Op woensdag 19 december promoveerde revalidatiearts Rutger Osterthun. De titel van zijn proefschrift luidt: Outcomes after spinal cord injury.

Samenvatting van proefschrift
Het krijgen van een dwarslaesie heeft grote impact op iemands leven en kan bijvoorbeeld zorgen voor een verkorting van de levensverwachting, gezondheidsproblemen, beperkingen in functioneren en een veranderde levenskwaliteit. Dit proefschrift geeft inzicht in uitkomsten op gebied van overleving en functioneren in verschillende fasen na een dwarslaesie.

Ziekenhuisfase
Als eerste werd onderzoek gedaan naar mensen die na een traumatische dwarslaesie in 2010 in het ziekenhuis zijn overleden. Dit bleken overwegend ouderen en in de meeste gevallen was sprake van een levenseindebeslissing (het afbouwen of afzien van behandeling).

Revalidatiefase
In het tweede onderzoek werden mensen geanalyseerd die tussen 2002 en 2007 met een dwarslaesie opgenomen werden in Nederlandse en Vlaamse revalidatiecentra. In tegenstelling tot wat vroeger de situatie was, had de meerderheid hiervan een niet-traumatische dwarslaesie. Ondanks dat hun karakteristieken duidelijk anders waren dan die van mensen met traumatische dwarslaesies bleek hun revalidatie minstens zo effectief.

Revalidatiefase en enkele jaren daarna
Het derde onderzoek beschrijft overleving en doodsoorzaken in een groep mensen met dwarslaesie die zes jaar gevolgd is. Het was opvallend dat er ruim vijf keer meer mensen overleden dan in een op basis van leeftijd en geslacht vergelijkbare groep uit de algemene bevolking. De meest voorkomende doodsoorzaken waren vergelijkbaar met de algemene bevolking.

Dwarslaesiefase van minimaal 10 jaar
De laatste twee onderzoeken gingen over zelfredzaamheid en participatie op lange termijn. Bij mensen die hun dwarslaesie meer dan 10 jaar hadden, werden aanwijzingen gevonden dat beïnvloedbare lichaamskenmerken (buikomvang en fysieke capaciteit) hierin een rol spelen.

De resultaten onderbouwen het belang van de aanwezigheid van zorgverleners in het ziekenhuis met kennis van lange termijn gevolgen om mensen met een dwarslaesie de juiste toekomstperspectieven te schetsen. Daarnaast ondersteunt het proefschrift het belang van een gezonde, actieve leefstijl bij mensen met dwarslaesie.

Promotie
Datum en tijd: 19 december 2018 om 11.00 uur
Locatie:  Academiegebouw van Rijksuniversiteit Groningen
Promovendus: Rutger Osterthun
Proefschrift: Outcomes after spinal cord injury
Promotor: Prof. dr. M.W.M. Post
Copromotor: dr. F.W.A. van Asbeck