Maakt u zich zorgen om de ontwikkeling van uw kind tussen de 0 en 4 jaar oud? Is uw kind een late loper? Komt het praten van uw kind niet goed op gang? Hoort u van uw omgeving opmerkingen over de ontwikkeling van uw kind? Geeft uw kinderfysiotherapeut, logopediste, de arts van het consultatiebureau of de medisch specialist uit het ziekenhuis aan dat er zorgen zijn over de ontwikkeling van uw kind?

Om te bepalen wat er bij uw kind speelt biedt Rijndam de PeuterDreumesFocuspoli. Een team van specialisten observeert dan samen met u uw kind. Het team geeft gericht advies over het verdere traject dat aansluit bij uw hulpvraag en uw mogelijkheden.

Voor wie?

Het PeuterDreumesFocuspoliteam ziet kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar met motorische, spraak-,taal-,  gedrags- of andersoortige problemen.

Het kan zijn dat uw kind al een medische diagnose heeft en al onder behandeling is bij een medisch specialist of kinderarts maar er nog steeds vragen of zorgen over de ontwikkeling zijn. U kunt dan bij de PeuterDreumesFocuspoli terecht.

Aanpak

Na het kennismakingsgesprek met de revalidatiearts vindt een gesprek plaats met de psycholoog en pedagogisch medewerker. Het doel van dit gesprek is om zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de ontwikkeling van uw kind. Deze afspraak duurt 60 minuten.

In de week daarop vindt de zogeheten multidisciplinaire observatie van uw kind plaats, u maakt hier als ouder onderdeel van uit. Bij deze observatie zijn de psycholoog, de fysiotherapeut, de ergotherapeut en de logopediste aanwezig. Observatie van een eet- en/of drinkmoment kan een onderdeel zijn van de observatie.

Gedurende 90 minuten wordt er met uw kind gespeeld en bespreken we uw vragen.

Er worden bewust geen testen of onderzoeken afgenomen. Dit komt voort vanuit de gedachte dat bij een jong kind de informatie van u als ouder in combinatie met een observatie van meerdere specialisten meer oplevert dan een test of onderzoek.

Direct na de observatie gaan alle betrokken medisch specialisten samen met uw revalidatiearts in overleg om aan de hand van de bevindingen een advies te formuleren voor verdere behandeling.

Zo snel mogelijk na deze bespreking geeft de revalidatiearts u terugkoppeling.

Het team

Bij de PeuterDreumesFocuspoli werkt een team van deskundigen op het gebied van motoriek, leervaardigheden, spraak, taal en gedrag. Het team bestaat uit een revalidatiearts, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, pedagogisch medewerker en orthopedagoog/psycholoog. Door de bundeling van deze professionals op één plek, kan de PeuterDreumesFocuspoli in korte tijd advies op maat voor uw kind opstellen.

 • De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor uw kind binnen de Focuspoli. Binnen de Focuspoli brengt de revalidatiearts de (medische) gegevens en de ontwikkeling van uw kind in kaart die van invloed zijn op het functioneren van uw kind.
 • De kinderfysiotherapeut observeert spelenderwijs de grove motoriek en inventariseert de mogelijkheden en eventuele problemen op het gebied van zitten, kruipen, lopen, klimmen en klauteren.
 • De ergotherapeut observeert spelenderwijs de fijne motoriek en vaardigheden passend bij de leeftijd van uw kind zoals grijpen, pakken, manipuleren, tweehandig samenwerken en de oog-hand coördinatie. 
 • De logopedist observeert de mondmotoriek, de spontane spraak en taal en het begrip van gesproken opdrachten. Daarnaast wordt de thematiek rond eten en drinken bestudeerd.
 • De pedagogisch medewerker observeert het spel van uw kind. Onze pedagogisch medewerker werkt dagelijks in onze therapeutische peutergroep en heeft vanuit deze expertise een goed zicht op hoe een kind tot leren en ontwikkeling komt.
 • De psycholoog/orthopedagoog observeert het gedrag van uw kind. De psycholoog/orthopedagoog bespreekt met u de sterke en zwakke kanten van uw kind op het gebied van gedrag, gevoel en leervermogen. Daarbij wordt de invloed op het dagelijks leven in huis, of opvang/school besproken.

Kosten

De PeuterDreumesFocuspoli is onderdeel van de revalidatiezorg en valt als zodanig binnen uw basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.

Aanmelden

Voor advies van de PeuterDreumesFocuspoli is een verwijzing van de huisarts, arts van het consultatiebureau of andere medische specialist naar de revalidatiearts noodzakelijk. Na aanmelding ontvangt u een vragenlijst en vindt er een kennismakingsgesprek met de revalidatiearts plaats. De revalidatiearts beoordeelt of observatie van het PeuterDreumesFocusPoli-team zinvol is of dat een ander traject, eventueel binnen Rijndam, beter aansluit bij uw kind.

Wanneer uw kind bekend is bij Rijndam kan de revalidatiearts hem verwijzen.

U kunt zelf uw kind aanmelden als u in het bezit bent van een verwijsbrief via secretariaatringdijk@rijndam.nl.

Wat mee te nemen?

Naar de revalidatiearts

 • Bij het eerste bezoek aan Rijndam verzoeken wij u een geldig identiteitsbewijs en het verzekeringspasje van uw kind mee te nemen.
 • De door u ingevulde vragenlijsten.
 • Verslagen van andere behandelaren als kinderfysiotherapeut, logopedist en/of ergotherapeut.
 • Het groeiboek van het consultatiebureau.
 • Onderzoeksverslagen naar aanleiding van gedrag of intelligentie.

Naar de observatie door het behandelteam

 • Verslagen indien deze nog niet in ons bezit zijn.
 • Iets te eten en drinken voor uw kind.