De oorzaken van voedselweigering zijn divers en zeer complex. Bij een groot aantal ziektebeelden is er sprake van een motorisch probleem tijdens het eten. Dit kan onder andere te maken hebben met een te hoge of te lage spierspanning in het mondgebied of problemen met de coördinatie tijdens het kauwen of slikken waardoor uw kind zich gemakkelijk verslikt. Daarnaast kan een afwijkend gevoel in de mond aanleiding zijn om voedsel te weigeren, bijvoorbeeld dat uw kind geen klontjes kan verdragen.

Naast deze lichamelijke oorzaken kan het beeld gemakkelijk vertroebeld raken door diverse gedragsmatige- en interactieaspecten. Jonge kinderen die regelmatig hebben overgegeven in hun vroege leven durven of willen soms niet meer eten omdat ze bang zijn opnieuw te moeten spugen. Negatieve reacties op eerdere eetervaringen kunnen voor een kind reden zijn om in de ogen van ouders te weinig gevarieerd te eten. De bezorgde ouders en het kind kunnen zo gemakkelijk in een negatieve (eet- en drink-)spiraal terecht komen.

Wat betekent revalideren bij eet- en drinkproblematiek?

In toenemende mate wordt de kinderrevalidatie geconfronteerd met kinderen die ernstige problemen hebben met eten en drinken. Rijndam beschikt daarom over een gespecialiseerd eetadviesteam (EAT) Het eetadviesteam richt zich op 0 tot 7 jarigen met onvoldoende of onvoldoende gevarieerde voedselopname. De aanleiding van deze eet- en drinkproblematiek moet echter wel een medische oorzaak hebben.

Aan de hand van observaties, de beschikbare medische gegevens en gesprekken met u en uw kind wordt een beeld gevormd van de problematiek. Het doel van de observatie is  bepalen wat de eetproblematiek heeft veroorzaakt of in stand lijkt te houden. De uitkomsten van deze observatie worden met u doorgenomen en u krijgt een advies over eventuele vervolgbehandelingen. Indien nodig vindt er een uitgebreidere observatie plaats.

Als ouder wordt van u verwacht dat u actief bent tijdens de behandeling. Het uiteindelijke doel is dat uw kind in de thuissituatie voldoende en voldoende gevarieerd leert eten.

Wanneer is revalidatie zinvol?

  • Als er complexe eetproblemen zijn, bij of tengevolge van medische problematiek

Wanneer is revalidatie niet zinvol?

  • Als er eetproblemen zijn waarbij al duidelijk is dat er alleen een gedragsmatige of psychische oorzaak is.

Behandelteam

Hoe behalen we bij Rijndam het beste resultaat? Door met een gespecialiseerd adviesteam hetzelfde hoofddoel na te streven. Bij eet en drinkproblematiek is dit het EAT team. Het team bestaat uit een revalidatiearts, een orthopedagoog en een logopedist, allen gespecialiseerd in kinderrevalidatie.

Waneer uw kind geplaatst wordt binnen een dagrevalidatiegroep is ook de revalidatiegroepsleiding betrokken.

De revalidatiegroepsleiding verzorgt en behandelt uw kind op de groep. De groepsleiding biedt een veilig pedagogisch klimaat waarin uw kind spelenderwijs gestimuleerd wordt om zich te ontwikkelen. De groepsleiding observeert en behandelt wat uw kind kan op het gebied van eten en drinken, (samen) spelen, zichzelf verzorgen, leren en de emotionele ontwikkeling. Als er bijzonderheden zijn, overlegt zij dit met de ouders en behandelaren. De groepsleiding biedt binnen dagrevalidatiegroep Villa Kakelbont zo nodig ook verpleegkundige zorg.

Behandelvorm

Afhankelijk van de problematiek, de leeftijd uw kind en de sociale situatie wordt er gekozen voor een passende behandelvorm. Dit kan individueel zijn, maar ook in een groep. Mogelijke behandelvormen zijn:

  • Advisering en/of ondersteuning van een vrijgevestigde logopedist

 

  • Poliklinische behandeling

Bij behandeling in de polikliniek verblijft uw kind gewoon thuis. Hij of zij komt steeds op afspraak voor behandeling naar Rijndam.

  • Dagbehandeling

Bij dagbehandeling komt uw kind één of meer dagdelen naar Rijndam. Afhankelijk van leeftijd en situatie krijgt uw kind dan een plaats in één van de volgende groepen:

  • therapeutische peutergroep van 2 tot 4 jaar (voor 2 à 3 dagdelen)
  • dagrevalidatiegroep Villa Kakelbont van 0 tot 6 jaar

Aanmelden

Uw medisch specialist, huisarts of logopedist kan uw kind aanmelden. Graag ontvangen wij naast de medische diagnose zoveel mogelijk gegevens over de aard van de eetproblematiek, lopend en afgerond onderzoek en de reeds ingestelde therapieën.