Heeft uw kind een hekel aan knip-, prik-, en plakwerkjes? Lukt het knopen dichtdoen en veters strikken niet?  Stoot uw kind tijdens het eten regelmatig zijn glas melk om? Kan de juf alleen als ze heel erg haar best doet lezen wat uw kind geschreven heeft? Lukt het uw kind niet het eerste zwemdiploma te behalen en is zijn of haar verhaal vaak onsamenhangend?

Kinderen waarbij niet alles even goed lukt, hebben vaak het gevoel dat ze niets goed doen en worden hier onzeker van. Om te bepalen wat er bij uw kind speelt biedt Rijndam de Focuspoli. Op de Focuspoli wordt u aan de hand van een screening, advies geboden over hoe uw kind te ondersteunen bij zijn of haar ontwikkeling.

 

Voor wie?

Kinderen in de leeftijd van vier t/m twaalf jaar met motorische problemen al dan niet in combinatie met problemen op het gebied van de spraak, taal, leervaardigheden en/of  gedrag. Uw kind beweegt zich houterig, is onhandig, laat dingen uit zijn of haar handen vallen, heeft moeite met de gymles, schrijven of met mes en vork eten. Daarnaast kan uw kind problemen hebben met:

 • Leervaardigheden; uw kind heeft moeite met het maken van een handelingsplan voor het uitvoeren van taken en bij het aanleren van nieuwe vaardigheden zoals fietsen en veters strikken. Uw kind vindt het moeilijk om zijn taken en werkjes te ordenen en organiseren.
 • Communicatie; uw kind praat onduidelijk en heeft moeite met het begrijpelijk vertellen van een verhaal  zoals wat hij of zij heeft meegemaakt op school. Het ontbreekt aan structuur of uw kind kan moeilijk op woorden komen.
 • Gedrag; uw kind kan gefrustreerd of onzeker zijn en hier op zijn of haar eigen wijze uiting aan geven door zich bijvoorbeeld terug te trekken, clownesk gedrag te vertonen of last te hebben van driftbuien.

Meestal is uw kind nog niet eerder bij een revalidatiearts geweest. In sommige situaties is uw kind al bekend bij de revalidatiearts of een andere medische specialist omdat uw kind een medische diagnose heeft. In bepaalde leeftijdsfases kan het prettig zijn het totaal functioneren van uw kind (opnieuw) in kaart te brengen bij de Focuspoli. Mogelijk heeft u ook zelf hulpvragen ten aanzien van het huidige functioneren op school, thuis en in de sociale omgeving.

Tot slot
Rijndam stelt geen diagnoses en voert geen onderzoeken uit op het gebied van stoornissen in het autisme spectrum, ADD/ADHD, dyslexie/dyscalculie. Rijndam kan mogelijke problemen hierin wel signaleren en verwijst vervolgens voor nader onderzoek door naar de juiste organisaties.

 

Aanpak

Voor een screening en advies door de Focuspoli, is een verwijzing van de huisarts of andere medische specialist naar de Focuspoli noodzakelijk. Na de aanmelding ontvangt u per post een aantal vragenlijsten. Wij verzoeken u en de leerkracht van uw kind deze zo volledig mogelijk in te vullen. Deze vragenlijsten neemt u mee naar het eerste bezoek van uw kind bij de revalidatiearts.

Wanneer u door de revalidatiearts verwezen wordt naar de Focuspoli wordt er een aparte afspraak gemaakt voor observatie door het Focuspoliteam . Alle observaties en testen worden op één dagdeel (circa 3,5 uur) gepland. Dit wil zeggen dat uw kind geobserveerd wordt door de kinderfysiotherapeut, de ergotherapeut en de logopedist. De psycholoog/orthopedagoog kijkt bij sommige observaties mee. U bent niet bij alle observaties van uw kind aanwezig aangezien er tegelijkertijd ook gesprekken met u en de betrokken behandelaren gepland staan.

In een teambespreking bespreekt het Focuspoliteam de resultaten en bevindingen en wordt het kernprobleem vastgesteld. U krijgt duidelijkheid of er bij uw kind sprake is van DCD (Developmental Coordination Disorder). Een advies wordt gevormd waarbij alle aspecten van de ontwikkeling van uw kind aandacht krijgen. Binnen drie weken bespreekt de revalidatiearts het advies met u en krijgt u het teamverslag mee naar huis. Soms wordt behandeling binnen Rijndam geadviseerd. Maar uw kind kan ook onder behandeling blijven bij de eigen kinderfysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut. Behandeling is niet altijd nodig. Het kan voorkomen dat uw kind wordt doorverwezen voor aanvullend onderzoek binnen of buiten Rijndam. Het Focuspoliteam helpt u hiermee en zorgt voor een goede overdracht. Daarnaast kunnen we advies geven aan de leerkracht van uw kind.

Twee weken nadat u op gesprek geweest bent bij de revalidatiearts en het verslag heeft ontvangen, wordt u gebeld door een behandelaar van het Focuspoliteam. Eventuele vragen naar aanleiding van het gesprek met de revalidatiearts en het verslag kunt u dan stellen. Wanneer er geen vragen meer zijn wordt het traject bij de Focuspoli afgesloten.

Het team

Bij de Focuspoli werkt een team van deskundigen op het gebied van motoriek, leervaardigheden, spraak en taal en het gedrag. Het team bestaat uit een revalidatiearts, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en orthopedagoog/psycholoog.Door de bundeling van deze professionals op één plek, kan de Focuspoli in korte tijd een samenhangend advies op maat voor uw kind opstellen.

 • De revalidatiearts is de eindverantwoordelijk voor de Focuspoli en eventuele behandeling van uw kind. Binnen de Focuspoli brengt de revalidatiearts de (medische) gegevens van uw kind in kaart die van invloed zijn op het functioneren van uw kind.
   
 • De kinderfysiotherapeut observeert en test de grove motoriek en inventariseert de mogelijkheden en eventuele problemen op het gebied van de gymles, buitenspelen, fietsen en bijvoorbeeld zwemles.
   
 • De ergotherapeut observeert en test de fijne motoriek en het handelen bij uitvoeren van (schoolse) vaardigheden als schrijven/tekenen, een knutselwerkje en/of het bouwen met constructiemateriaal. Mogelijkheden en eventuele problemen op het gebied van dagelijkse vaardigheden zoals schrijven, aan- en uitkleden en het omgaan met bestek worden met u besproken.
   
 • De logopedist observeert de mondmotoriek, de spontane spraak en taal en het begrip van gesproken opdrachten. Mogelijkheden en eventuele problemen op gebied van taal en spraak maar ook het eten en drinken komen ter sprake bij het gesprek met u en de logopedist.
   
 • De psycholoog/orthopedagoog observeert het gedrag van uw kind. Kan uw kind zich concentreren, hoe reageert uw kind op instructie, aanwijzingen en complimentjes? Welke leerstrategieën hanteert uw kind bij het uitvoeren van taken?  De psycholoog/orthopedagoog bespreekt met u de sterke en zwakke kanten van uw kind op het gebied van gedrag en cognitie die van invloed kunnen zijn op het dagelijks handelen van u kind zowel thuis als op school.

Kosten

De Focuspoli is onderdeel van de revalidatiezorg en valt als zodanig binnen uw basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie Ringdijk. In beide gevallen verzoeken we de verwijzer om zoveel mogelijk relevante (para)medische informatie mee te sturen. Wij nemen contact met u op voor een consult met de revalidatiearts.

Wanneer uw kind bekend is bij Rijndam kan de revalidatiearts hem of haar verwijzen.

Bij de revalidatiearts vindt er een gesprek plaats over de ontwikkeling van uw kind en problemen die hij of zij momenteel ervaart, zowel thuis als op school als in zijn of haar sociale omgeving. Daarnaast onderzoekt de revalidatiearts uw kind op neurologisch en motorisch gebied. De revalidatiearts beoordeelt of observatie door de behandelaren van het Focuspoliteam zinvol is of dat een andere traject binnen Rijndam beter aansluit bij uw kind.

Wat mee te nemen?

Naar de revalidatiearts

 • Bij het eerste bezoek aan Rijndam verzoeken wij u een geldig identiteitsbewijs en verzekeringspasje van uw kind mee te nemen.
 • De ingevulde vragenlijsten door u als ouders en de leerkracht(en) of intern begeleider van school.
 • Verslagen van andere behandelaren als kinderfysiotherapeut, logopedist en/of ergotherapeut.
 • Onderzoeksverslagen naar aanleiding van gedrag of intelligentie.

Naar de observatie door het behandelteam

 • Verslagen indien deze nog niet in ons bezit zijn.
 • Een sportbroekje, sportshirtje en gymschoenen.
 • Bij problemen met het schrijven een kopie van een taalschriftje/werkboek, schrijfschriftje en rekenschrift/werkboek.
 • Iets te eten en drinken voor uw kind.

Ervaringsverhaal

“Door Rijndam ben ik stukken beter geworden"
Op jonge leeftijd wordt duidelijk dat Jimmy op een aantal punten achterblijft op zijn leeftijdsgenootjes. Zijn lerares adviseert om naar een fysiotherapeut te gaan. Deze verwijst Jimmy naar Rijndam.
Lees meer

“Dat gevoel van winnen kennen ze normaal niet en hij geniet er van.”
Uit een chromosoompunctie tijdens de zwangerschap blijkt dat er iets mis is met Claudio. Ruim 1,5 jaar na zijn geboorte geeft een MRI-scan uitsluitsel: Claudio heeft een wittestofafwijking in zijn hersenen. Lees verder