijn:

Aanpak

Wanneer uw kind aangemeld is bij de school en er een verwijzing voor revalidatie is, vindt er een intake plaats bij de revalidatiearts. De revalidatiearts stelt vervolgens het behandelteam samen, waarna de betrokken therapeuten kennismaken met u en uw kind. Vervolgens starten de therapeuten op school met observatie.

Observatie

Tijdens de observatie wordt gekeken welke beperkingen uw kind in de dagelijkse praktijk ervaart en of deze verminderd kunnen worden door training, tips en/of hulpmiddelen. De periode van observatie wordt afgesloten met een teambespreking. Hierbij zijn u ( en in sommige gevallen uw kind), de revalidatiearts en de behandelaren die betrokken waren bij de observatie aanwezig.

Tijdens dit gesprek wordt bepaald welke hulpvragen en behandeldoelen de observatie heeft opgeleverd en welke zaken er eventueel bij uw kind en binnen het gezin leven. Op basis hiervan wordt er samen met u een plan opgesteld waarin de behandeldoelen staan voor de komende periode. De lengte van een periode wordt vastgesteld door het behandelteam. Na iedere periode van therapie worden de doelen geëvalueerd en wanneer aan de orde, worden er nieuwe doelen opgesteld.

Uitgangspunt is dat Rijndam behandelt wanneer er concrete hulpvragen zijn.  Wanneer uw kind een periode geen concrete hulpvragen heeft en daarmee geen behandeldoelen, blijft uw kind wel onder controle bij de revalidatiearts. Wanneer er nieuwe doelen ontstaan, wordt er een nieuw behandelplan opgesteld en start er een nieuwe behandelperiode. Jaarlijks ontvangt u een teamverslag.

Behandeling

Doel van de therapieen is optimale participatie en zelfredzaamheid op school en in de thuissituatie. Aan de hand van thema’s wordt gekeken hoe uw kind zich ontwikkelt en waar therapie kan ondersteunen. Deze thema’s zijn:

  • Communicatie
  • Persoonlijke verzorging
  • Mobiliteit/Verplaatsen
  • Sociaal/Emotionele ontwikkeling
  • Belasting/Belastbaarheid
  • Cognitieve functies

Afstemming school

Er is een nauwe samenwerking tussen de therapeuten en de leerkrachten van school. Naast de jaarlijkse ouderdag en het teamverslag revalidatie vinden er tussen het behandelteam van uw kind en de klas frequent overleggen plaats om therapie en onderwijs af te stemmen. Van de afstemming tussen school en revalidatie ontvangt u een gezamenlijk verslag. Op deze manier kunnen behandeldoelen ook meegenomen worden in het leerprogramma van uw kind.

Wanneer van belang, zijn er ook specifieke teams waarbij verder ingezoomd wordt op de situatie van uw kind.

Rol van ouders

Het is uiteraard van groot belang dat u betrokken bent bij het revalidatietraject, ook al is de therapie onder schooltijd. Bij de start zal er altijd een kennismaking zijn tussen u en het behandelteam, waarbij ook de doelen worden afgestemd. Gedurende het jaar zijn er afhankelijk van de intensiteit van behandelen één of meerdere  teambesprekingen waar u voor uitgenodigd wordt en waarbij uw aanwezigheid van grote meerwaarde is. U bent ook welkom om mee te kijken en mee te doen met de  therapie.

Gedurende een periode van therapie is er schriftelijk, per email of telefonisch contact. In een aantal klassen is het online ouderportaal gestart. In deze klassen wordt via een digitaal platform het contact onderhouden tussen school, therapeuten en thuis.

Wanneer dit van meerwaarde is, wordt er ter ondersteuning van de communicatie ook gebruik gemaakt van foto- en/of videomateriaal.

Behandelteam

Het behandelteam van uw kind wordt samengesteld op basis van de ontwikkelbehoefte van uw kind en kan bestaan in ieder geval uit een revalidatiearts en zorgcoördinator/intern begeleider. Daarnaast kunnen een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, toegevoegd worden aan het team.  Op de locatie Ringdijk kunnen ook een muziektherapeut, ademhalingstherapeut, speltherapeut, bewegingsagoog en orthopedagoog onderdeel zijn van het team.

Het behandelteam van uw kind wordt samengesteld op basis van expertise bij de spelende hulpvragen en planning. Dit betekent dat het kan zijn dat de behandelend therapeut van uw kind gedurende de schoolperiode wisselt.

Een korte toelichting op de specialismes binnen de behandelteams.

De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor de behandeling en vormt de schakel tussen specialisten van buiten Rijndam en het behandelteam. U en uw kind komen eens per maand, per 3 maanden, 6 maanden of per jaar op spreekuur. Dan bespreekt u met de revalidatiearts hoe het gaat en wat er voor knelpunten zijn. In overleg met u bepaalt de revalidatiearts wat er moet gebeuren. Binnen het behandelteam van Rijndam of daarbuiten.

De zorgcoördinator of intern begeleider organiseert de afstemming tussen school en Rijndam. De zorgcoördinator begeleidt de overleggen tussen therapeuten en school en is het aanspreekpunt voor ouders bij overstijgende zaken.

De fysiotherapeut leert uw kind zich beter te bewegen. Zo werkt uw kind bijvoorbeeld aan het verbeteren van het evenwicht of leert het zichzelf makkelijker te verplaatsen. Verder helpt de fysiotherapeut uw kind zijn of haar spierkracht en conditie te verbeteren.

Ook bekijkt de fysiotherapeut welke voorzieningen (zoals  loophulpmiddelen, fietsen, schoenen en spalken) van meerwaarde kunnen zijn om het bewegen/verplaatsen van uw kind te bevorderen/optimaliseren.

De ergotherapeut werkt met uw kind aan het gebruik van armen en handen. Hij of zij adviseert en begeleidt bij voorzieningen zoals een rolstoel of andere zitvoorziening  Er is veel aandacht voor activiteiten op school en dagelijkse handelingen als aan- en uitkleden of bestek hanteren. De ergotherapeut kan ook adviseren over simpele aanpassingen en het aanvragen van hulpmiddelen voor thuis, onderweg en op school.

De logopedist richt zich samen met uw kind op de communicatie, mondmotoriek en het eten en drinken. Als gewoon praten niet mogelijk is, bekijkt de logopedist welke vormen van ondersteunde communicatie – bijvoorbeeld gebaren of pictogrammen – het beste aansluiten bij uw kind

De orthopedagoog onderzoekt het niveau en de ontwikkeling van uw kind. Zowel verstandelijk als sociaal-emotioneel. Op grond daarvan krijgt u gerichte adviezen. Bovendien begeleidt de orthopedagoog u en uw kind bij vragen over leren, sociaal-emotioneel functioneren en gedrag.

De maatschappelijk werker ondersteunt u en uw kind de handicap te verwerken en om te gaan met reacties van anderen. Daarnaast informeert de maatschappelijk werker u over praktische zaken, zoals regelingen en procedures en het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen.

De bewegingsagoog helpt uw kind haar of zijn motoriek te verbeteren. Daarnaast geeft hij of zij advies over sport of vrijetijdsbesteding die past bij de beperking van uw kind. Ook geeft de bewegingsagoog op de locatie Ringdijk en Beatrixziekenhuis hydrotherapie. Hydrotherapie is een bewegingsvorm in warm water, geschikt voor kinderen die moeite hebben met het bewegen op het droge door lichamelijke beperkingen of klachten.

Op de locatie Ringdijk biedt Rijndam een aantal aanvullende disciplines.

De ademhalingstherapeut oefent ademhalingsbewegingen en- capaciteit door het gebruik van muziekinstrumenten en speciaal voor dit doel ontwikkelde computer games. Dit doet hij voornamelijk bij kinderen met een spierziekte.

De muziektherapeut helpt bij de behandeling van kinderen als er sociaal-emotionele problemen zijn. Muziektherapie helpt de beperking te accepteren en te verwerken. Het vergroot het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde.

De therapie assistent ondersteunt op de locatie Ringdijk de andere behandelaren. Hij of zij helpt uw kind bijvoorbeeld bij het aan- en uitkleden in het zwembad, bij fiets- en looptrainingen of in fitnessgroepen.

Kosten

De kosten voor de revalidatiebehandelingen vallen binnen uw basisverzekering. Met uitzondering van het eventuele eigen risico

Aanmelden

Om te revalideren in combinatie met school, dient uw kind ingeschreven te zijn op één van de samenwerkende scholen. Daarnaast heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist, tenzij uw kind al bekend is bij Rijndam.

Wekelijks bekijkt een (revalidatie)arts van Rijndam samen met school in de begeleidingscommissie welke nieuwe plaatsingen er zijn op school. Wanneer uw kind is aangemeld bij de school en er is een verwijzing voor revalidatie, vindt er eerst een intake plaats met de revalidatiearts.

Wat mee te nemen?

Naar de revalidatiearts

  • Bij het eerste bezoek verzoeken wij u een geldig identiteitsbewijs en verzekeringspasje van uw kind mee te nemen.
  • Verslagen van andere behandelaren als kinderarts, kinderfysiotherapeut, logopedist en/of ergotherapeut
  • Onderzoeksverslagen naar aanleiding van gedrag of intelligentie