Rijndam, gericht vooruit

Onze Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over onze organisatie. We werken met elkaar op 16 locaties aan excellente revalidatiezorg. Die locaties vindt u hier. De Raad van Bestuur krijgt bij het uitvoeren van haar taak advies van de Raad van Toezicht en een aantal interne adviesorganen.

In januari 2021 verscheen de nieuwe meerjarenstrategie van Rijndam Revalidatie. Deze strategie beschrijft onze ambities voor de periode 2021 - 2023. Wij zijn experts en professionals in de medisch specialistische revalidatie voor kinderen en volwassenen in de regio Rijnmond en Drechtsteden. Vooruitstrevend, professioneel en persoonlijk. Met de strategie “Gericht vooruit” houden we vast aan onze ambities om van toegevoegde waarde te zijn voor onze patiënten: actieve behandeling en ondersteuning naar zelfredzaamheid en eigen regie. We doen dat niet alleen, maar in samenwerking met onze patiënten en onze (regionale) netwerkpartners. Het wetenschappelijk onderzoek is hierbij onveranderd één van onze drijvers en wordt samen met innovatie, opleiding en onderwijs ingezet voor het continu verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. Samen met een nieuw besturingsmodel, dat parallel aan de meerjarenstrategie is geïntroduceerd, kan Rijndam als unieke aanbieder van revalidatiegeneeskundige zorg impact houden en uitbouwen. Impact op onze patiënten, op onze ketenpartners en op onze medewerkers.

Rijndam is ingedeeld aan de hand van divisies en een aantal stafdiensten. Deze zijn met elkaar verantwoordelijk voor het leveren van afgestemde en kwalitatief hoogwaardige zorg.

Download hier het organogram.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid. De raad telt 6 leden die allemaal voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid volgens de Zorgbrede Governance Code. Bovendien heeft de raad voldoende bestuurlijke, juridische en financiële deskundigheid en kennis van de profitsector en de gezondheidszorg. Tot slot is 1 lid van de raad op bindende voordracht van de cliëntenraad benoemd.

Samenstelling van de Raad van Toezicht per 1 januari 2021:

 • Mevrouw drs. J. (Jeltje) Schraverus MHA, voorzitter Raad van Toezicht. Jeltje Schraverus is een ervaren bestuurder en consultant binnen de gezondheidszorg. Zij is op dit moment lid Raad van Bestuur a.i. van De Noorderbrug en daarnaast lid van de Raad van Toezicht KNGF.
   
 • De heer Ir. S.A. (Simon) Bambach, vice-voorzitter Raad van Toezicht, met de portefeuille Innovatie. Simon Bambach is werkzaam geweest in de technologiesector onder andere als vice-president van verschillende binnen- en buitenlandse locaties van Philip Electronics en VDL. Sinds 2019 heeft Simon Bambach zijn eigen onderneming waarmee hij actief is als commissaris, toezichthouder en als management consultant. Daarnaast is hij actief investeerder in drie bedrijven in de technische- en duurzaamheidshoek. Simon Bambach is in de gezondheidszorg actief als lid van de Raad van Toezicht van de St. Anna Zorggroep en van Adelante.
   
 • De heer drs. D. (Douwe) van Riet, lid, met de portefeuille bedrijfsvoering. Douwe van Riet heeft jarenlange ervaring in de zorgsector in verschillende directierollen van Amsterdam UMC. Sinds februari 2019 is Douwe van Riet bestuurder bij woonzorgorganisatie HVO-Querido in Amsterdam, waar hij sinds afgelopen juni de rol van voorzitter bekleedt. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van Zorggroep de Vechtstreek en bestuurslid bij Valente en bij SIGRA.
   
 • Mevrouw drs. M.C. (Marleen) Kloppers RA, lid, voorzitter Commissie Financien en Informatievoorziening. Marleen Kloppers is een ervaren financieel manager/bestuurder en toezichthouder in met name de financiële, vastgoed- en zorgsector. Sinds 2020 is zij CFO/lid Raad van Bestuur van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra.
   
 • Mevrouw dr. C. (Carmen) Vleggeert-Lankamp, lid op voordracht van de Cliëntenraad. Carmen Vleggeert is als neurochirurg verbonden aan zowel het Leids Universitair Medisch Centrum als aan het Spaarne Gasthuis. In het Spaarne Gasthuis is zij tevens medisch manager neurochirurgie.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Samenstelling van de Raad van Bestuur per 1 september 2020
 

 

mevrouw E. (Evelyn) Lindeman MBA QC 
voorzitter Raad van Bestuur

 

 

 

de heer drs. G.J. (Bertjo) Renzenbrink
lid Raad van Bestuur 

 

 

Management en stafafdelingen

Rijndam is ingedeeld aan de hand van divisies en een aantal stafdiensten. Deze zijn met elkaar verantwoordelijk voor het leveren van afgestemde en kwalitatief hoogwaardige zorg.

Divisies

Elke divisie wordt aangestuurd door een algemeen divisiemanager en medisch divisiemanager(s). Rijndam kent de volgende divisies:

Volwassenenrevalidatie

 • Algemeen divisiemanager: mevr. F.A.A. (Femke) Brull
 • Medisch divisiemanager: dhr. dr. R.F. (Robert) Pangalila (voor het gedeelte Neurologie, Dwarslaesie/heelkunde en Erasmus MC)
 • Medisch divisiemanager: mevr. dr. S.C. (Sylvia) Remerie (voor het gedeelte ziekenhuislocaties Noord en Zuid)
 • Afdelingsmanager Neurologie: mevr. L. (Loes) Diemer - Weber 
 • Afdelingsmanager Dwarslaesie/heelkunde: dhr. M.N. (Martin) van Doeveren
 • Afdelingsmanager Erasmus MC: mevr. M.M.C. (Miranda) Lansbergen
 • Afdelingsmanager Ziekenhuizen Noord: mevr. M. (Maxime) Delhez
 • Afdelingsmanager Ziekenhuizen Zuid: mevr. M.D. (Daniëlle) van Asch  

Kinderrevalidatie

 • Algemeen divisiemanager: dhr. drs. A.E.M. (Arjan) van den Boom
 • Medisch divisiemanager: mevr. drs. I. (Inez) van der Ham
 • Afdelingsmanager Roerdomplaan/De Sitterstraat: mevr. K.D. (Kirsten) Verhoef
 • Afdelingsmanager Ringdijk: mevr. H.N. (Hanneke) van der Ende - Pijper
 • Afdelingsmanager Westersingel/Erasmus MC-Sophia: mevr. M.H. (Marleen) van der Krogt 

Overig zorg

Orthopedietechniek

Rijndam Orthopedietechniek is een orthopedische instrumentmakerij gevestigd binnen de muren van Rijndam Revalidatie.

 • Vestigingsmanager: dhr. E. (Edwin) Verbrugge

Stafafdelingen

Finance & control

Manager a.i.: dhr. H. (Han) van Wijk

Human Resources

Manager: dhr. drs. M. (Menno) Westland

Marketing & Communicatie

Manager: mevr. M.E. (Mariëlle) den Heijer

Facilitair & Huisvesting

Manager: dhr. R. (Robin) Los

Bestuursbureau

Manager: I. (Iris) van Essen MSc

Cliëntenraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen hebben we in Rijndam een actieve cliëntenraad. Die raad behartigt de belangen van de patiënten en adviseert de Raad van Bestuur over onderwerpen op het gebied van patiëntenbeleid. Op eigen verzoek, maar ook vaak op uitnodiging wordt de cliëntenraad betrokken bij ontwikkelingen binnen de organisatie, om mee te denken vanuit het patiëntenperspectief of zich te kunnen profileren naar medewerkers en patiënten.

Klik hier voor het jaarverslag 2018
Klik hier voor het jaarverslag 2019.

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad via het contactformulier.

Samenstelling van de cliëntenraad per 1 oktober 2020:

  

mevrouw A. (Annelous) Meij
voorzitter
mevrouw H (Hilma) van Asperen
ambtelijk secretaris

 

Leden

 

de heer H. (Harm) de Oude

 

R. (Ruth)

 

de heer H. (Herman) Ferguson

de heer. G. (Glenn) Polman
mevrouw P. (Patricia) van Wieringen

Ondernemingsraad

Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden hebben we binnen Rijndam een Ondernemingsraad. Die Ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers en adviseert de Raad van Bestuur over onderwerpen die voor het personeel van belang zijn. De Ondernemingsraad heeft instemmingrecht bij het vaststellen van regelingen van personeelsbeleid en bij personele gevolgen van beleidsbeslissingen.

Samenstelling van de Ondernemingsraad per 1 januari 2020:

Dagelijks bestuur

 • mevrouw M.M.E.M. (Martine) Eckhardt, voorzitter
 • mevrouw M.J. (Marieke) de Bruin, vice-voorzitter
 • mevrouw C.M. (Michelle) van Collenburg, algemeen lid
 • mevrouw J.J.P.M. (Jolanda) Bloem-Heijnen, ambtelijk secretaris

Overige leden ondernemingsraad

 • de heer A. (Armand) Galle 
 • mevrouw J.J. (Jacqueline) Fraanje
 • mevrouw S.W.P. (Stella) Verschure
 • mevrouw L. (Laurette) Pasman
 • mevrouw A.K.K. (Anna) Schmidt
 • mevrouw IJ.P. (IJda) Seton
 • mevrouw M. (Michelle) Beijer
 • mevrouw J.M. (Jane) van Gelder
 • mevrouw N.E. (Elly) Wijnmaalen 

Vereniging Medisch Specialisten Rijndam

Alle revalidatieartsen die bij ons in dienst zijn en eindverantwoordelijkheid dragen voor een medische behandeling zijn lid van de Vereniging Medisch Specialisten Rijndam (VMSR). Assistent-geneeskundigen, Physician Assistents, GZ-psychologen en andere medici die voor Rijndam werken, kunnen op voordracht van de VMSR als buitengewoon lid toetreden tot de VMSR. De leiding van de VMSR berust bij het bestuur van de vereniging.

De VMSR adviseert de Raad van Bestuur over zaken die het medisch beleid, kwaliteit en patiëntveiligheid van de zorg betreffen. De VSMR heeft bovendien instemmingsrecht als er regelingen vastgesteld worden die de positie van de medisch specialisten betreffen.

Samenstelling bestuur van de vereniging per 1 januari 2019:

 • mevrouw drs. L.E (Laura) Haffmans, voorzitter
 • mevrouw drs. D.C.M. (Daniëlle) de Wit, lid
 • mevrouw drs. M.L. (Marieke) Rich, lid
 • de heer drs. R.G.M. (Remco) Timmermans, lid
 • mevrouw drs. B. (Bieke) Geraerts, sr. beleidsadviseur
 • mevrouw J.J.P.M. (Jolanda) Bloem, ambtelijk secretaris

U vindt alle leden van de medische staf in het overzicht artsen.

Verpleegkundige Adviesraad

De verpleegkundige adviesraad (VAR) is een onafhankelijk adviesorgaan dat door de raad van bestuur is ingesteld. De VAR zet zich in voor het waarborgen van excellente verpleegkundige zorg binnen Rijndam. De missie van de VAR is het ontwikkelen van visie en beleid voor onze patiënten en het stimuleren van verpleegkundige leiderschap.

Waarom de VAR bij Rijndam?
De VAR gelooft dat verpleegkundigen binnen Rijndam als medebehandelaar een onmisbare schakel zijn in het bieden van veilige en patiëntgerichte zorg. Verpleegkundigen bij Rijndam blijven zich continu ontwikkelen en hebben plezier in het werk. De VAR van Rijndam zet zich in als stem van de verpleegkundige beroepsgroep om dit te realiseren.

Hoe doet de VAR dat?
Dit doet de VAR door verbinding te leggen tussen de verpleegkundige beroepsgroep en de verschillende lagen van de organisatie, gevraagd en ongevraagd advies aan te bieden, bij te dragen aan beleidsontwikkelingen, up-to-date te blijven over ontwikkelingen in de zorgsector en door namens Rijndam te netwerken binnen en buiten de regio.

Wat doet de VAR?
De VAR van Rijndam vergadert 2 keer per maand, schrijft adviezen, blijft zichzelf ontwikkelen met trainingen, heidagen en het bezoeken van congressen en symposia en onderhoudt contacten.

Samenstelling VAR per 1 maart 2020:

 • Aldert Poot, verpleegkundige KIBA (voorzitter)
 • Esther van Leeuwen, verpleegkundige Dwarslaesie/Heelkunde
 • Willemijn Kramer, verpleegkundige Dwarslaesie/Heelkunde
 • Maaike Radder, verpleegkundige Neuro 2
 • Gerdien Aarsen-Romijn, verpleegkundige Neuro 1 

Contact
Uw vragen, opmerkingen en suggesties voor verbetering van onze verpleegkundige zorg zijn van harte welkom. U kunt uw reactie doorgeven via e-mail var@rijndam.nl.