Hieronder vindt u de lopende innovatieprojecten van Rijndam Revalidatie.

Autorijden na een beroerte (CVA)
Ontwikkelen van een revalidatiemethode om patiënt gefundeerd advies te geven, voor te bereiden op CBR-procedure en inzicht te krijgen in rijgeschiktheid.

LOVT- Linguïstisch Onderbouwde Vertel-Therapie bij afasie
Ontwikkelen van een linguïstische analyse- én behandelmethode voor mensen met taalproblemen na hersenletsel op het niveau van ‘discourse’. 

Cognitie in beeld
Ontwikkelen van digitale informatie om cognitieve veranderingen na hersenletsel te leren begrijpen en mee te leren omgaan.

Behandelmodule Arbeidsparticipatie
Behandelmodule waarin patiënten met chronische pijn vanaf het begin van de revalidatiebehandeling werken naar re-integratie.

Meten van het rustmetabolisme bij dwarslaesiepatiënten
Bij elke dwarslaesiepatiënt wordt bij opname en voor ontslag een meting van het rustmetabolisme uitgevoerd, op basis waarvan de patiënt een op maat gemaakt voedingsadvies krijgt dat bijdraagt aan gewichtsbeheersing.

Inzetten van Zorgrobot Zora bij behandeling van kinderen
In een testperiode van vier maanden wordt ZORA ingezet om kinderen te motiveren en sturen tijdens hun revalidatieproces.

Implementatie van waardegedreven zorg handrevalidatie
Implementeren van waardegedreven zorg binnen kinderhandrevalidatie (trauma of chirurgie langer dan drie maanden geleden) en voor de kinderen en volwassenen met een aangeboren arm- / handaandoening.

Behandelprogramma 'Chronische pijnhand'
Ontwikkeling van een effectief en efficiënt behandelingprogramma voor patiënten met zowel handproblematiek als chronische pijn en waarbij klachtenonderhoudende factoren in meer of mindere mate een rol spelen.

Virtual Seating Coach: zitten met decubitus op zitbeenderen
Programma opstellen voor het innovatieve product Virtual Seating Coach, zodat dwarslaesiepatiënten met decubitus op de zitbeenderen sneller en gecontroleerd kunnen zitten.

Digitale folder voor NAH patiënten
Ontwikkeling van een app voor NAH patiënten en hun direct betrokkenen, omdat mondelinge informatie voor deze doelgroep niet voldoende is. Daarnaast is er veel herhaling nodig en is het belangrijk dat patiënten en hun direct betrokken over dezelfde informatie beschikken.

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Kinderen & Jongeren (THLKJ)
Ontwikkeling en implementatie van een nieuwe zorgstandaard die beschrijft wat het kind of de jongere in de leeftijd van 28 dagen tot circa 25 jaar, zijn ouders en andere naasten aan zorg mogen verwachten vanaf het moment van het ontstaan van Traumatisch Hersenletsel. Rijndam Revalidatie is door de Hersenstichting als projectleider aangewezen.

Beeldcommunicatie en videoconferencing
De komende jaren gaat zorg op afstand een grotere plek innemen. Rijndam gaat een systeem implementeren om beeldcommunicatie tussen patiënten, behandelaren en verwijzers mogelijk te maken. Daarnaast gaat zij onderzoeken of en hoe videoconferencing het reizen tussen de verschillende locaties kan verminderen.

Kinderafasie In Kaart
Optimaliseren van revalidatie van kinderen met verworven taal- en communicatieproblemen in Nederland door het bundelen van kennis en ervaring van behandelaren in de ziekenhuis- en revalidatiesetting en consensus bereiken over de diagnostiek.

Ouder-/kindcircus: Tips & Tricks voor 2
Ontwikkelen van een ouderinstructiegroep, ‘OKC (ouder-/kindcircus): Tips & Tricks voor 2’, waarin informatie wordt gedeeld over de aandoening van hun kind. Dit wordt gedaan zowel door professionals als door de ouders onderling.

Cirkels van Nabijheid
Professionaliseren van de behandeling volgens de cirkelmethode voor kinderen vanaf 4 jaar met verschillende leer- en intelligentieniveaus en het geschikt maken van de methode voor groepen kinderen.

Sturen op waarde van zorg met het CVA meetplan
Opstellen van een structurele managementrapportage die het mogelijk maakt om te sturen op de relatie tussen behaalde (gezondheids)winst en gemaakte kosten.

Module gezonde leefstijl voor mensen met hersenletsel
Ontwikkelen en implementeren van een module gezonde leefstijl voor poliklinische patiënten met hersenletsel.

Meten van spasticiteit met Smartwatch
Het objectief kunnen vaststellen van de mate van spasticiteit door het bepalen van de 'catch' hoek met behulp van een Smartwatch.

Rolstoelmonitor: 'innovatieve stappenteller voor rolstoelgebonden patiënten'
Ontwikkelen van een gebruikersvriendelijke, objectieve en betaalbare rolstoelmonitor die patiënt en behandelaar feedback geeft over de mate van actief rolstoelgebruik, gerelateerd aan beweegdoelen.