Uw kind is met een korter been geboren of moet een been missen door een ongeluk of kwaadaardige aandoening. Daardoor zijn allerlei dagelijkse activiteiten een stuk lastiger voor hem of haar. Wij leren uw kind (weer) lopen met een prothese of orthese.

Hoe uw kind zo goed mogelijk kan functioneren met een beenverkorting of -amputatie

Om met een beenverkorting of -amputatie zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven, moet uw kind fysiek, emotioneel en sociaal revalideren. Tijdens de revalidatie leert hij of zij zo goed mogelijk functioneren. Zowel met als zonder prothesebeen. We leggen uw kind uit hoe hij of zij activiteiten het best kan uitvoeren en zijn of haar energie het best kan verdelen.

Wanneer is revalidatie bij beenverkorting zinvol?

Als uw kind een aangeboren beenverkorting heeft, is in het eerste levensjaar nog geen prothese nodig. Pas als hij of zij wil gaan staan meten we een prothese aan of wordt uw kind geopereerd. Als er een prothese aangemeten is, hebt u instructie nodig. Zowel over het gebruik van de prothese als over het leren lopen van uw kind.

We controleren de pasvorm en functionaliteit van de prothese heel regelmatig omdat uw kind groeit en zich ontwikkelt. Dat geldt ook voor de periode waarin hij of zij leert fietsen, klimmen en rennen. Als uw kind vragen krijgt over (on)mogelijkheden, cosmetiek en het omgaan met de beperking, begeleidt een maatschappelijk werker of orthopedagoog hem of haar.

Wanneer is revalidatie bij een beenamputatie zinvol?

Na een beenamputatie verloopt de revalidatie iets anders. Uw kind moet dan opnieuw leren lopen. Eerst met krukken, later met een prothese. Hoe snel dit gaat en hoe intensief er getraind moet worden, is afhankelijk van het herstel na de operatie en eventuele andere medische behandelingen. Als uw kind klaar is met de prothesetraining, blijft hij of zij voor de pasvorm en functionaliteit van de prothese onder controle bij de revalidatiearts en de instrumentmaker.

Wanneer is revalidatie bij een beenverkorting of -amputatie niet zinvol?

Als uw kind om medische of andere redenen nog niet actief kan revalideren, stellen we de revalidatie uit. Of we kiezen er in overleg met u voor eerst een beperkte behandeling te starten.

Behandelaanpak

Hoe behalen we bij Rijndam het beste resultaat? Door bij ieder kind uit te gaan van zijn of haar mogelijkheden. Als het enigszins mogelijk is wordt uw kind al gezien door de revalidatiearts voordat eventuele operaties plaatsvinden. Dit zodat de revalidatiearts en de kinderorthopeed informatie uit kunnen wisselen over de individuele medische situatie en de opties die er qua protheses mogelijk zijn.

Vervolgens bekijkt de revalidatiearts in een gesprek samen met u en uw kind welke beperkingen er zijn en wat voor behandeling er nodig is. Per kind wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. Daarin staat wat we willen bereiken. We werken bijvoorbeeld aan vaardigheden als lopen en zitten; maar ook adviseren we t.a.v. sporten, school en vrijetijdsbesteding. Daarnaast ondersteunen we het gezin.

Bij een aangeboren beenverkorting is in het eerste levensjaar is nog geen prothese nodig. Meestal verloopt de motorische ontwikkeling ongestoord. Pas als het kind wil gaan staan kan de eerste prothese worden aangemeten of kan een eventuele operatie plaatsvinden. Na het verstrekken van de eerste prothese geeft de fysiotherapeut u instructie over het opbouwen van gebruik van de prothese en hoe ze uw kind helpen om ermee te leren lopen. Meestal is er op deze leeftijd geen intensieve therapie noodzakelijk. Wel zijn er frequente controles in verband met groei en ontwikkeling. Soms zijn er speciale hulpmiddelen nodig om het lopen te ondersteunen.

In de peuter/kleuterfase moet de prothese regelmatig worden gecheckt op pasvorm en slijtage. Maar ook op functionaliteit en vaardigheden zoals fietsen, klimmen, rennen. Soms is een periode training nodig of een aanpassing om dit te kunnen.

In de (basis)schoolfase kunnen er vragen ontstaan over (on)mogelijkheden in het dagelijks leven en over het omgaan met de beperking. Begeleiding door maatschappelijk werker of orthopedagoog wordt dan gestart. Daarnaast kan er sportadvies worden gegeven. De pasvorm en functionaliteit van de prothese vraagt steeds om regelmatige controles. Op deze leeftijd komt de cosmetiek ook steeds vaker ter sprake. Bij een verworven amputatie.

Bij verworven amputaties (bijvoorbeeld na een ongeluk of als gevolg van een tumor) verloopt de revalidatie iets anders. Uw kind moet opnieuw leren lopen, eerst met krukken, later met de prothese .Hoe snel dit gaat en hoe intensief de training moet zijn is afhankelijk van het herstel na de operatie. Maar ook van eventueel gelijktijdig verlopende oncologische behandeling. Daarom wordt bij het opstellen van het behandelplan goed gekeken of er (tijdelijke) hulpmiddelen nodig zijn of ondersteuning op school. Als de prothesetraining is afgerond blijft uw kind onder regelmatige controle bij de revalidatiearts en de instrumentmaker.

Behandelteam

Rijndam werkt met behandelteams. Dit betekent dat verschillende behandelaren samen met de revalidatiearts werken aan de te behalen doelen uit het behandelplan. Het behandelteam zal bestaan uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, orthopedisch instrumentmaker en ergotherapeut, eventueel aangevuld met maatschappelijk werker of orthopedagoog. Er is overleg met de behandelaren in het verwijzende ziekenhuis, in ieder geval met de kinderorthopeed, over het plannen van de verschillende fases van de behandeling

Natuurlijk stemmen we de revalidatie verder zo goed mogelijk af op het onderwijs van uw kind. En we overleggen met u wat u zelf kunt doen, wat er geoefend moet worden en wat voor hulpmiddelen er nodig zijn.

Lees meer over de specialisten binnen het behandelteam in de uitgebreide omschrijving per functie.

Samenwerking en advies

Om de juiste zorg te bieden werken wij samen met diverse (zorg)organisaties, zoals GGZ instanties en organisaties voor ambulante begeleiding. We geven advies aan eerstelijnspraktijken. (bijvoorbeeld kinderfysiotherapiepraktijken) en bieden schoolondersteuning binnen het speciaal onderwijs.

 

Behandelvorm

Aan de hand van de ernst van de problematiek en de leeftijd van uw kind, bepalen we hoe we gaan behandelen: een consult bij de revalidatiearts, individuele poliklinische behandeling, dagbehandeling of heel soms opname in de kinderkliniek.

Omdat het aantal kinderen dat jaarlijks landelijk wordt aangemeld met deze problematiek klein is, is het belangrijk dat de kennis gebundeld blijft binnen gespecialiseerde teams. Binnen Rijndam is het team gehuisvest op de locatie Ringdijk. Behandeling vindt meestal daar plaats, maar technische controles met revalidatiearts en instrumentmaker vinden ook regelmatig plaats op de locatie Westersingel, bij de orthopedische werkplaats van Rijndam Orthopedietechniek.

Poliklinische behandeling

In de meeste gevallen wordt er bij een beenverkorting of beenamputatie gekozen voor poliklinische behandeling. Bij behandeling in de polikliniek verblijft uw kind gewoon thuis. Hij of zij komt steeds op afspraak voor behandeling naar Rijndam.

Opname

In enkele gevallen wordt uw kind komt voor opname naar de locatie Westersingel. Vooraf geven we aan voor hoe lang. Tijdens de opname kunt u meelopen. Zo weet u wat er gebeurt.

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden voor poliklinische of dagbehandeling. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie waar u zich aanmeldt. Wij nemen dan contact met u op.

Is er spoed? Dan kan de huisarts of medisch specialist bellen met de locatie waar u zich aanmeldt.