Heeft uw kind een aangedane arm/hand als gevolg van een Cerebrale Parese, Plexusletsel of niet-aangeboren hersenletsel?  Gebruikt uw kind zijn aangedane arm en/of hand onvoldoende en zoekt u een manier om het gebruik te stimuleren en de zelfstandigheid van uw kind te vergroten? Dan zijn de arm-handgroepen wellicht iets voor uw kind.

Om bewust te worden van de aangedane arm/hand en de mogelijkheden van deze hand te vergroten, zijn er bij Rijndam verschillende arm/hand groepen. Deze kort-intensieve groepstherapieën zijn opgezet vanuit de Constraint Induced Movement Therapy Behandelmethode (mCIMT-BiT). Deze aanpak heeft tot doel om de kwantiteit en/of kwaliteit tijdens dagelijkse activiteiten te verbeteren.

Voor wie?

Voor kinderen tussen de 2 en 14 jaar die hun aangedane hand te weinig gebruiken.

Aanpak

Behandelmethode

Kinderen met een aangedane arm/hand geven vaak de voorkeur aan het gebruiken van de niet-aangedane arm/hand. Bij activiteiten zoals aankleden, knutselen en eten, gebruiken zij hun aangedane arm onvoldoende. Dit zorgt ervoor dat ze activiteiten minder goed uit kunnen voeren en het functioneren van deze arm niet verbetert of zelfs achteruit gaat.

Constraint Induced Movement Therapy Behandelmethode (mCIMT-BiT) is de doorontwikkeling op de Forced Hand Use (FHU) methode. mCIMT-BiT is opgebouwd uit thee behandelvormen welke gecombineerd tot het beste resultaat leiden.

 • CIMT staat voor Constraint Induced Movement Therapy.  De CIMT-behandelmethode stimuleert het inzetten van de aangedane arm, door de niet-aangedane arm een spalk of sling aan te doen. Hierdoor wordt uw kind ‘gedwongen’ de aangedane arm in te schakelen bij verschillende activiteiten. Om een goed resultaat te behalen, is het belangrijk om in een korte periode zoveel mogelijk uren te oefenen op arm/ handfunctie- en activiteitenniveau.

Een belangrijk onderdeel van de behandelmethode is het veelvuldig herhalen van  bewegingen binnen verschillende activiteiten.

 • BiT staat voor Bimanuele Training waarbij beide armen/handen gebruikt worden bij het trainen van de aangedane arm en of hand. Dit door oefenen van activiteiten uit het dagelijks leven aan de hand van vooraf opgestelde doelen.

Werkwijze

Rijndam heeft  een aantal arm-handgroepen:

 • Mini-CIMT 8 t/m 18 maanden: 8 weken, 3,5 uur
 • Circusgroep (CIMT-BiT) 2,5 t/m 5 jaar: 12 weken, 2 middagen;
 • Bimanuele behandelgroep 3 t/m 5 jaar: 6 weken, 2 middagen;
 • Zomergroep (BiT) 2 t/m 5 jaar: 5 middagen;
 • COAD 2,5 t/m 7 jaar: 12 weken, 3,5 uur;
 • Circusgroep (CIMT-BiT) 5 t/m 9 jaar: 6 weken, 3 dagdelen;
 • Korte circusgroep (CIMT-BIT) 6 t/m 9 jaar: 3 weken, 3 dagdelen;
 • Eenhandige week (CIMT-BiT) 6 t/m 14 jaar: 5 hele dagen;
 • Tweehandige groep (BiT) 6 t/m 14 jaar: 5 weken, 1 dagdeel.

Om te bepalen of één van de arm-hand groepen geschikt is voor uw kind beoordeelt de revalidatiearts samen met het behandelteam van de arm hand groep of deze van meerwaarde is. Wanneer dit het geval is wordt er met u gesproken over welke groep en welk moment het beste is om te starten. De groepsgrootte varieert van 4 tot en met 6 kinderen.

Screening

Wanneer uw kind is aangemeld volgt er eerst een korte CIMT-screening waarin uitleg wordt gegeven over de behandeling. Ook worden de specifieke kenmerken van de arm/handfunctie van uw kind kort in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt bekeken of een van de arm/handgroepen voor uw kind van meerwaarde is.

Testmiddag

Voor de start van de groepsbehandeling vindt er een individuele  testmiddag plaats. Spelenderwijs worden de arm/handfunctie in kaart te brengen. De uitslagen van de testen worden gebruikt om de behandeldoelen op te stellen en de beginsituatie vast te leggen.

In de  groep

De eerste weken wordt de niet-aangedane hand in een spalk of sling  geoefend om de functies te trainen die nodig zijn om de gestelde doelen te behalen. De sling of spalk hebben als doel om te voorkomen dat uw kind toch automatisch zijn niet-aangedane hand gebruikt. De laatste weken gaat de sling of spalk af en wordt met twee handen aan de doelen gewerkt.

Elke bijeenkomst heeft dezelfde structuur. Om uw kind zo enthousiast mogelijk te maken, wordt er gewerkt met een thema’s zoals: circus, piraten, zomer, winter. Het werken in groepsverband werkt erg stimulerend, doordat ze samen plezier hebben, oplossingen bedenken en van elkaar leren.

Rol van u als ouder

Tijdens de periode dat de groep draait, is het belangrijk dat u regelmatig aanwezig bent bij het halen en brengen om huiswerk, tips en informatie over te kunnen dragen.

Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen, is het van belang dat uw kind, samen met u, oefent. Hiervoor biedt het team praktische oefeningen en adviezen.

Eindevaluatie

Na het afronden van een behandel periode wordt het eindniveau gemeten en vergeleken met het beginniveau om zo de vooruitgang te meten. In een eindverslag  worden de bevindingen en adviezen voor het vervolg beschreven.

Behandelteam en rol binnen behandeling

De arm-/ handgroepen worden geleid door een multidisciplinair team van onder andere ergotherapeuten, fysiotherapeuten en bij de groepen voor kinderen van twee tot vijf jaar door de revalidatiegroepsleiding. Allemaal zijn zij gespecialiseerd in het trainen en adviseren van kinderen met een aangedane hand en het begeleiden van ouders.

Kosten

De Circusgroep is onderdeel van de revalidatiezorg en valt als zodanig binnen uw basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico.

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist sturen naar de locatie Ringdijk (Rotterdam). In beide gevallen verzoeken we de verwijzer om zoveel mogelijk relevante (para)medische informatie mee te sturen. Wij nemen contact met u op voor een consult met de revalidatiearts. Hij beoordeelt of uw kind in aanmerking komt.

Wanneer uw kind bekend is bij Rijndam kan uw revalidatiearts uw kind direct verwijzen.

Wat mee te nemen?

Naar de revalidatiearts

 • Bij het eerste bezoek aan Rijndam verzoeken wij u een geldig identiteitsbewijs en verzekeringspasje van uw kind mee te nemen.

 • Verslagen van andere behandelaren als kinderarts, kinderfysiotherapeut, logopedist en/of ergotherapeut.