Multidisciplinaire diagnostiek arbeidsbelastbaarheid
Wanneer er sprake is van (dreigend) ziekteverzuim is het van belang op zorgvuldige wijze de arbeidsbelastbaarheid in kaart te brengen. De multidisciplinaire diagnostiek arbeidsbelastbaarheid van Rijndam Arbeidsrevalidatie geeft inzicht in de huidige arbeidsbelastbaarheid van de werknemer en de factoren die dit beïnvloeden. Daarnaast  leidt het tot adviezen ten aanzien van de aanpak van behoud van en/of terugkeer naar werk of andere passende arbeid. Waar mogelijk worden er suggesties gegeven voor interventies die de arbeidsbelastbaarheid kunnen vergroten.

Voor wie?
De multidisciplinaire diagnostiek arbeidsbelastbaarheid is bedoeld voor werknemers met (dreigend) ziekteverzuim waarbij geen indicatie voor medisch specialistische behandeling (bijvoorbeeld de reumatoloog, neuroloog, chirurg of orthopeed) aanwezig is. Cliënten kunnen klachten hebben met betrekking tot het houdings- en bewegingsapparaat, bijvoorbeeld in het kader van fibromyalgie, whiplash, rug- en nekklachten, chronisch vermoeidheidssyndroom en burn-out. Ook oncologische patiënten kunnen bij Rijndam Arbeidsrevalidatie terecht. Zowel mensen die na hun ziekteperiode de eerste stap naar werk willen zetten als mensen die moeite ondervinden bij de re-integratie komen in aanmerking.

Betrokken disciplines

  • De arbeidsonderzoeker vormt  tijdens het intakegesprek een beeld van de werkinhoud en het reintegratieproces en de mogelijke knelpunten op het werk. Aan het einde van de diagnostiek bespreekt de arbeidsonderzoeker de uitkomsten en de mogelijke vervolgstappen met de cliënt. Gedurende het gehele diagnostische proces is de arbeidsonderzoeker het aanspreekpunt voor zowel verwijzer als cliënt.
  • De revalidatiearts en/of klinische arbeidsgeneeskundige bekijkt het medische gedeelte, onder andere welke functionele stoornissen het gevolg zijn van de klachten. De klinisch arbeidsgeneeskundige werkt nauw samen met de revalidatiearts en is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van patiënten met complexe ziekten door werk. De klinisch arbeidsgeneeskundige heeft met u een vraaggesprek en voert bij u een lichamelijk onderzoek uit. Hij vertaalt vervolgens de aanwezige beperkingen naar de belastbaarheid voor werk.
  • De FCE testleider brengt de huidige fysieke belastbaarheid in kaart aan de hand van vragen en diverse testen.
  • De psycholoog brengt de mentale belastbaarheid en factoren die daar invloed op hebben in kaart. Onder andere psychologische onderwerpen zoals coping, cognities ten aanzien van de klachten en verwerking komen aan bod.

Kosten
Multidisciplinaire diagnostiek arbeidsbelastbaarheid wordt door de ziektekostenverzekeraar vergoed bij aanmelding binnen 10 maanden na de eerste ziektedag. Bij uitval in werk langer dan 10 maanden na de eerste ziektedag en inzake letselschade met een aansprakelijke partij, wordt de werkgever een offerte gestuurd voor multidisciplinaire diagnostiek arbeidsbelastbaarheid.

Doorlooptijd
Na aanmelding wordt binnen 5 werkdagen contact met de werknemer opgenomen, waarna een kennismakingsgesprek met een arbeidsonderzoeker volgt. De casus wordt vervolgens besproken in het instroomoverleg door het team. Binnen 10 werkdagen ontvangt de cliënt de afspraken voor de diagnostiek (mits de medische informatie is aangeleverd).

Losse modules
We onderzoeken de arbeidsbelastbaarheid met verschillende modules. De modules zijn ook los in te zetten, zodat de expertise ingezet kan worden die nodig is.

Factsheet "Multidisciplinaire diagnostiek arbeidsbelastbaarheid"