Samen voor excellente zorg

Onze Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over onze organisatie. We werken met elkaar op 18 locaties aan excellente revalidatiezorg. Die locaties vindt u hier. De Raad van Bestuur krijgt bij het uitvoeren van haar taak advies van de Raad van Toezicht en een aantal interne adviesorganen.

In januari 2016 verscheen het strategisch beleidsplan. Hierin zijn de ambities van Rijndam voor de periode van 2016 tot 2020 beschreven. Ambities ten aanzien van de zorgverlening, wetenschap en innovatie, verbouw en nieuwbouw, financiën en technologie. Met daaruit volgend hoge ambities met betrekking tot onze medewerkers. Klik hier voor het strategisch beleid.

Rijndam is ingedeeld aan de hand van divisies en een aantal stafdiensten. Deze zijn met elkaar verantwoordelijk voor het leveren van afgestemde en kwalitatief hoogwaardige zorg.

Download hier het organogram.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid. De raad telt 6 leden die allemaal voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid volgens de Zorgbrede Governance Code. Bovendien heeft de raad voldoende bestuurlijke, juridische en financiële deskundigheid en kennis van de profitsector en de gezondheidszorg. Tot slot is 1 lid van de raad op bindende voordracht van de cliëntenraad benoemd.

Samenstelling van de Raad van Toezicht per 1 januari 2019:

 • De heer mr. B. (Boele) Staal, voorzitter Raad van Toezicht, bestuurder en politicus. Boele Staal heeft ruime ervaring binnen de publieke sector als Commissaris van de Koningin in Utrecht, waarnemend Commissaris van de Koning in Overijssel, waarnemend burgemeester van Arnhem en lid van de Eerste Kamer voor D66. Voorts beschikt hij over ruime toezichtservaring als voorzitter o.a. bij Twynstra Gudde, ANWB, ONVZ zorgverzekeraar, Antonius ziekenhuis en Vitens.
   
 • De heer mr. M.W.I. (Maarten) Hillenaar, lid, algemeen directeur Centric Public Sector Solutions. Maarten Hillenaar heeft ruime ervaring binnen en buiten de overheid met complexe vraagstukken op het gebied van strategievorming, innovatie, verandering en de bijbehorende organisatorische inbedding. Hij was o.a. Chief Information Officer van de Rijksoverheid.
   
 • Mevrouw drs. M.C. (Marleen) Kloppers RA, lid, eigenaar Sound Finance (management, advies en toezicht). Marleen Kloppers is een ervaren financieel manager/bestuurder en toezichthouder in met name de financiële, vastgoed- en zorgsector.
   
 • Mevrouw drs. J. (Jeltje) Schraverus MHA, lid. Jeltje Schraverus is een ervaren bestuurder en consultant binnen de gezondheidszorg. Zij is op dit moment lid Raad van Bestuur a.i. van De Noorderbrug en daarnaast lid van de Raad van Toezicht KNGF.
   
 • Mevrouw dr. C. (Carmen) Vleggeert-Lankamp, lid op voordracht van de Cliëntenraad. Carmen Vleggeert is als neurochirurg verbonden aan zowel het Leids Universitair Medisch Centrum als aan het Spaarne Gasthuis. In het Spaarne Gasthuis is zij tevens medisch manager neurochirurgie.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Samenstelling van de Raad van Bestuur per 1 september 2020
 

 

mevrouw E. (Evelyn) Lindeman MBA QC 
voorzitter Raad van Bestuur

 

 

 

de heer drs. G.J. (Bertjo) Renzenbrink
lid Raad van Bestuur 

 

 

Management en stafafdelingen

Rijndam is ingedeeld aan de hand van divisies en een aantal stafdiensten. Deze zijn met elkaar verantwoordelijk voor het leveren van afgestemde en kwalitatief hoogwaardige zorg.

Divisies

Elke divisie wordt aangestuurd door een algemeen divisiemanager en medisch divisiemanager(s). Rijndam kent de volgende divisies:

Volwassenenrevalidatie

 • Algemeen divisiemanager: mevr. F.A.A. (Femke) Brull
 • Medisch divisiemanager: dhr. dr. R.F. (Robert) Pangalila (voor het gedeelte neurorevalidatie, dwarslaesie/ heelkunde en Erasmus MC)
 • Medisch divisiemanager: mevr. dr. S.C. (Sylvia) Remerie (voor het gedeelte ziekenhuislocaties Noord en Zuid)
 • Clustermanager a.i.: mevr. L. (Linda) Duijn

Kinderrevalidatie

 • Algemeen divisiemanager: dhr. drs. A.E.M. (Arjan) van den Boom
 • Medisch divisiemanager: mevr. drs. I. (Inez) van der Ham
 • Clustermanager a.i.: mevr. L. (Linda) Duijn

Overig zorg

Orthopedietechniek

Rijndam Orthopedietechniek is een orthopedische instrumentmakerij gevestigd binnen de muren van Rijndam Revalidatie.

 • manager: dhr. M.G. (Marcel) Conradi

Stafafdelingen

Finance & control

Manager a.i.: dhr. H. (Han) van Wijk

Human Resources

Manager: dhr. drs. M. (Menno) Westland

Marketing & Communicatie

Manager: mevr. M.E. (Mariëlle) den Heijer

Facilitair & Huisvesting

Manager: mevr. P. (Pauline) Hage 

Bestuursbureau

Manager: I. (Iris) van Essen MSc

Cliëntenraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen hebben we in Rijndam een actieve cliëntenraad. Die raad behartigt de belangen van de patiënten en adviseert de Raad van Bestuur over onderwerpen op het gebied van patiëntenbeleid. Op eigen verzoek, maar ook vaak op uitnodiging wordt de cliëntenraad betrokken bij ontwikkelingen binnen de organisatie, om mee te denken vanuit het patiëntenperspectief of zich te kunnen profileren naar medewerkers en patiënten.

Klik hier voor het jaarverslag 2018
Klik hier voor het jaarverslag 2019.

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad via het contactformulier.

Samenstelling van de cliëntenraad per 1 december 2019:

  

mevrouw A. (Annelous) Meij
voorzitter
Vacature
ambtelijk secretaris/ secretaresse

 

Leden

 

de heer W. (Wouter) Zwamborn

Dick Schipper

 

de heer dr. D. (Dick) Schipper

 

de heer H. (Herman) Ferguson

Ondernemingsraad

Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden hebben we binnen Rijndam een Ondernemingsraad. Die Ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers en adviseert de Raad van Bestuur over onderwerpen die voor het personeel van belang zijn. De Ondernemingsraad heeft instemmingrecht bij het vaststellen van regelingen van personeelsbeleid en bij personele gevolgen van beleidsbeslissingen.

Samenstelling van de Ondernemingsraad per 1 januari 2020:

Dagelijks bestuur

 • mevrouw M.M.E.M. (Martine) Eckhardt, voorzitter
 • mevrouw M.J. (Marieke) de Bruin, vice-voorzitter
 • mevrouw C.M. (Michelle) van Collenburg, algemeen lid
 • mevrouw J. (Jolanda) Bloem-Heijnen, ambtelijk secretaris

Overige leden ondernemingsraad

 • de heer A. (Armand) Galle 
 • mevrouw J.J. (Jacqueline) Fraanje
 • mevrouw S.W.P. (Stella) Verschure
 • mevrouw L. (Laurette) Pasman
 • mevrouw A.K.K. (Anna) Schmidt
 • mevrouw IJ.P. (IJda) Seton
 • mevrouw M. (Michelle) Beijer
 • mevrouw J.M. (Jane) van Gelder
 • mevrouw N.E. (Elly) Wijnmaalen 

Vereniging Medisch Specialisten Rijndam

Alle revalidatieartsen die bij ons in dienst zijn en eindverantwoordelijkheid dragen voor een medische behandeling zijn lid van de Vereniging Medisch Specialisten Rijndam (VMSR). Assistent-geneeskundigen, Physician Assistents, GZ-psychologen en andere medici die voor Rijndam werken, kunnen op voordracht van de VMSR als buitengewoon lid toetreden tot de VMSR. De leiding van de VMSR berust bij het bestuur van de vereniging.

De VMSR adviseert de Raad van Bestuur over zaken die het medisch beleid, kwaliteit en patiëntveiligheid van de zorg betreffen. De VSMR heeft bovendien instemmingsrecht als er regelingen vastgesteld worden die de positie van de medisch specialisten betreffen.

Samenstelling bestuur van de vereniging per 1 april 2018:

 • mevrouw dr. J. (Jetty) van Meeteren, voorzitter
 • mevrouw drs. D.C.M. (Daniëlle) de Wit, lid
 • mevrouw drs. L.E (Laura) Haffmans, lid
 • mevrouw drs. B. (Bieke) Geraerts, beleidsmedewerker
 • Er is momenteel een vacature voor ambtelijk secretaris

U vindt alle leden van de medische staf in het overzicht artsen.

Verpleegkundige Adviesraad

De verpleegkundige adviesraad (VAR) is een onafhankelijk adviesorgaan dat door de raad van bestuur is ingesteld. De VAR zet zich in voor het waarborgen van excellente verpleegkundige zorg binnen Rijndam. De missie van de VAR is het ontwikkelen van visie en beleid voor onze patiënten en het stimuleren van verpleegkundige leiderschap.

Waarom de VAR bij Rijndam?
De VAR gelooft dat verpleegkundigen binnen Rijndam als medebehandelaar een onmisbare schakel zijn in het bieden van veilige en patiëntgerichte zorg. Verpleegkundigen bij Rijndam blijven zich continu ontwikkelen en hebben plezier in het werk. De VAR van Rijndam zet zich in als stem van de verpleegkundige beroepsgroep om dit te realiseren.

Hoe doet de VAR dat?
Dit doet de VAR door verbinding te leggen tussen de verpleegkundige beroepsgroep en de verschillende lagen van de organisatie, gevraagd en ongevraagd advies aan te bieden, bij te dragen aan beleidsontwikkelingen, up-to-date te blijven over ontwikkelingen in de zorgsector en door namens Rijndam te netwerken binnen en buiten de regio.

Wat doet de VAR?
De VAR van Rijndam vergadert 2 keer per maand, schrijft adviezen, blijft zichzelf ontwikkelen met trainingen, heidagen en het bezoeken van congressen en symposia en onderhoudt contacten.

Samenstelling VAR per 1 maart 2020:

 • Aldert Poot, verpleegkundige KIBA (voorzitter)
 • Esther van Leeuwen, verpleegkundige Dwarslaesie/Heelkunde
 • Willemijn Kramer, verpleegkundige Dwarslaesie/Heelkunde
 • Maaike Radder, verpleegkundige Neuro 2

Contact
Uw vragen, opmerkingen en suggesties voor verbetering van onze verpleegkundige zorg zijn van harte welkom. U kunt uw reactie doorgeven via e-mail var@rijndam.nl.