Lingesteynplantsoen 3
4141 GH Leerdam
T 0183644329
E-mail

    

Behandelvormen

  • poliklinische consulten voor volwassenen
  • poliklinische consulten voor kinderen

Op de locatie Lingepoli zijn geen multidisciplinaire behandelfaciliteiten aanwezig. Dit betekent dat wanneer de revalidatiearts beoordeelt dat behandeling bij Rijndam voor u wenselijk is u doorverwezen wordt naar onze locatie in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

Praktische informatie

Behandelovereenkomst

Wanneer u bent aangemeld bij Rijndam ontvangt u een behandelovereenkomst. Doel van de afspraak is om voor u en Rijndam inzichtelijk te maken wat we van elkaar kunnen verwachten. U wordt verzocht deze behandelovereenkomst te lezen en mee te nemen naar uw eerste afspraak.

Identificatieplicht

Sinds de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 is Rijndam verplicht de identiteit van de patiënten vast te stellen. U bent wettelijk verplicht aan deze identificatie mee te werken. Doel hiervan is om fraude met zorgpassen tegen te gaan. Daarnaast is het voor Rijndam van belang om over actuele verzekeringsgegevens te kunnen beschikken.

Mobiele telefoon

Het is storend als uw mobiele telefoon afgaat tijdens de behandeling. Wij verzoeken u daarom uw mobiele telefoon tijdens uw aanwezigheid in ons centrum uit te zetten.

Kosten van vervoer

U kunt zelf een machtiging voor zorgvervoer aanvragen met hulp van uw revalidatiearts (formulieren zijn te downloaden van de website van uw zorgverzekering). De zorgverzekeraar vergoedt soms een deel van de vervoerskosten. Nadere informatie hierover kunt u vinden in de polisvoorwaarden of de folder van de zorgverzekeraar.

Kosten van behandeling

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Revalidatie bij Rijndam Revalidatie valt binnen de basisverzekering. U heeft echter elk jaar een verplicht eigen risico.

Lees hier alles over de kosten van uw behandeling.

Kosten van voorzieningen, aanpassingen en/of hulpmiddelen

Tijdens uw revalidatie kan blijken dat u voorzieningen, aanpassingen en/of hulpmiddelen nodig heeft. Vergoeding hiervan vindt meestal plaats door:

  • uw zorgverzekeraar
  • uw gemeente op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). op basis van de Wet maatschappelijkendersteuning (WMO)

Aansprakelijkheid

Rijndam is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij raden u aan geen waardevolle voorwerpen mee te nemen.

Roken, alcohol en drugs

In en rond Rijndam geldt een algeheel rookverbod. Roken is slechts toegestaan op het buitenterrein op de aangegeven plekken. Alcohol is alleen toegestaan in de horecagelegenheden op de locaties volgens de daar geldende regels. Drugs zijn verboden!

Veiligheid

Rijndam is een instelling met een open karakter. Het biedt een ‘leefbaar milieu’ aan patiënten, medewerkers en bezoekers. Er wordt alles aan gedaan om een ieder een zo groot mogelijk gevoel van veiligheid in Rijndam te geven. Ondanks alle inspanningen kunnen zich toch nog veiligheidsincidenten voordoen. Wij vragen u om alle incidenten, hoe klein ook, te melden bij een medewerker van Rijndam.

Rechten en plichten

Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. U en uw behandelaar hebben hierbij rechten en plichten.

Klik hier voor uw volledige 'rechten en plichten'.

Verhindering (afspraak wijzigen of annuleren)

Regelmaat en continuïteit zijn voorwaarden voor een goed verloop van uw revalidatie. Het is dan ook belangrijk dat u zo min mogelijk behandelingen mist. Als u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, moet u deze telefonisch afzeggen. Dit kan via T 0183644329

Rijndam hanteert een wegblijftarief. Dit tarief wordt in rekening gebracht als u een afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) telefonisch heeft afgezegd. De hoogte van dit tarief bedraagt € 42,20 per verzuimde afspraak. Als het verzuim zonder geldige reden (overmacht op medische implicatie of fysieke verhindering) meerdere malen plaatsvindt, kan dit gevolgen hebben voor het behandelplan. De arts beslist dan in het uiterste geval of het zinvol is de behandeling voort te zetten.

 

Wachttijden

U heeft recht op tijdige en passende zorg. Wij doen er alles aan om de wachttijd zoveel mogelijk te bekorten. Mochten onze wachttijden echter oplopen naar meer dan vier weken, dan kunt u zorgbemiddeling aanvragen bij uw eigen zorgverzekeraar. 

Dit geldt zowel voor de wachttijd voor uw eerste consult als voor de wachttijd voor de start van uw behandeling. De wachttijd verschilt per locatie en is afhankelijk van uw zorgvraag. 

Bekijk onze wachttijdenpagina voor een overzicht van alle locaties.

Contactformulier

Dit formulier kunt u niet gebruiken voor het annuleren of verzetten van afspraken. Hiervoor dient u te bellen.

Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.