De oorzaak van een algemene ontwikkelingsachterstand of retardatie is vaak onbekend. Wel is duidelijk dat kinderen zich langzamer ontwikkelen dan hun leeftijdgenoten. Vaak valt vertraging in de motorische ontwikkeling het eerst op. Later blijken praten, begrijpen, spelen en leren zich langzamer of anders te ontwikkelen.

Leren leven met een algemene ontwikkelingsachterstand

Als uw kind een algemene ontwikkelingsachterstand heeft, is het belangrijk te achterhalen wat zijn of haar capaciteiten en mogelijkheden zijn. Doel van de revalidatie is uw kind zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Wat we doen is afhankelijk van uw vragen, de ernst van de achterstand, de leeftijd van uw kind en de aan- of afwezigheid van een diagnose.

Wanneer is revalidatie bij een algemene ontwikkelingsachterstand zinvol?

Revalidatie is bij een algemene ontwikkelingsachterstand eigenlijk altijd zinvol. Uw kind leert immers optimaal gebruik te maken van zijn of haar mogelijkheden.

Speciale programma's

Conditiegroep Meer informatie
Muziektherapie Meer informatie
SPD-team

Heeft uw kind moeite met het verwerken van informatie van binnen en buiten het lichaam via de zintuigen? Ons multidisciplinaire SPD-team bekijkt zijn of haar problemen en praat met uw om te bekijken in hoeverre deze problemen aanwezig zijn en op de voorgrond staan. Hierna volgt advies en zonodig behandeling, al dan niet in samenwerking met reeds behandelend therapeuten. Hier wordt u actief bij betrokken. Er worden adviezen gegeven voor activiteiten in het dagelijks leven. Daarnaast kunt u deelnemen aan ouderbijeenkomsten. Daar krijgt u meer informatie en kunt u ervaringen delen.

Meer informatie
Technisch spreekuur

In diverse gevallen kunnen hulpmiddelen tijdelijk of permanent ondersteuning bieden. Op ons technisch spreekuur beschrijft de revalidatiearts welk hulpmiddel uw kind kan helpen en waar dat hulpmiddel medisch gezien aan moet voldoen. De orthopedisch instrumentmaker en/of orthopedisch schoenenmaker maakt op basis daarvan een orthese of prothese. Een orthese ondersteunt de lichaamsfunctie (denk aan een beenbeugel of spalk), een prothese vervangt een functie (denk aan een kunstbeen).

 

Meer informatie

Behandelaanpak

Wat er nodig of mogelijk is, hangt helermaal af van de vragen die u als ouder heeft. Dit zal ook af hangen van de ernst van de achterstand, de leeftijd van uw kind en of er al een diagnose is gesteld, of dat het nog helemaal niet duidelijk is op welke gebieden er problemen zijn.

Tijdens de eerste intake met de revalidatiearts wordt bekeken wat de vragen zijn en wordt een eerste inschatting gemaakt van de mogelijkheden van de ontwikkeling van uw kind. Samen met u wordt er een behandelplan opgesteld. Het plan richt zich voornamelijk op het stimuleren en trainen van de mogelijkheden die uw kind heeft. Geprobeerd wordt storende factoren die de ontwikkeling remmen tot een minimum te beperken.

De samenstelling van het behandelteam is afhankelijk van de aard van de aandoening en verschilt van kind tot kind.

Kinderen van 0 tot 4 jaar

Meestal starten we met inschakelen van een ergotherapeut om de praktische vragen over verzorgen en zitten samen met u te bekijken en eventueel voorzieningen te adviseren. Maar ook de overige leden van het behandelteam kunnen worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld de orthopedagoog om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling.

Als uw kind ongeveer 1 jaar is, is behandeling via  de dreumesgroep een goede optie om meer informatie te krijgen over ontwikkelingsstimulatie, voorzieningen en voor contacten met andere ouders.
Van 2 tot 4 jaar kan gekozen worden voor de therapeutische peutergroep.

Soms is het advies om te kiezen voor een special kinderdagcentrum, maar ook veel kinderen blijven op  het eigen kinderdagverblijf of peuterspeelzaal in overleg met het behandelteam.

Tegen de leeftijd van 4 jaar kan er een schooladvies worden gegeven.

Kinderen van 4 tot 18 jaar

Als kinderen eenmaal naar school gaan, spelen er vaak andere vragen. Vragen bijvoorbeeld over fietsen, prikkelverwerking en passend onderwijs. Een aantal van deze vragen kunnen we beantwoorden in een kortdurend adviestraject. Voor de meeste kinderen met een ontwikkelingsachterstand geldt dat er minder ondersteuning vanuit kinderrevalidatie nodig is, als de schoolomgeving en de dagbesteding goed aansluiten op de mogelijkheden en behoeften van uw kind. Bij de ondersteuning van uw kind werken wij ook samen met de artsen van verstandelijk gehandicapten (ASVZ). Die hebben immers veel kennis over kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand.

Lees meer over de specialisten binnen het behandelteam in de uitgebreide omschrijving per functie.

Samenwerking en advies

Om de juiste zorg te bieden werken wij samen met diverse (zorg)organisaties, zoals GGZ instanties en organisaties voor ambulante begeleiding. We geven advies aan eerstelijnspraktijken. (bijvoorbeeld kinderfysiotherapiepraktijken) en bieden schoolondersteuning binnen het speciaal onderwijs.

 

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist een consult voor uw kind aanvragen bij onze revalidatiearts. Wij nemen dan contact met u op.