Moet uw kind revalideren, maar heeft uw kind aanvullend medisch complexe zorg nodig, bijvoorbeeld omdat hij of zij een canule heeft? Heeft uw kind eet- en drinkproblemen als gevolg van een medische situatie? Of heeft uw kind als gevolg van niet aangeboren hersenletsel baat bij revalidatie, maar wel in een gestructureerde omgeving met de mogelijkheid tot extra rustmomenten? Dan bent u bij Dagrevalidatiegroep Villa Kakelbont op de juiste plaats.

Villa Kakelbont is de dagrevalidatiegroep van Rijndam die speciaal ingericht is voor kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar die naast een revalidatiebehoefte specifieke medische zorg nodig hebben. Zorg die een reguliere therapeutische peuter- of dreumesgroepen niet kan bieden. Doordat de groep gevestigd is op de klinische afdeling van Rijndam is hier een team van gespecialiseerde verpleegkundigen beschikbaar. Bovendien zijn ook de benodigde faciliteiten aanwezig, zoals aansluitpunten voor zuurstof.

Op Villa Kakelbont leren kinderen zo goed mogelijk bewegen, eten en hun dagelijkse activiteiten te vergroten.

Voor wie?

Villa Kakelbont is een therapeutische behandelgroep. Kinderen van nul tot zes jaar die intensieve revalidatie nodig hebben, kunnen hier terecht. De behandeling richt zich op kinderen met complexe problematiek die een lichamelijke en/of verstandelijke achterstand in de ontwikkeling hebben. Ook kinderen met eetproblemen en kinderen die naast intensieve revalidatie veel verpleegkundige zorg nodig hebben komen naar Villa Kakelbont. 

Aanpak

Wanneer we de verwijzing hebben ontvangen, nemen we contact met u op om een afspraak in te plannen bij de revalidatiearts. De arts beoordeelt waar uw kind het best geplaatst kan worden. Is dit Villa Kakelbont, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleiding en (revalidatie)arts voor kennismaking en praktische informatie. Zij geven u een korte rondleiding. Uiteraard kunt u dan ook uw vragen stellen.

Kort voor de start of in de eerste week dat uw kind start op de groep, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met maatschappelijk werk en de orthopedagoog/psycholoog. Zij inventariseren of er bij u vragen zijn over opvoeding, voorzieningen of (financiële) of persoonlijke ondersteuning. In het begin is nog niet te zeggen hoe lang de behandeling precies duurt. Dit beoordeelt de revalidatiearts samen met het behandelteam. Dit gebeurt tijdens het teamoverleg na drie maanden. Afhankelijk van wat uw kind nodig heeft (dit schat de arts in) komt uw kind twee tot acht dagdelen per week naar Villa Kakelbont. Hoe lang en hoe intensief behandeling nodig is, beoordeelt de revalidatiearts samen met u en het behandelteam. Dit wordt elke teambespreking opnieuw geëvalueerd.

Persoonlijke begeleiding

Op de groep zijn drie vaste groepsleidsters aanwezig, twee per dag. Per kind is er een ‘persoonlijk begeleidster’ die het aanspreekpunt is voor u en uw kind. Zij houdt het overzicht, schrijft de teamrapportages en is aanwezig bij de besprekingen van uw kind.

Pedagogisch beleidsplan

Op Villa Kakelbont wordt er gebruik gemaakt van verschillende methodes. Uitgangspunt is dat een kind zichzelf pas optimaal kan ontwikkelen als het zich veilig voelt. Deze veiligheid proberen we onder andere te creëren door goed overleg met de ouders wat een kind nodig heeft en door met vaste behandelaren te werken. Meer informatie vindt u in het pedagogisch beleidsplan.

Ouders

Als ouder bent u heel belangrijk in het revalidatieproces van uw kind. Ouders maken deel uit van het revalidatieteam. U neemt actief deel aan het programma middels meeloopdagen, gesprekken met maatschappelijk werk en behandelaren en bijwonen van de teambespreking. U geeft de hulpvraag van uw kind aan, de therapeuten stemmen de behandeling hier op af.

De eerste twee dagen komt één van de ouders mee naar de groep. Zo kunt u zien hoe er op de groep gewerkt wordt. U kunt al uw vragen en wensen met de groepsleiding bespreken. Andersom stelt de groepsleiding u vragen die zij nog hebben over de verzorging en aanpak van uw kind. Uw kind doet de eerste dagen gezellig mee met alle activiteiten op de groep en u maakt kennis met de therapeuten. Uw kind kan zo rustig aan de groep wennen terwijl u veilig in de buurt bent. Na deze twee dagen bouwen we uw aanwezigheid af.

Broertjes en zusjes mogen ook eens een dag(deel) met uw kind meelopen. Zo weten ze wat hun broertje of zusje allemaal bij Rijndam doet. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de revalidatiegroepsleiding.

Dagindeling

De dagindeling op de Villa ziet er als volgt uit:

Halen en brengen

U brengt uw kind 's morgens tussen 8.45 en 9.00 uur naar Villa Kakelbont. Wanneer uw kind alleen 's morgens komt haalt u hem of haar om 12.30 uur op. Komt uw kind ’s middags naar Villa Kakelbont, dan brengt u hem/haar tussen 12.45 en 13.00 uur. Ophalen is om 16.00 uur. Door het strakke programma is het noodzakelijk dat u uw kind op tijd brengt en haalt.

Eten

Op de groep eet uw kind om 10.00, 11.30 en 14.00 uur.

Slapen

Als uw kind behoefte heeft aan rust, dan is hier tussen de middag tijd voor.

Therapieën

Uw kind krijgt per dagdeel maximaal twee individuele  therapieën. Ook is er per dagdeel een groepsactiviteit.  Daarnaast is er ook tijd voor ontspanning. Het dagprogramma is afwisselend opgebouwd zodat u kind voldoende uitdaging en rust krijgt.  

Themagroep

Op de groep is altijd een thema waar de activiteiten om draaien. Soms zijn we drie tot zes weken met een thema bezig. Tijdens de verschillende groepsactiviteiten wordt er aan hetzelfde thema gewerkt. Zo zal u kind bij de taalgroep bijvoorbeeld een boekje over de herfst lezen en bij de buiten groep  op zoek gaan naar blaadjes en kastanjes. Voorbeelden van thema’s zijn: huis, lente, vakantie, kinderboerderij, kleuren etc. De groepsleiding informeert u over het thema. Dan kunt u ook samen met uw kind meer met dit thema doen.

Behandelteam

Het behandelteam van de therapeutische peutergroep wordt samengesteld op basis van de ontwikkelbehoefte van uw kind en kan bestaan uit een revalidatiearts, revalidatiegroepsleiding, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en orthopedagoog. Samen met u stellen de behandelaren één behandelplan op, zodat de verschillende therapieën elkaar versterken en aanvullen.Het team werkt nauw samen en bespreekt regelmatig het behandelplan. Dit heet multidisciplinair behandelen. 

Revalidatiearts

De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor de behandeling en vormt de schakel tussen specialisten van buiten Rijndam en het behandelteam. U en uw kind komen eens per maand, per 3 maanden, 6 maanden of per jaar op spreekuur. Dan bespreekt u met de revalidatiearts hoe het gaat en wat er voor knelpunten zijn. In overleg met u bepaalt de revalidatiearts dan wat er moet gebeuren. Binnen het behandelteam van Rijndam of daarbuiten.

Revalidatiegroepsleiding

De revalidatiegroepsleiding verzorgt en behandelt uw kind op Villa Kakelbont. Zij biedt een veilig pedagogisch klimaat waarin uw kind spelenderwijs gestimuleerd wordt om zich te ontwikkelen. De groepsleiding observeert en behandelt wat uw kind kan op het gebied van eten en drinken, (samen) spelen, zichzelf verzorgen, leren en de emotionele ontwikkeling. Als er bijzonderheden zijn, overlegt zij dit met de ouders en behandelaren. De groepsleiding biedt zo nodig ook verpleegkundige zorg.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut leert uw kind zich beter te bewegen. Zo werkt uw kind bijvoorbeeld aan het verbeteren van het evenwicht of leert het zichzelf makkelijker te verplaatsen. Verder helpt de fysiotherapeut uw kind zijn of haar spierkracht en conditie te verbeteren.

Ergotherapeut

De ergotherapeut werkt met uw kind aan het gebruik van armen en handen. Er is veel aandacht voor activiteiten op school en dagelijkse handelingen als aan- en uitkleden of bestek hanteren. De ergotherapeut kan ook adviseren over simpele aanpassingen en het aanvragen van hulpmiddelen.

Logopedist

De logopedist richt zich samen met uw kind op de communicatie, mondmotoriek en het eten en drinken. Als gewoon praten niet mogelijk is, bekijkt de logopedist welke vormen van ondersteunde communicatie – bijvoorbeeld gebaren of pictogrammen – het beste aansluiten bij uw kind.

Psycholoog/ orthopedagoog

De (GZ)psycholoog of orthopedagoog onderzoekt, in samenwerking met de psychologisch testassistent, de ontwikkeling van uw kind op verstandelijk en/of sociaal-emotioneel gebied. Op grond daarvan krijgt u gerichte adviezen over opvang- en onderwijsmogelijkheden. Bovendien begeleidt de (GZ)psycholoog of orthopedagoog u, uw kind en het team bij vragen over leren, sociaal-emotioneel functioneren, gedrag en eetproblemen.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker geeft u en andere betrokkenen voorlichting en informatie over aard en gevolgen van de aandoening van uw kind. Er is ruimte voor het proces van accepteren en verwerken van de gevolgen van aandoening en gebeurtenissen. De begeleiding is mede gericht op het  competent voelen in de ouderlijke rol, hierbij staat aanboren van uw eigen kracht als opvoeder centraal . U wordt voorgelicht over inhoud en procedures voor het aanvragen van regelingen en voorzieningen. De maatschappelijk werker heeft aandacht voor de balans in uw draagkracht en de zorgen die u ervaart. Maatschappelijk werk is zijdelings betrokken bij de behandeling van uw kind.

Bewegingsagoog

De bewegingsagoog helpt uw kind haar of zijn motoriek te verbeteren. Daarnaast geeft hij of zij advies over sport of vrijetijdsbesteding die past bij de beperking van uw kind. Ook geeft de bewegingsagoog op de locatie Ringdijk en Beatrixziekenhuis hydrotherapie. Hydrotherapie is een bewegingsvorm in warm water, geschikt voor kinderen die moeite hebben met het bewegen op het droge door lichamelijke beperkingen of klachten.

Verpleegkundige

De verpleegkundige ondersteunt bij specifieke aanvullende medische zorg.

Kosten

 • Dagrevalidatiegroep Villa Kakelbont is onderdeel van de revalidatiezorg en valt als zodanig binnen uw basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.
 • De zorgverzekeraar vergoedt soms een deel van de vervoerskosten. Een taxi kan uw kind ophalen en thuisbrengen of u zorgt zelf voor vervoer. Informatie over vergoedingen kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie Westersingel onder vermelding van secretariaat Villa Kakelbont. In beide gevallen verzoeken we de verwijzer om zoveel mogelijk relevante (para)medische informatie mee te sturen. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanmelding en een uitnodiging voor een eerste consult bij de revalidatiearts. Deze wordt bij voorkeur gecombineerd met het intakegesprek.

Wanneer uw kind bekend is bij Rijndam kan uw revalidatiearts uw kind direct verwijzen.

Wat mee te nemen

Naar de revalidatiearts

 • Bij het eerste bezoek aan Rijndam een geldig identiteitsbewijs en verzekeringspasje van uw kind
 • Verslagen van andere behandelaren als kinderarts, kinderfysiotherapeut, logopedist en/of ergotherapeut
 • Onderzoeksverslagen naar aanleiding van gedrag of intelligentie

Dit neemt uw kind elke keer mee naar Villa Kakelbont:

 • een ruime tas
 • fruit, pap, liga, brood of iets anders dat uw kind eet
 • iets te drinken als uw kind geen (chocolade)melk, appelsap, yogidrink of roosvicee drinkt
 • medicijnen en sondevoeding die uw kind gebruikt
 • extra setje kleding ()
 • eventueel luiers
 • eventueel een eigen beker
 • eventueel een eigen knuffel of speeltje

Zet de naam van uw kind op jas, broodtrommel en tas om wisselingen te voorkomen. Trek uw kind speelkleren aan, zodat uw kind van alles kan ervaren, lekker kan (buiten)spelen en bijvoorbeeld kan vingerverven.

Begrippen

 • Wat is een canule?
  Een canule is een hulpmiddel wat inwendig of uitwendig geplaatst wordt in de hals om het ademhalen makkelijker te maken.