Soms is het beter voor uw kind om tijdens de revalidatie opgenomen te zijn bij Rijndam. Dit omdat voor uw kind intensieve therapie van belang is of omdat uw kind niet in staat is om de dagelijkse activiteiten thuis (al)weer uit te voeren of omdat de faciliteiten thuis of elders (nog) niet gereed om u te ondersteunen bij de dagelijkse zorg voor uw kind.

Voor wie?

De opnameafdeling van Rijndam is een kleine afdeling met 15 bedden voor kinderen in de leeftijd van 0  tot 18 jaar. Veelvoorkomende diagnoses zijn: hersenletsel, multitrauma, dwarslaesie en chronische pijn –en vermoeidheid.

Opname kan van meerwaarde zijn wanneer:
• langdurig observatie van belang is om een goede diagnose te stellen, eventueel door te verwijzen en een schooladvies te geven
• met intensieve therapie achterstanden voorkomen of hersteld kunnen worden.

Tijdens de opname wordt niet alleen gekeken naar het kind, maar nadrukkelijk ook naar de gezinsomstandigheden.

Aanpak

Na aanmelding ontvangt u de datum voor opname. Het is altijd mogelijk om vooraf een rondleiding op de kinderafdeling te krijgen. Op de dag van opname wordt u verzocht om u samen met uw kind om 10.30 uur te melden bij de balie op de eerste etage. De baliemedewerker neemt contact op met de verpleging om u verder te begeleiden.

Eerste dag

Op de eerste maakt u kennis met de behandelaren; de opname begint met een gesprek met de verpleegkundige en de arts. Ouders zijn de gehele eerste dag aanwezig.

Vast aanspreekpunt

Gedurende de opname is de verpleging het vaste aanspreekpunt. De verpleegkundige is verantwoordelijk voor het coördineren en sturen van de totale verpleegkundige zorg en de behandeling. Gemiddeld heeft een verpleegkundige de zorg over drie tot vier kinderen per dag, afhankelijk van de hoeveelheid hulp die nodig is.

Behandelaanpak

De revalidatiearts of arts-assistent bekijkt welke behandelaren voor de behandeling van uw kind nodig zijn en stelt op grond hiervan het behandelteam samen; de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd in een teambespreking met kind (afhankelijk van de leeftijd) en u. Afhankelijk van de bespreking wordt het behandelplan bijgesteld.

We leren uw kind opnieuw dingen aan. Dat betekent hard werken en veel en vaak oefenen. Rust tussendoor is daarbij ook belangrijk. De behandelingen en andere activiteiten vinden plaats tussen 8.00 en 16.30 uur. Van maandag t/m donderdag zijn er in de ochtend schoolactiviteiten. Uw kind ontvangt elke vrijdag een therapielijst met het rooster voor de daaropvolgende week. Tussen de therapieën en de rustmomenten kunnen kinderen tot 6 jaar overdag terecht op de dagrevalidatiegroep Villa Kakelbont. Kinderen boven de zes jaar kunnen naar Huiskamer t’Honk Bij beide is overdag revalidatgroepsleiding aanwezig.

Normaal gesproken worden de kinderen elke week door de arts gezien. De arts heeft ook regelmatig gesprekken met u. Deze afspraken worden door de secretaresse ingepland.

In de regel eindigt de opname als de klinische doelen zijn bereikt. In overleg met het behandelteam wordt in een vroeg stadium de ontslagdatum bepaald. Vóór het ontslag regelt u samen met het team de ondersteuning die thuis nodig is, bijvoorbeeld thuiszorg of wijkverpleging. U vraagt ook de eventuele hulpmiddelen aan die uw kind thuis gaat gebruiken.

U moet zelf voor vervoer zorgen op de dag van het ontslag en voor de polikliniekbezoeken. Voor vergoeding van het vervoer naar de polikliniek heeft u een machtiging van de zorgverzekeraar nodig. U kunt hiervoor bij uw zorgverzekeraar een formulier aanvragen en de medisch secretaresse vragen dit door de arts te laten ondertekenen. Houdt u rekening met het betalen van een eigen bijdrage.

Na ontslag uit de kliniek kan de revalidatie doorgaan als poliklinische behandeling. Dit kan in Rijndam zijn, maar ook op een revalidatieafdeling van een ziekenhuis in uw omgeving.

Dag- en weekendverlof

Op welk moment verlof mogelijk is, hangt af van het revalidatieproces. Meestal wordt het verlof rustig opgebouwd. Eerst gaat uw kind een dag naar huis en als dit goed gaat, volgt uitbreiding met een nacht. Daarna is een weekend mogelijk. Het weekendverlof gaat in op vrijdagmiddag 17.00 uur (na het uitdelen van de medicijnen) en duurt uiterlijk tot zondagavond 20.00 uur. Voorwaarde voor verlof is dat de revalidatiearts en het behandelteam hiermee instemmen.

Behandelteam

Behandelteam en rol binnen behandeling

Een kenmerk van multidisciplinaire behandeling is dat alle behandelaren hetzelfde hoofddoel nastreven. Revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, maatschappelijk werkers en bewegingsagogen worden op basis van de behoefte van uw kind opgenomen in dit team. Eventueel wordt ook een orthopedisch instrumentmaker (voor prothesen en spalken), orthopedisch schoenmaker of een revalidatietechnicus bij de behandeling betrokken. Hieronder leest u meer over de rollen en functies van de verschillende behandelaren binnen het team.

 • De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor de behandeling en vormt de schakel tussen specialisten van buiten.
   
 • De revalidatiearts wordt geholpen door een afdelingsarts of arts-assistent. De arts-assistent is een arts die opgeleid wordt om revalidatiearts te worden. De artsen houden goed in de gaten hoe het gaat met de gezondheid en met het revalideren.
   
 • De verpleegkundigen leren u en uw kind hoe het zichzelf kan verzorgen. Verder ondersteunen zij bij het in praktijk brengen van wat tijdens de behandeling is geleerd. Hij of zij coördineert en stuurt de totale verpleegkundige zorg voor vijf à tien patiënten.
   
 • De fysiotherapeut leert uw kind zich beter te bewegen. Zo werkt uw kind bijvoorbeeld aan het verbeteren van het evenwicht of leert het zichzelf makkelijker te verplaatsen. Verder helpt de fysiotherapeut uw kind zijn of haar spierkracht en conditie te verbeteren.
   
 • De ergotherapeut werkt met uw kind aan praktische vaardigheden. Er is veel aandacht voor activiteiten op school en dagelijkse handelingen als aan- en uitkleden of bestek hanteren. De ergotherapeut kan ook adviseren over simpele aanpassingen en het aanvragen van hulpmiddelen.
   
 • De logopedist richt zich samen met uw kind op de communicatie, mondmotoriek en het eten en drinken. Als gewoon praten niet mogelijk is, bekijkt de logopedist welke vormen van ondersteunde communicatie – bijvoorbeeld gebaren of pictogrammen – het beste aansluiten bij uw kind.
   
 • De klinisch linguïst/taal- spraakpatholoog is een taalkundige, gespecialiseerd in taal- en/of spraakstoornissen zoals die optreden bij kinderen en volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Bij het klinisch linguïstisch onderzoek wordt de taalstoornis heel precies in kaart gebracht. De resultaten van het onderzoek zijn van belang voor de prognose en praktische behandeladviezen. De klinisch linguïst/taal- spraakpatholoog werkt nauw samen met de logopedist.
   
 • De psycholoog of orthopedagoog onderzoekt het niveau en de ontwikkeling van uw kind. Zowel verstandelijk als sociaal-emotioneel. Op grond daarvan krijgt u gerichte adviezen. Bovendien begeleidt de psycholoog of orthopedagoog u en uw kind bij het omgaan met zijn of haar beperkingen en kan advies geven over de toekomstmogelijkheden. De psycholoog en de orthopedagoog adviseren ook over aanpak bij gedragsproblemen en opbouw van de belasting bij hersenletsel.
   
 • De maatschappelijk werker ondersteunt u en uw kind de handicap te verwerken en om te gaan met reacties van anderen. Daarnaast informeert de maatschappelijk werker u over praktische zaken, zoals regelingen en procedures en het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen.
   
 • De therapieassistent ondersteunt de andere behandelaren. Hij of zij helpt uw kind bijvoorbeeld bij het aan- en uitkleden in het zwembad, bij fiets- en looptrainingen of in fitnessgroepen.
   
 • De bewegingsagoog helpt uw kind haar of zijn motoriek te verbeteren. Daarnaast geeft hij of zij advies over sport of vrijetijdsbesteding die past bij de beperking van uw kind. Ook geeft de bewegingsagoog op de locatie Ringdijk en Beatrixziekenhuis hydrotherapie. Hydrotherapie is een bewegingsvorm in warm water, geschikt voor kinderen die moeite hebben met het bewegen op het droge door lichamelijke beperkingen of klachten.
   
 • De incontinentieverpleegkundige geeft adviezen over verschillende soorten incontinentiemateriaal voor kinderen en jongeren( bijv. luiers, broekjes en zwemkleding). Ook geeft zij adviezen over zindelijkheidstraining, darmspoelen en katheteriseren.
   
 • De leerkrachten en ambulant begeleider van SCOOR zijn er om ervoor te zorgen dat de schoolactiviteiten van uw kind tijdens de opname zoveel mogelijk doorgaan. Tevens onderhouden zij contact met de school van uw kind.

Als dat nodig is betrekken we ook een orthopedisch instrumentmaker voor prothesen of spalken, orthopedisch schoenmaker of een revalidatietechnicus bij de behandeling.

Praktische zaken

Ziekenhuisbezoek

De behandelend arts beoordeelt of het nodig is dat reeds geplande ziekenhuisafspraken tijdens de opname in Rijndam doorgaan. Wanneer een ziekenhuisbezoek problemen oplevert met het vervoer, kunt u dit met de verpleegkundige bespreken. Afspraken die kunnen wachten tot na ontslag uit Rijndam zegt de medisch secretaresse voor uw kind af. Bij ontslag maakt zij nieuwe afspraken voor uw kind.

School

Rijndam zet zich ervoor in dat de schoolactiviteiten van uw kind zoveel mogelijk doorgaan. Er zijn huiswerkbegeleiders en leerkrachten beschikbaar.
Zij kunnen om uw hulp vragen, bijvoorbeeld in het contact met de school of met het ophalen van lesmateriaal.

Meeloopmomenten

De afdeling organiseert wekelijks een meeloopdag  voor ouders. Dit is noodzakelijk om inzicht te in het revalidatieproces en als ouder en team gezamenlijk het behandelplan  te kunnen maken en uitvoeren.

Eén dag in de week is er meeloopdag en op deze dag heeft u zoveel mogelijk gesprekken met de behandelaren. Ook kunt u op deze dag met alle behandelingen meekijken die op die dag plaatsvinden. De behandelaren beantwoorden graag al uw vragen. De overige dagen wordt u vriendelijk verzocht om zo min mogelijk bij de behandelingen aanwezig te zijn, zodat de behandelaren individueel met uw kind aan de slag kunnen.

Inroomen

Inroomen is mogelijk voor één persoon (bij voorkeur één van de ouders/verzorgers). Er wordt een opklapbed voor u neergezet naast het bed van uw kind. In een enkel geval krijgt u een bed van de afdeling omdat uw kind bijvoorbeeld op een tweepersoonskamer ligt en het bed naast uw kind vrij is. Als het bed daarna nodig is voor een nieuwe patiënt krijgt u alsnog een opklapbed.

U wordt zoveel mogelijk bij de zorg betrokken. Omdat de behandelaren eindverantwoordelijk zijn voor uw kind, zijn ze tijdens bepaalde verzorgende handelingen aanwezig. Dit is ook vaak een goed moment om de mogelijkheden en onmogelijkheden van uw kind te observeren.

Bezoek

De bezoektijden op de afdeling zijn:

 • Maandag t/m vrijdag     16.00 – 20.30 uur
 • Zaterdag en zondag       14.00 – 20.30 uur

(Het eten wordt geserveerd tussen 18.00 – 18.30 uur.)

Let op: Het komt voor dat er doordeweeks nog therapieën zijn tussen 16.00 - 18.00 uur. Vraag even bij de ouders en / of  jongeren na of zij binnen dat tijdsbestek vrij zijn op de dag dat u op bezoek wilt komen.

Als het voor het herstel van uw kind goed is, wordt met u overlegd of u vaker aanwezig kunt zijn naast de reguliere bezoekuren.

Op feestdagen gelden de bezoektijden van het weekeind. Het is mogelijk dat er behandelingen ingepland staan tijdens bezoektijd. De behandelingen gaan altijd voor.

Uw kind kan ook bezoek ontvangen in café Antilope. Drankjes en versnaperingen zijn daar tegen betaling verkrijgbaar.

Uw kind wordt verzocht rekening te houden met medepatiënten, zodat zij geen overlast hebben van de bezoekers. Als uw kind meerdere bezoekers tegelijk ontvangt of als uw kind iets heeft te vieren, kan dit ook in het café of bij mooi weer op een van de buitenterrassen.

Maaltijden

In overleg met de afdeling kunt u twee keer in de week samen met uw kind in het restaurant van Rijndam eten. Het restaurant is voor het diner van patiënten en hun bezoekers elke dag geopend van 17.45 - 19.00 uur. U kunt twee keer per week, tegen betaling, samen met uw kind het diner gebruiken. In verband met de beschikbare ruimte in het restaurant, is het aantal personen dat mee kan eten beperkt tot twee per patiënt.

 Openingstijden keuken

 • Maandag t/m vrijdag  17.45 - 19.00 uur
 • Zaterdag en zondag    18.00 - 19.00 uur (geen a la carte gerechten)

Op feestdagen gelden de openingstijden van het weekeind. Koffie en thee zijn verkrijgbaar bij Café Antilope. U kunt in het restaurant contant of per pin betalen. Na de warme maaltijd kunt u in het restaurant bezoek ontvangen, kaarten, etc.

Bereikbaarheid en parkeren

Rijndam is zowel met de auto als het openbaar vervoer goed te bereiken. U kunt de auto betaald parkeren in de parkeergarage van Rijndam locatie Westersingel. Metrohaltes Eendrachtsplein en Leuvehaven liggen op vijf minuten loopafstand. Op de eerste dag en bij de wekelijkse meeloopdagen ontvangt u een gratis uitrijkaart

Televisie, radio, telefoon, computer internet

Bij het bed van uw kind staat een multimedia terminal van Patientline. Via deze terminal kan uw kind televisie kijken, radio luisteren, bellen en gebruik maken van internet. Om andere patiënten niet te storen, kan uw kind het geluid alleen met een hoofdtelefoon horen. Meer informatie hierover vindt u in de folder beschikbaar op de afdeling.

Er is op iedere afdeling een computer die uitsluitend gebruikt kan worden door patiënten van Rijndam. Hier kan uw kind internetten of mailen. Op de afdeling is de computer de hele dag toegankelijk. Als uw kind over een laptop of tablet beschikt, kan uw kind deze bij het bed gebruiken en met een wekelijks wisselende wifi-code toegang tot het internet krijgen. De code is verkrijgbaar bij de afdelingssecretaresse of de receptie in de centrale hal.

Het gebruik van de mobiele telefoon is toegestaan, maar niet tijdens behandelingen, maaltijden op de afdeling en van 23.00 uur ’s avonds tot 7.30 uur ’s ochtends.

Kluisje en kasten

In de kledingkast zit een kluisje waarin uw kind geld en kleine persoonlijke bezittingen kan bewaren. Uw kind kan het kluisje zelf coderen. Het is aan te raden een code te kiezen in overleg met u of een verpleegkundige. Er is dan altijd iemand die de code kan terugvinden als uw kind deze is vergeten. De kluisjes zijn standaard gecodeerd op nummer 123. Bij ontslag of verhuizing naar een andere kamer moet dit algemene nummer weer ingevoerd worden. Laat bij ontslag de deur van het kluisje open staan.

Café Antilope

Links naast de hoofdingang bevindt zich café Antilope, met terras. Hier kunt u terecht voor een drankje en een snack. Er zijn ook tijdschriften, snoepgoed, postzegels en wenskaarten te koop. Het café is voor patiënten, bezoekers en medewerkers van Rijndam. De openingstijden zijn:

 • Maandag t/m vrijdag          10.00 - 20.30 uur
 • Zaterdag en zondag            13.00 - 20.30 uur.

Op feestdagen gelden aangepaste openingstijden.

Kapper en pedicure

De kapsalon bevindt zich op het parkniveau, tegenover de activiteitenbegeleiding. Hier vindt uw kind de actuele openingstijden. Eenmaal per vier weken is er een pedicure. Voor een afspraak bij de kapsalon of de pedicure kan uw kind terecht bij de afdelingssecretaresse.

Post

Buiten bij de slagboom staat een brievenbus van Post NL. De post kan ook afgegeven worden bij de receptie in de centrale hal. De binnengekomen post wordt iedere dag op de afdeling aan de patiënten uitgereikt.

Kosten

De kosten voor een opname vallen binnen uw basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.

Aanmelden

Opname gebeurt meestal vanuit het ziekenhuis. De revalidatiearts meldt uw kind voor opname online of schriftelijk bij ons aan en vertelt u wat de opnamedatum is. Wilt u meer weten? Bel dan het medisch secretariaat van de kinderafdeling via (010) 241 24 09 of ons opnamebureau (010) 241 24 77.

Wanneer uw kind bekend is bij Rijndam kan uw revalidatiearts uw kind direct verwijzen.

Wat mee te nemen?

Naar de revalidatiearts

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • verzekeringspapieren of -pasje

Bij opname

 • nachtkleding
 • wekker
 • ondergoed en sokken
 • bovenkleding
 • jas
 • schoenen met veters of klittenband
 • toiletartikelen
 • sport- en zwemkleding
 • speelgoed, leesboeken, knuffelbeest e.d. (zet je naam erop!)
 • eventueel het eigen dekbed en kussen
 • eventueel de eigen rolstoel of andere hulpmiddelen
 • schoolboeken als het medisch mogelijk is school te volgen